Insereix

El menú Insereix conté ordres per inserir elements nous al document. Això inclou imatges, contingut multimèdia, diagrames, objectes d'altres aplicacions, enllaços, comentaris, símbols, notes al peu i seccions.

Salt de pàgina

Insereix un salt de pàgina manual en la posició actual del cursor i posa el cursor a l'inici de la pàgina següent.

Més salts

Submenú amb salts de línia, columna i pàgina addicionals

Imatge

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Chart

Inserts a chart based on data from a cell or table range or with default data.

Restaura

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Forma

Aquest submenú conte formes habituals, com ara línies, cercles, triangles i quadrats, o una forma de símbol com ara cares somrients, cors i flors, que es poden inserir en el document.

Secció

Insereix una secció de text a la posició del cursor en el document. També podeu seleccionar un bloc de text i, a continuació, triar aquesta ordre per a crear una secció. Podeu utilitzar les seccions per a inserir blocs de text d'altres documents, per a aplicar formats de columna personalitzats o per a protegir o amagar blocs de text si es compleix la condició.

Text des d'un fitxer

Insereix el contingut d'un altre document en el document actual en la posició del cursor.

Quadre de text

D'oh! You found a bug (text/shared/02/01140000.xhp#textbox_text not found).

Comment

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Marc

Este submenú conté mètodes interactius i no interactius per inserir un marc.

Galeria Fontwork

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Llegenda

Afig una llegenda numerada a un gràfic, a una taula, a un marc, a un marc de text o a un objecte de dibuix seleccionat. També podeu accedir a aquesta ordre fent clic amb el botó dret sobre l'element al qual voleu afegir la llegenda.

Enllaç

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Adreça d'interés

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Referència creuada

Ací és on podeu inserir les referències o els camps referenciats al document actual. Les referències són camps referenciats en el propi document o en els subdocuments del document mestre.

Executa una macro

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Marca de format

Obri un submenú per inserir marques de formatació especials com ara l'espai no separable, el guió discrecional i el salt opcional.

Línia horitzontal

Insereix una línia horitzontal en la posició actual del cursor.

Nota al peu i al final

El menú conté ordes per inserir una nota al peu o una nota al final, amb interacció addicional o sense per part de l'usuari.

Taula de continguts i índex

Obri un menú per a inserir un entrada d'índex o bibliogràfica, i per a inserir una taula de continguts, d'índex o bibliografia.

Número de pàgina

Insereix el número de pàgina actual com a camp a la posició del cursor. Per defecte, s'hi utilitza l'estil de caràcter Número de pàgina.

Field

The submenu lists the most common field types that can be inserted into a document at the current cursor position. To view all of the available fields, choose More Fields.

Capçalera i peu de pàgina

Este submenú inclou ordes per afegir i suprimir capçaleres i peus de pàgina.

Sobre

Crea un sobre. A les tres pestanyes, podeu especificar l'adreça i el remitent, la posició i el format per a ambdues adreces, la mida del sobre i la seua orientació.

Signature Line

Insert a graphic box representing a signature line of the document.

Ens cal la vostra ajuda!