Edició de seccions

Podeu protegir i amagar les seccions d'un document, i també convertir-les a text normal.

  1. Trieu Format - Seccions.

  2. A la llista Secció, feu clic a la secció que voleu modificar. Podeu prémer +A per seleccionar totes les seccions de la llista i Maj+clic o +clic per seleccionar algunes seccions.

  3. Realitzeu una de les accions següents:

Edició del contingut només de lectura

A warning message is displayed if you try to edit protected sections.

To remove protection of a section, do the following:

  1. Trieu Format ▸ Seccions.

  2. Select the section to unprotect in the Section area of the dialog.

  3. Uncheck the Protect option in the Write Protection area of the dialog.

  4. If the section was protected with a non-empty password, type the password into the dialog that opens.

  5. Feu clic a D'acord.

Ens cal la vostra ajuda!