Taula

Mostra ordes per a inserir, editar i suprimir una taula en un document de text.

Insereix una taula

Insereix una taula nova.

Insereix

Opens a submenu with the following command options:

Rows Above

Insert a row above the row where the cursor is currently placed.

Rows Below

Insert a row below the row where the cursor is currently placed.

Rows

Opens dialog box for inserting rows.

Columns Before

Insert a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns After

Insert a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns

Opens dialog box for inserting columns.

Suprimeix

Opens a submenu with the following command options:

Files

Suprimeix les files seleccionades.

Columnes

Suprimeix les columnes seleccionades.

Taula

Suprimeix la taula actual.

Selecciona

Opens a submenu with the following command options:

Cel·la

Selecciona la cel·la actual.

Fila

Selecciona la fila actual.

Columna

Selecciona la columna actual.

Taula

Selecciona la taula actual.

Size

Opens a submenu with the following command options:

Alçària de la fila

Obri un quadre de diàleg per canviar l'alçària d'una fila.

Minimize Row Height

Set the row height to the smallest possible for the content in each selected row.

Alçària òptima de la fila

Ajusta automàticament les alçades de les files perquè coincidisquen amb els continguts de les cel·les. Este és el paràmetre per defecte per a les taules noves.

Distribueix les files uniformement

Ajusta l'alçària de les files seleccionades perquè coincidisca amb l'alçària de la fila més alta de la selecció.

Column Width

Obri un quadre de diàleg per canviar l'amplària d'una columna.

Minimize Column Width

Set column width to the smallest possible for the content in each selected column.

Amplària òptima de la columna

Ajusta automàticament l'amplària de la columna perquè coincidisca amb els continguts de les cel·les. Canviar l'amplària d'una columna no afecta l'amplària d'altres columnes de la taula. L'amplària de la taula no pot excedir l'amplària de la pàgina.

Distribueix les columnes uniformement

Ajusta l'amplària de les columnes seleccionades perquè coincidisca amb l'amplària de la columna més ampla de la selecció. L'amplària total de la taula no pot superar l'amplària de la pàgina.

Fusiona les cel·les

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Separa les cel·les

Displays the Split Cells Dialog where the split can be defined as either horizontally or vertically and the number the each cell will be split into.

Fusiona la taula

Combina dues taules consecutives en una sola taula. Les taules han d'estar una directament al costat de l'altra i no poden estar separades per cap paràgraf buit.

Divideix la taula

Divideix la taula actual en dues taules separades en la posició del cursor. També podeu accedir a esta orde fent clic amb el botó dret en una cel·la de la taula.

Protect Cells

Evita que es modifiqui el contingut de les cel·les seleccionades.

Unprotect Cells

Suprimeix la protecció de cel·la per a totes les cel·les de la taula actual.

AutoFormat Styles

Aplica la formatació automàticament a la taula actual, inclosos el tipus de lletra, l'ombreig i les vores.

Format numèric

Obri un diàleg per indicar el format dels nombres d'una taula.

Number Recognition

Toggles the setting for automatically recognizing numbers or dates that you enter into a table cell, converting them from text to an appropriate number format.

Header Rows Repeat Across Pages

Repeat a table heading on each new page that the table spans.

Rows to Break Across Pages

Allows a page break or column break inside a row of the table. This option is not applied to the first row in a table if the Repeat Heading option is selected.

Converteix

Opens a submenu with the following command options:

Text a taula

Obri un diàleg on podeu convertir el text seleccionat en una taula.

Taula a text

Obri un diàleg per convertir la taula actual en text.

Text Formula

Obri la barra de fórmules per introduir o editar una fórmula.

Ordena

Ordena els paràgrafs o les files de la taula seleccionats de forma alfabètica o numèrica. Podeu definir fins a tres claus d'ordenació, i també combinar claus d'ordenació numèriques i alfanumèriques.

Properties

Especifica les propietats de la taula seleccionada, per exemple, el nom, l'alineació, l'espaiat, l'amplària de la columna, els vores i el fons.

Ens cal la vostra ajuda!