Cridar scripts de Python des de Basic

És possible cridar scripts de Python des de macros de LibreOffice Basic, i es poden obtenir funcionalitats interessants com ara:

tip

És recomanable familiaritzar-se amb les funcionalitats BASIC de LibreOffice i la interfície de programació d'aplicacions (API) abans de fer crides de BASIC a Python, JavaScript o un altre motor de scripts.


Recuperació de scripts en Python

Els scripts de Python poden ser personals, compartits o estar incrustats en els documents. Per a executar-los, s'han d'incloure les ubicacions dels scripts de Python a LibreOffice Basic. Localitzar els objectes UNO compatibles amb la interfície com.sun.star.script.provider.XScript permet que s'executin els scripts de Python:


     Option Explicit
       
     Public Function GetPythonScript(macro As String, _
         Optional location As String) As com.sun.star.script.provider.Xscript
       ''' Obteniu l'objecte d'script de Python abans de l'execució
       ' Arguments:
       '  macro  : com a «library/module.py$macro» o «module.py$macro»
       '····location: com a «document», «share», «user» o ENUM(eració)
       ' Resultat:
       '  s'ha localitzat el servei com.sun.star.script.provider.XScript d'UNO'''
       If IsMissing(location) Then location = "user"
       Dim mspf As Object ' com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory
       Dim sp As Object ' compatible amb com.sun.star.script.provider.XScriptProvider
       Dim uri As String
       If location="document" Then
         sp = ThisComponent.getScriptProvider()
       Else
         mspf = CreateUnoService("com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory")
         sp = mspf.createScriptProvider("")
       End If
       uri = "vnd.sun.star.script:"& macro &"?language=Python&location="& location
       GetPythonScript = sp.getScript(uri)
     End Function ' GetPythonScript
   

Execució de scripts en Python

La interfície de programació d'aplicacions (API) de LibreOffice, admet l'execució de scripts entre llenguatges Python i Basic, o altres llenguatges de programació compatibles. Els arguments es poden passar en els dos sentits de les crides sempre que representin tipus de dades primitius que els dos llenguatges reconeguin, i assumint que l'entorn de scripts els converteix de manera adequada.

Sintaxi

workstation_name = script.invoke(Array(), Array(), Array())

opSysName = script.invoke(Array(), in_outs, Array()) ' in_out és una matriu

file_len = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

normalizedPath = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

Exemples de scripts incrustats

Les rutines ComputerName i GetFilelen criden als seus homòlegs Python utilitzant la funció GetPythonScript abans esmentada. La gestió d'excepcions no s'ha detallat.


     Option Explicit
     Opció Compatible ' S'admeten les propietats
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get ComputerName As String
       '''Nom de l'estació de treball'''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$computer_name", "document")
       ComputerName = scr.invoke(Array(), Array(), Array())
     End Property ' ComputerName
       
     Private Function GetFilelen(systemFilePath As String) As Currency
       '''Mida del fitxer en bytes'''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$get_size", Script.ISEMBEDDED)
       GetFilelen = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array(),)
     End Function ' GetFilelen
       
     Private Type _SCRIPT_LOCATION
       ISEMBEDDED As String ' script del document
       ISPERSONAL As String ' script d'usuari
       ISSHARED As String ' macro de LibreOffice
     End Type ' _SCRIPT_LOCATION
       
     Public Function Script() As Object ' Text enumeration
       Static enums As _SCRIPT_LOCATION : With enums
       If .ISEMBEDDED = "" Then
         .ISEMBEDDED = "document" ' script del document
         .ISPERSONAL = "user" ' scripts d'usuari
         .ISSHARED = "share" ' macro del LibreOffice
       End If : End With ' enums
       Script = enums
     End Function ' Script
   

Es criden dos mòduls Python diferents. Es poden incrustar al document actual o bé emmagatzemar-se en el sistema de fitxers. S'omet la comprovació del tipus d'argument per a més claredat:


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import platform
     
     def computer_name() -> str:
       return platform.node()
     
     def OSname() -> str:
       return platform.system()
   

     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import os.path
     
     def get_size(systemFilePath: str) -> str:
       return str(os.path.getsize(systemFilePath))
     
     def normalyze(systemPath: str) -> str:
       return os.path.normpath(systemPath)
   

Exemples de scripts personals o compartits

El mecanisme de crida per a scripts personals o compartits de Python és idèntic al dels scripts incrustats. Els noms de les biblioteques estan assignats a carpetes. El càlcul del perfil d'usuari del LibreOffice i les rutes als fitxer dels mòduls compartits del sistema, es pot realitzar tal com es detalla en Obtenir informació de la sessió. Les rutines OSName, HelloWorld i NormalizePath descrites a sota criden llurs homòlegs en Python, fent servir la funció GetPythonScript abans esmentada. La gestió d'excepcions no es detalla aquí.


     Option Explicit
     Opció Compatible ' Propietats admeses
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get OSName As String
       '''El nom d'una plataforma, com ara «Linux», «Darwin» o «Windows»'''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$OSname", Script.ISPERSONAL)
       OSName = scr.invoke(Array(), Array(), Array()) 
     End Property ' OSName
       
     Private Sub HelloWorld()
       '''exemple compartit de Python a LibreOffice'''
       scr = GetPythonScript("HelloWorld.py$HelloWorldPython", Script.ISSHARED)
       scr.invoke(Array(), Array(), Array(),)
     End Sub ' HelloWorld
       
     Public Function NormalizePath(systemFilePath As String) As String
       '''Elimina el «\..» superflu de la ruta'''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$normalyze", "user")
       NormalizePath = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())
     End Function ' NormalizePath
   

Mòduls estàndards de Python

El Python incrustat a LibreOffice conté moltes biblioteques estàndard de les quals beneficiar-se. Tenen un ric conjunt de funcionalitats com ara, i entre altres:

Ens cal la vostra ajuda!