Funcions en temps d'execució

En aquesta secció es descriuen les funcions de temps d'execució del LibreOffice Basic.

Constants del Basic

Constants utilitzades als programes Basic

Funcions d'E/S de pantalla

En aquesta secció es descriuen les funcions en temps d'execució utilitzades per cridar diàlegs per a l'entrada i la sortida d'entrades d'usuari.

Funcions d'E/S de fitxer

Utilitzeu les funcions d'E/S per a crear i administrar fitxers (dades) definits per l'usuari.

Funcions de data i hora

Utilitzeu les expressions i les funcions aquí descrites per calcular la data i l'hora.

Funcions d'error

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

Operadors lògics

Els operadors lògics següents s'admeten al LibreOffice Basic.

Operadors matemàtics

Els operadors matemàtics següents s'admeten al LibreOffice Basic.

Funcions numèriques

Les funcions numèriques següents efectuen càlculs. Els operadors matemàtics i booleans es descriuen en una secció separada. Les funcions difereixen dels operadors en què les funcions passen arguments i tornen un resultat, mentre que els operadors tornen un resultat combinant dues expressions numèriques.

Control de l'execució del programa

Les expressions següents controlen l'execució del programa.

Variables

Les expressions i funcions següents són per a treballar amb variables. Podeu utilitzar aquestes funcions per a declarar o definir variables, per a convertir variables d'un tipus a un altre o per a determinar el tipus de variable.

Operadors de comparació

Els operadors de comparació disponibles es descriuen aquí.

Cadenes

Les funcions i expressions següents validen i retornen cadenes.

Altres ordres

És una llista de les funcions i les expressions que no s'inclouen a les altres categories.

Ens cal la vostra ajuda!