Edició de seccions

Podeu protegir i amagar les seccions d'un document, i també convertir-les a text normal.

  1. Trieu Format - Seccions.

  2. A la llista Secció, feu clic a la secció que voleu modificar. Podeu prémer +A per seleccionar totes les seccions de la llista i Maj+clic o +clic per seleccionar algunes seccions.

  3. Realitzeu una de les accions següents:

Editing Read-Only Contents

A warning message is displayed if you try to edit protected sections.

To remove protection of a section, do the following:

  1. Choose Format - Sections.

  2. Select the section to unprotect in the Section area of the dialog.

  3. Uncheck the Protect option in the Write Protection area of the dialog.

  4. If the section was protected with a non-empty password, type the password into the dialog that opens.

  5. Click OK .

Utilització de seccions

Inserció de seccions

Format - Seccions

Protecció del contingut al LibreOffice Writer

Ens cal la vostra ajuda!