d

Crea un controlador de diàleg

Al costat d'assignar macros a esdeveniments o crear oients d'esdeveniments, es poden utilitzar gestors de diàlegs, el principi dels quals és definir paraules clau UNO, o mètodes, que s'assignen als esdeveniments a seguir. El gestor d'esdeveniments és responsable d'executar els mètodes mitjançant el protocol vnd.sun.star.UNO:<method_name>. A diferència dels oients que necessiten definir tots els mètodes que suporta, fins i tot si no s’utilitzen, els gestors de diàlegs només requereixen dos mètodes a més dels scripts dels punts d'inserció esperats.

Els avantatges d'aquest enfocament són:

Aquest mecanisme s'il·lustra amb els llenguatges Basic i Python mitjançant una còpia importada del diàleg Access2Base dlgTrace. La gestió i la localització d’excepcions s’ometen per més claredat.

Assignació de mètodes al diàleg

Exporta el diàleg dlgTrace de l'Access2Base i l'importa en la llibreria MyLib de l'aplicació.

Dins de la subfinestra de propietats de control de l'editor de diàlegs, utilitzeu la pestanya Esdeveniments per a substituir les assignacions de les macros per assignacions per components i, tot seguit, escriviu els noms dels mètodes previstos:

Les accions assignades als esdeveniments han de referir-se al protocol vnd.sun.star.UNO:

Creació del gestor

createDialogWithHandler mètode del servei com.sun.star.awt.DialogProvider2 s'utilitza per configurar el diàleg i el seu controlador. El controlador és responsable de la implementació de la interfície com.sun.star.awt.XDialogEventHandler.

warning

Tots els noms de mètodes del components s’han de declarar explícitament quan s’utilitza un controlador de diàleg.


Amb Python

En aquest exemple, el quadre de diàleg es troba a l'ordinador.


   # -*- coding: utf-8 -*-
   from __future__ import unicode_literals
     
   import uno, unohelper
   from com.sun.star.awt import XDialogEventHandler
     
   _DLG_PROVIDER = "com.sun.star.awt.DialogProvider2"
     
   class Console(unohelper.Base, XDialogEventHandler):
     """ Gestor de consola de l'Access2Base """
     ''' adaptació de «Créer un dialogue avec gestionnaire d'événements» de J.-M. Zambon
     https://wiki.openoffice.org/wiki/FR/Documentation/Python/Creating_Dialog_with_Handler '''
     def show(self):
       dialog = self.getDialog("MyLib.dlgTrace", embedded=True)
       dialog.Title = "Konsole"
       dialog.execute()
     
     def callHandlerMethod(self, dialog, event, method):
       if method == '_dump2File':
         event.Source.setLabel("dump requested")
         scr = getBasicScript(script="_DumpToFile", module="Trace",
           library='Access2Base')
         scr.invoke((event,), (), ())
       elif method == '_openHelp':
         _msgbox('Not yet implemented')
         dialog.endDialog(1)
       else:
         return False
     
     def getSupportedMethodNames(self):
       return ('_dump2File', '_openHelp')
     
     def getDialog(self, libr_dlg: str, embedded=False):
       """ Creeu un diàleg des de la seva ubicació """
       smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
       if embedded:
         model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
         dp = smgr.createInstanceWithArguments(_DLG_PROVIDER, (model,))
         location = "?location=document"
       else:
         dp = smgr.createInstanceWithContext(_DLG_PROVIDER, ctx)
         location = "?location=application"
       dlg = dp.createDialogWithHandler("vnd.sun.star.script:"+libr_dlg+location, self)
       return dlg
     
   
   # def getBasicScript() # see note
      
   def _msgbox(prompt='', title=''):
     ''' MsgBox Lleig '''
     import msgbox
     mb = msgbox.MsgBox(uno.getComponentContext())
     mb.addButton('Howdy')
     mb.show(prompt,0,title)
     
   def ConsoleHandler():
     Console().show()
     
   g_exportedScripts = (ConsoleHandler,)
     
   
note

Com s'esperava, la falta del mètode onOkHasFocus genera una excepció.


tip

Consulteu la pàgina Crides de Python a Basic en LibreOffice per a la descripció de la rutina getBasicScript i més detalls sobre l'execució de scripts en llenguatge creuat.


Amb el LibreOffice Basic

En aquest exemple el diàleg s'incrusta a un document, i es pot localitzar a l'ordinador.


   ' <MyLib>.<Handler> module
     
   Public Sub Console_Show()
     Dim dp as Object ' com.sun.star.awt.DialogProvider2
     Dim dialog As Object ' com.sun.star.awt.XDialog, com.sun.star.awt.XDialogEventHandler
     Dim eventHandler As Object ' com.sun.star.awt.XDialogEventHandler
     dp = CreateUnoService("com.sun.star.awt.DialogProvider2")
     dp.Initialize(Array(ThisComponent)) 'Si es tracta d'un diàleg incrustat al document
     eventHandler = CreateUnoListener("Console_", "com.sun.star.awt.XDialogEventHandler")
     dialog = dp.createDialogWithHandler("vnd.sun.star.script:MyLib.dlgTrace?location=document", eventHandler)
     dialog.Title = "Konsole"
     dialog.execute()
   End Sub ' <Handler>.Console_Show()
     
   Private Function Console_callHandlerMethod(dialog as Object, _
       event As com.sun.star.document.DocumentEvent, _
       metode As String) As Boolean
     ''' Intercept dialog events using .UNO protocol '''
     Console_callHandlerMethod = True
     Select Case method
       Case "_dump2File"
         event.Source.setLabel("dump requested")
         With GlobalScope.BasicLibraries
           If Not .IsLibraryLoaded("Access2Base") Then .LoadLibrary("Access2Base")
         End With
         Access2Base.Trace._DumpToFile
       Case "_openHelp" 
         MsgBox "Not yet implemented",0 , "Howdy"
         'dialog.endDialog(1) si el diàleg està basat en el computador
       Case Else : Console_callHandlerMethod = False
     End Select
   End Function ' <Handler>.Console_callHandlerMethod
     
   Private Function Console_getSupportedMethodNames()
     Console_getSupportedMethodNames = Array("_dump2File", "_openHelp")
   End Function ' <Handler>.Console _getSupportedMethodNames
     
   ' adaptat des de « Crea un diàleg amb el gestor d'esdeveniments » per JM Zambon
   ' https://wiki.openoffice.org/wiki/FR/Documentation/Python/Creating_Dialog_with_Handler
   
note

Com s'esperava, la falta del mètode onOkHasFocus llença una excepció.


Ens cal la vostra ajuda!