Insereix controls

Obre la barra Quadre d'eines.

Icona

Insereix controls

Botó

Icona

Afegeix un botó d'ordre. Podeu utilitzar aquest botó per a executar una ordre d'un esdeveniment definit, com ara fer clic amb el ratolí.

Si voleu, podeu afegir text o un gràfic al botó.

Control d'imatge

Icona

Afegeix un control que mostra un gràfic.

Casella de selecció

Icona

Afegeix una casella de selecció que podeu utilitzar per activar o desactivar una funció.

Botó d'opció

Icona

Afegeix un botó que permet a l'usuari seleccionar una de diferents opcions. Els botons d'opcions agrupades han de tenir índexs de pestanyes consecutius. Normalment estan encerclats per un quadre de grup. Si teniu dos grups de botons d'opció, heu d'inserir un índex de pestanyes entre els índexs dels dos grups del marc de grup.

Camp d'etiqueta

Icona

Afegeix un camp per mostrar etiquetes de text. Aquestes etiquetes només serveixen per mostrar text predefinit, no per introduir text.

Quadre de text

Icona

Afegeix un quadre d'entrada on podeu introduir i editar text.

Quadre de llista

Icona

Afegeix un quadre on podeu fer clic a una entrada d'una llista.

Quadre combinat

Icona

Afegeix un quadre combinat. Un quadre combinat és un quadre de llista amb una sola línia on l'usuari pot fer clic i triar una entrada de la llista. Si voleu, podeu fer que les entrades del quadre combinat siguin "només de lectura".

Barra de desplaçament horitzontal

Icona

Afegeix una barra de desplaçament horitzontal al diàleg.

Barra de desplaçament vertical

Icona

Afegeix una barra de desplaçament vertical al diàleg.

Quadre de grup

Icona

Afegeix un marc que podeu utilitzar per agrupar visualment controls semblants, com ara els botons d'opció.

Icona de nota

Per a definir dos grups diferents de botons d'opció, assegureu-vos que l'índex de pestanyes del marc de grup es troba entre els índexs de pestanyes dels dos grups.


Barra de progrés

Icona

Afegeix una barra de progrés al diàleg.

Línia horitzontal

Icona

Afegeix una línia horitzontal al diàleg.

Línia vertical

Icona

Afegeix una línia vertical al diàleg.

Camp de data

Icona

Afegeix un camp de data.

Si assigneu la propietat "desplegable" al camp de data, l'usuari podrà desplegar un calendari per seleccionar una data.

Camp d'hora

Icona

Afegeix un camp d'hora.

Camp numèric

Icona

Afegeix un camp numèric.

Camp de moneda

Icona

Afegeix un camp de moneda.

Camp formatat

Icona

Afegeix un quadre de text on podeu definir la formatació del text que s'introdueix o s'extreu, així com qualsevol valor de límit.

Camp de patró

Icona

Afegeix un camp emmascarat. Un camp emmascarat conté una màscara d'entrada i una màscara literal. La màscara d'entrada determina quines dades d'usuari es poden introduir. La màscara literal determina l'estat del camp emmascarat quan es carrega el formulari.

Selecció de fitxers

Icona

Afegeix un botó que obre un diàleg de selecció de fitxer.

Selecciona

Icona

Activa o desactiva el mode de selecció. En aquest mode podeu seleccionar els controls d'un diàleg per a editar-los.

Propietats

Icona

Obre un diàleg on podeu editar les propietats del control seleccionat.

Activa el mode de prova

Icona

Inicia el mode de verificació. Feu clic a la icona que tanca el diàleg per finalitzar el mode de verificació.

Gestiona les llengües

Icona de Gestiona les llengües

Obre un diàleg per activar o gestionar diversos grups de recursos de diàlegs per a diferents llengües.

Control d'arbre

Icona de Gestiona les llengües

Afegeix un control d'arbre que pot mostrar una llista jeràrquica. Podeu fer que el programa empleni la llista utilitzant crides d'API (XtreeControl).

Control de taules

Icona del control de taules

Afegeix un control de taules que pot mostrar dades d'una taula. Podeu fer que el programa empleni la llista utilitzant crides d'API.

Control d'enllaç

Icona de control d'enllaços

Afegeix un control d'enllaços que pot obrir una adreça al navegador web.

Ens cal la vostra ajuda!