Escolta els esdeveniments del document

Escoltar els esdeveniments del document pot ajudar en les següents situacions:

Al costat d'assignar macros als esdeveniments, es poden monitoritzar els esdeveniments llençats pels documents de LibreOffice. Els emissors de la interfície de programació d'aplicacions (API) són els responsables de cridar als scripts dels esdeveniments. A diferència dels supervisors que requereixen definir tots els mètodes que suporten encara que no s'utilitzin, els monitors de documents només requereixen dos mètodes junt amb els scripts dels esdeveniments connectats.

Monitoratge dels esdeveniments del document

A continuació s'il·lustra la supervisió per als llenguatges Basic i Python utilitzant programació orientada a objectes. Assignar l'script OnLoad a l'esdeveniment Obrir document, és suficient per iniciar i finalitzar la supervisió d'esdeveniments del document. El menú Eines - Personalitzar de la pestanya Esdeveniments s'utilitza per assignar qualsevol dels scripts.

Interceptar esdeveniments ajuda a establir les pre- i postcondicions dels scripts com ara la càrrega i descàrrega de biblioteques o el seguiment del processament dels scripts en segon pla. L'ús del mòdul Access2Base.Trace il·lustra aquest segon context.

Amb Python

El monitoratge d'esdeveniments comença quan s'instancià l'objecte i s'atura quan Python l'allibera. Els informes dels esdeveniments es llencen utilitzant la consola d'Access2Base.

note

Els esdeveniments OnLoad i OnUnload es poden utilitzar per, respectivament, activar i desactivar la ruta dels programes Python. Es descriuen com a Document obert i Document tancat.     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import os.path, uno, unohelper
     from com.sun.star.document import DocumentEvent, \
       XDocumentEventListener as AdapterPattern
     from com.sun.star.lang import EventObject
       
     class UiDocument(unohelper.Base, AdapterPattern):
       """Monitoritza esdeveniments del document"""
       '''
       adaptat de l'script 'Python per monitoritzar l'esdeveniment OnSave' a
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?t=68887
       '''
       def __init__(self):
         """Monitor d’esdeveniments del document"""
         '''informa utilitzant la consola Access2Base.Trace OR
         informe al 1r full, 1a columna per a documents del Calc'''
         ctx = uno.getComponentContext()
         smgr = ctx.getServiceManager()
         desktop = smgr.createInstanceWithContext(
         'com.sun.star.frame.Desktop' , ctx)
         self.doc = desktop.CurrentComponent
         #self.row = 0 # descomentar només per als documents del Calc
         Console.setLevel("DEBUG")
         auto.listen() # Inicia el monitoratge d'esdeveniments del document
       
       @property
       def Filename(self) -> str:
         sys_filename = uno.fileUrlToSystemPath(self.doc.URL)
         return os.path.basename(sys_filename)
       
       def setCell(self, calcDoc, txt: str):
         """Sortida dels esdeveniments del document a la primera columna d'un full de càlcul"""
         sheet = calcDoc.getSheets().getByIndex(0)
         sheet.getCellByPosition(0,self.row).setString(txt)
         self.row = self.row + 1
       
       def listen(self, *args): # OnLoad/OnNew la primera vegada
         """Inicia el seguiment d'esdeveniments del document """
         self.doc.addDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO" "Els esdeveniments del document s'estan registrant", True)
       
       def sleep(self *args) # OnUnload la darrera (opcional)
         """Atura el seguiment dels esdeveniments del document"""
         self.doc.removeDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO" "Els esdeveniments del document s'han registrat", True)
       
       def documentEventOccured(self, event: DocumentEvent):
         """Intercepta tots els esdeveniments del document""
         #self.setCell(event.Source event.EventName) # només per a documents del Calc
         Console.log("DEBUG",
           event.EventName+" in "+self.Filename,
           False)
       
       def disposing(self, event: EventObject):
         """Allibera totes les activitats"""
         self.sleep()
         Console.show()
       
     def OnLoad(*args) # Esdeveniment 'Open Document'
       listener = UiDocument() # Inicialitza l'escolta
       
     def OnUnload(*args) # Esdeveniment 'El document s'ha tancat'
       pass # (opcional) realitzat durant la supressió
       
     g_exportedScripts = (OnLoad,)
       
     from com.sun.star.script.provider import XScript
     class Console():
       """
       Consola (Fons/Primer pla) per informar/registrar l'execució de programes.
       """
       @staticmethod
       def trace(*args,**kwargs):
         """ Imprimeix la llista d'elements lliures a la consola """
         scr = Console._a2bScript(script='DebugPrint', module='Compatible')
         scr.invoke((args),(),())
       @staticmethod
       def log(level: str, text: str, msgBox=False):
         """ Afegeix el missatge de registre a la consola, sol·licitud d'usuari opcional """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLog')
         scr.invoke((level,text,msgBox),(),())
       @staticmethod
       def setLevel(logLevel: str):
         """ Estableix el límit inferior per als missatges de registre ""
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLevel')
         scr.invoke((logLevel,),(),())
       @staticmethod
       def show():
         """ Mostra el contingut de la consola/diàleg ""
         scr = Console._a2bScript(script='TraceConsole')
         scr.invoke((),(),())
       @staticmethod
       def _a2bScript(script: str, library='Access2Base',
         module='Trace') -> XScript:
         ''' Captura l'script Basic basat en aplicacions '''
         sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
         mspf = sm.createInstanceWithContext(
           "com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory",
           uno.getComponentContext())
         scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
         scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
         xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
         return xScript
   
warning

Observeu l'error que hi ha al mètode documentEventOccured, que ha heretat una falta d'ortografia de la interfície de programació d'aplicacions (API) del LibreOffice.


Icona de consell

Els events Iniciar l'aplicació i Tancar l'aplicació es poden utilitzar, respectivament, per establir i desestablir el camí de Python als scripts d'usuari o de LibreOffice. De forma similar, les llibreries o mòduls de Python basats en documents, es poden carregar i alliberar mitjançant els esdeveniments Obre document i Tanca document. Consulteu Importació de mòduls de Python per obtenir més informació.


Amb Basic de LibreOffice

Utilitzant el menú Eines ▸ Personalitza de la pestanya Events, l'event Obre document llença la inicialització ConsoleLogger. La rutina _documentEventOccured, establerta per ConsoleLogger, serveix com a punt d'entrada únic per a capturar tots els esdeveniments del document.

Mòdul controller.Events


    Option Explicit
    
    Global _obj As Object 'Instància de controller.ConsoleLogger
    
    Sub OnLoad(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)' >> Obre document <<
      _obj = New ConsoleLogger : _obj.StartAdapter(evt)
    End Sub ' controller.OnLoad
    Sub _documentEventOccured(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
      ''' punt d'entrada únic de ConsoleLogger '''
       _obj.DocumentEventOccurs(evt)
    End Sub ' controller._documentEventOccured
   

Mòdul de classe controller.ConsoleLogger

La supervisió d'esdeveniments comença des del moment en què s'instancia un objecte ConsoleLogger i finalment s'atura en tancar el document. La rutina StartAdapter carrega les llibreries bàsiques necessàries, mentre que els esdeveniments capturats es reporten mitjançant el mòdul Access2Base.Trace.


     Option Explicit
     Option Compatible
     Option ClassModule
       
     'Objecte patró de disseny ADAPTER que instanciarà l'esdeveniment "Obre document"
     Private Const UI_PROMPT = True
     Private Const UI_NOPROMPT = False ' Establiu-lo a True per visualitzar els esdeveniments dels documents
       
     ' MEMBRES
     Private _evtAdapter As Object ' com.sun.star.document.XDocumentEventBroadcaster
     Private _txtMsg As String ' missatge de text a registrar a la consola
       
     ' PROPIETATS
     Private Property Get FileName As String
       ''' nom de fitxer depenent del sistema '''
       Const _LIBRARY = "Tools" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With
       Filename = Tools.Strings.FilenameOutofPath(ThisComponent.URL)
     End Property ' controller.ConsoleLogger.Filename
       
     ' MÈTODES
     Public Sub DocumentEventOccurs(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Monitorització dels esdeveniments del document '''
       Access2Base.Trace.TraceLog("DEBUG", _
         evt.EventName &" in "& Filename(evt.Source.URL), _
         UI_NOPROMPT)
       Select Case evt.EventName
         Case "OnUnload" : _StopAdapter(evt)
       End Select
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.DocumentEventOccurs
       
     Public Sub StartAdapter(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Inicialitza el registre d'esdeveniments del document '''
       Const _LIBRARY = "Access2Base" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With : Access2Base.Trace.TraceLevel("DEBUG")
       If IsMissing(evt) Then _txtMsg = "" Else _txtMsg = evt.EventName & "-"
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _txtMsg & "Els esdeveniments del document s'estan registrant", UI_PROMPT)
       _evtAdapter = CreateUnoListener( "_", "com.sun.star.document.XDocumentEventListener" )
       ThisComponent.addDocumentEventListener( _evtAdapter )
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.StartAdapter
       
     Private Sub _StopAdapter(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Finalitza el registre d'esdeveniments del document '''
       ThisComponent.removeDocumentEventListener( _evtAdapter )
       If IsMissing(evt) Then _txtMsg = "" Else _txtMsg = evt.EventName & "-"
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _txtMsg & "Els esdeveniments del document s'estan registrant", UI_PROMPT)
       Access2Base.Trace.TraceConsole() ' Diàleg amb els esdeveniments capturats
     End Sub ' controller.ConsoleLogger._StopAdapter
       
     ' ESDEVENIMENTS
     ' El codi per al gestor d'esdeveniments va aquí
   
warning

Pareu atenció al mètode mal escrit _documentEventOccured, la grafia del qual és heretada de la interfície de programació d'aplicacions (API) de LibreOffice.


Descobriment dels esdeveniments del document

L'API de l'objecte locutor proporciona la llista d'esdeveniments dels quals és responsable:

Amb Python


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, apso_utils as ui
       
     def displayAvailableEvents():
       """ Mostra els esdeveniments del document """
       '''
       adaptat de DisplayAvailableEvents() per A. Pitonyak
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?&t=43689
       '''
       ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
       smgr = ctx.ServiceManager
       geb = smgr.createInstanceWithContext(
         "com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster", ctx)
       events = geb.Events.getElementNames()
       ui.msgbox('; '.join(events))
       
     g_exportedScripts = (displayAvailableEvents,)
   
note

L'extensió Organitzador de l'script Python alternatiu (OSPA) s'utilitza per renderitzar informació dels esdeveniments sobre la pantalla


Amb el Basic de LibreOffice


     Sub DisplayAvailableEvents
       ''' Mostra els esdeveniments del document '''
       Dim geb As Object ' com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster
       Dim events() As String
       geb = CreateUnoService("com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster")
       events = geb.Events.ElementNames()
       MsgBox Join(events, "; ")
     End Sub
   

Ens cal la vostra ajuda!