Cerca els parèntesis

Realça el text que es troba entre els dos parèntesis corresponents. Situeu el cursor de text davant d'un parèntesi inicial o final i tot seguit feu clic a aquesta icona.

Icona Cerca parèntesis

Cerca els parèntesis

Ens cal la vostra ajuda!