Edició de seccions

Podeu protegir i amagar les seccions d'un document, i també convertir-les a text normal.

  1. Trieu Format - Seccions.

  2. A la llista Secció, feu clic a la secció que voleu modificar. Podeu prémer +A per seleccionar totes les seccions de la llista i Maj+clic o +clic per seleccionar algunes seccions.

  3. Realitzeu una de les accions següents:

Utilització de seccions

Inserció de seccions

Format - Seccions

Protecció del contingut al LibreOffice Writer

Ens cal la vostra ajuda!