Ús de variables

Tot seguit es descriu l'ús bàsic de variables al LibreOffice Basic.

Convencions de nomenclatura per a identificadors de variables

Un nom de variable pot constar d'un màxim de 255 caràcters. El primer caràcter d'un nom de variable ha de ser una lletra A-Z o a-z. També es poden utilitzar nombres en un nom de variable, però els signes de puntuació i els caràcters especials no es permeten, excepte el caràcter de subratllat («_»). Al LibreOffice Basic els identificadors de variable no distingeixen les majúscules de les minúscules. Els noms de variable poden incloure espais però s'han de col·locar entre claudàtors si en contenen.

Exemples d'identificadors de variable:


  ElMeuNombre=5   'Correcte'
  ElMeuNombre5=15  'Correcte'
  ElMeuNombre_5=20  'Correcte'
  El meu nombre=20  'No vàlid; les variables amb espais han d'envoltar-se amb claudàtors'
  [El meu nombre]=12 'Correcte'
  DéjàVu=25    'No vàlid; no s'hi permeten caràcters especials'
  5ElMeuNombre=12  'No vàlid; les variables no poden començar amb un nombre'
  Nombre,meu=12 'No vàlid; no s'hi permeten signes de puntuació'

Declaració de variables

Al LibreOffice Basic no cal que declareu les variables explícitament. Una declaració de variable es pot dur a terme amb l'expressió Dim. Podeu declarar més d'una variable en qualsevol moment separant els noms amb una coma. Per a definir el tipus de variable, utilitzeu un signe de declaració de tipus després del nom, o la paraula clau apropiada.

Exemples de declaracions de variables:


  Dim a$        'Declara la variable «a» com a String'
  Dim a As String   'Declara la variable «a» com a String'
  Dim a$, b As Integer 'Declara una variable com a String i l'altra com a Integer'
  Dim c As Boolean   'Declara c com a variable booleana que pot ser CERTA o FALSA'
warning

Un cop hàgiu declarat que una variable és d'un cert tipus, no podeu tornar a declarar la variable sota el mateix nom a un tipus diferent.


Quan declareu diverses variables en una única línia de codi, heu d'especificar el tipus de cada variable. Si el tipus d'una variable no s'especifica explícitament, Basic suposarà que la variable és de tipus Variant.


 ' Les dues variables "a" i "b" són de tipus Enter
 Dim a As Integer, b As Integer
 'La variable "c" és Variant i "d" és Enter
 Dim c, d As Integer
 ' Una variable també es pot declarar explícitament com a Variant
 Dim e As Variant, f As Double
note

El tipus Variant és un tipus de dades especial que pot emmagatzemar qualsevol tipus de valor. Per saber-ne més, accediu a la secció El tipus Variant below.


Forçament de declaracions de variables

Per a forçar la declaració de variables, utilitzeu l'ordre següent:


Option Explicit

L'expressió Option Explicit ha de ser la primera línia del mòdul, abans de la primera SUB. Generalment, només les matrius s'han de declarar explícitament. La resta de variables es declaren segons el caràcter de declaració de tipus o, si s'omet, segons el tipus Single (senzill) per defecte.

Tipus de variables

El LibreOffice Basic admet quatre classes de variables:

Variables d'enters

Les variables d'enter van de -32.768 a 32.767. Si assigneu un valor de coma flotant a una variable d'enter, els llocs decimals s'arrodoneixen a l'enter següent. Les variables d'enter es calculen ràpidament en procediments i són apropiades per a variables de recompte en bucles. Una variable d'enter només requereix dos bytes de memòria. El caràcter de declaració de tipus és «%».


Dim Variable%
Dim Variable As Integer

Variables d'enter gran

Les variables d'enter gran van de -2.147.483.648 a 2.147.483.647. Si assigneu un valor de coma flotant a una variable d'enter gran, els llocs decimals s'arrodoneixen a l'enter següent. Les variables d'enter gran es calculen ràpidament en procediments i són adequades per a variables de recompte en bucles per a valors elevats. Una variable d'enter gran requereix quatre bytes de memòria. El caràcter de declaració de tipus és «&».


Dim Variable&
Dim Variable As Long

Variables decimals

Les variables decimals poden prendre nombres positius o negatius, o zero. La precisió és de fins a 29 dígits.

Podeu utilitzar els signes més (+) o menys (-) com a prefixos per a nombres decimals (amb espais o sense).

Si un nombre decimal s'assigna a una variable entera, el LibreOffice Basic arrodoneix la xifra cap amunt o cap avall.

Variables simples

Les variables individuals poden prendre valors positius o negatius que van des de 3,402823 × 10E38 fins a 1,401298 × 10E-45. Les variables individuals són variables de coma flotant, en què la precisió decimal disminueix a mesura que augmenta la part no decimal del nombre. Les variables individuals són adequades per a càlculs matemàtics de precisió mitjana. Els càlculs requereixen més temps que per a les variables enteres, però són més ràpids que els càlculs amb variables dobles. Una variable única requereix 4 bytes de memòria. El caràcter de declaració de tipus és «!».


Dim Variable!
Dim Variable As Single

Variables dobles

Les variables dobles poden prendre valors positius o negatius que van des de 1,79769313486232 × 10E308 a 4,94065645841247 × 10E-324. Les variables dobles són variables de coma flotant, en què la precisió decimal disminueix a mesura que augmenta la part no decimal del nombre. Les variables dobles són adequades per a càlculs precisos. Els càlculs requereixen més temps que per a variables individuals. Una variable doble requereix 8 bytes de memòria. El caràcter de declaració de tipus és «#».


Dim Variable#
Dim Variable As Double

Variables de moneda

Les variables de moneda s'emmagatzemen internament com a nombres de 64 bits (8 Bytes) i es mostren com a nombre de decimal fix amb 15 llocs no decimals i 4 llocs decimals. Els valors van de -922337203685477,5808 a +922337203685477,5807. Les variables de moneda s'utilitzen per calcular els valors de moneda amb una precisió elevada. El caràcter de declaració de tipus és "@".


Dim Variable@
Dim Variable As Currency

Literals per a enters

Els nombres es poden codificar mitjançant formes octals i hexadecimals.


 xi = &o13 '  8 + 3
 ci = &h65 ' 6*16 + 5
 MAX_Integer = &o77777 ' 32767 = &h7FFF
 MIN_Integer = &o100000 ' -32768 = &h8000
 MAX_Long = &h7fffffff ' 2147483647 = &o17777777777
 MIN_Long = &h80000000 ' -2147483648 = &o20000000000

Variables de cadenes

Les variables de cadena poden contenir cadenes de caràcters amb fins a 2.147.483.648 caràcters. Cada caràcter s'emmagatzema com el valor Unicode corresponent. Les variables de cadena són adequades per al processament de paraules dins dels programes i per a l'emmagatzematge temporal de qualsevol caràcter no imprimible fins a una longitud màxima de 2 Gbytes. La memòria requerida per a emmagatzemar variables de cadena depèn del nombre de caràcters de la variable. El caràcter de declaració de tipus és «$».

tip

A les funcions de cadena BÀSICA, el primer caràcter de la cadena té l'índex 1.Dim Variable$
Dim Variable As String

Variables booleanes

Les variables booleanes només emmagatzemen dos valors: CERT o FALS. Un número 0 s'avalua en FALS, la resta de valors s'avaluen en CERT.


Dim Variable As Boolean

Variables de data

Les variables de data només poden contenir valors de data i d'hora emmagatzemats en un format intern. Els valors assignats a les variables de data amb Dateserial, Datevalue, Timeserial o Timevalue es converteixen automàticament al format intern. Les variables de data es converteixen en números normals mitjançant les funcions Day, Month, Year o Hour, Minute, Second. El format intern permet una comparació dels valors de data/hora calculant la diferència entre dos nombres. Aquestes variables només es poden declarar amb la paraula clau Date.


Dim Variable As Date

Literals per a dates

Els literals de data permeten especificar variables data sense ambigüitats i que són independents de l'idioma. Els literals estan delimitats per signes hash #. Els formats possibles són:


 start_date = #12/30/1899# ' = 1
 dob = #2010-09-28#

El tipus Variant

Les variables declarades com a Variant poden gestionar qualsevol tipus de dada. Això significa que el tipus de dades actual es defineix durant el temps d'execució mentre s'assigna un valor a la variable.

Hi ha tres maneres de crear una variable Variant, tal com es mostra a sota:


 Dim varA      ' El tipus no s'especifica; per tant, la variable és de tipus Variant
 Dim varB as Variant ' La variable està declarada específicament com a Variant
 varC = "abc"    ' Les variables no declarades anteriorment es tracten com a Variant

L'exemple de sota utilitza la Funció TypeName per mostrar com el tipus de variable Variant canvia en assignar-se.


 Dim myVar As Variant
 MsgBox TypeName(myVar) ' Empty
 myVar = "Hello!"
 MsgBox TypeName(myVar) ' String
 myVar = 10
 MsgBox TypeName(myVar) ' Integer
note

Una variable Variant s'inicialitza amb el tipus especial Empty . Podeu utilitzar la Funció IsEmpty per validar si una variable és Variant Empty.


També podeu utilitzar la paraula clau Any per declarar una variable com a Variant. Malgrat això, Any està obsolet i només està disponible per a compatibilitat amb versions anteriors.

warning

Els arguments de tipus Variant o Any passats a les crides de les funcions no se'n revisen els tipus. Dim myVar As Any ' Variable "myVar" és Variant

Valors de variable inicials

Tan aviat com es declara una variable, s'estableix automàticament al valor "Nul". Tingueu en compte les convencions següents:

A les variables numèriques se'ls assigna el valor "0" tan aviat com es declaren.

Les variables de data tenen assignat el valor 0 internament; equivalent a convertir el valor a "0" amb la funció Day, Month, Year o Hour, Minute, Second.

Les variables de cadena tenen assignada una cadena buida ("") quan es declaren.

Matrius

El LibreOffice Basic coneix matrius d'una dimensió o de diverses dimensions, definides per un tipus de variable especificat. Les matrius serveixen per editar llistes i taules en programes. Es pot accedir als elements individuals d'una matriu a través d'un índex numèric.

Les matrius s'han de declarar amb l'expressió Dim. Hi ha diverses maneres de definir el rang d'índex d'una matriu:


  Dim Text$(20)    '21 elements numerats de 0 a 20'
  Dim Text$(5,4)   '30 elements (una matriu de 6 × 5 elements)'
  Dim Text$(5 To 25) '21 elements numerats de 5 a 25'
  Dim Text$(-15 A 5) '21 elements (incloent-hi 0) numerats de -15 a 5'

L'interval d'índex pot incloure nombres positius i negatius.

Constants

Les constants tenen un valor fix. Només es defineixen una vegada al programa i no es poden tornar a definir més endavant:


Const ConstName=Expression

Ens cal la vostra ajuda!