Organització de capítols amb el Navegador

Podeu moure els encapçalaments i subordinar el text cap amunt i cap avall en un document mitjançant el Navegador. També podeu pujar i baixar de categoria els nivells dels encapçalaments. Per a utilitzar aquesta característica, formateu els encapçalaments del document amb un dels estils de paràgraf d'encapçalament predefinits. Per a utilitzar un estil de paràgraf personalitzat per a un encapçalament, trieu Eines ▸ Numeració de capítols, seleccioneu l'estil en el quadre Estil de paràgraf i feu doble clic a un nombre de la llista Nivells.

tip

Per a moure ràpidament el cursor del text a un encapçalament del document, feu doble clic a un encapçalament a la llista Navegador.


Per a acoblar el Navegador, arrossegueu la barra de títol a la vora de l'àrea de treball. Per a desacoblar-lo, feu doble clic al seu marc mentre premeu la tecla .

Per a moure un encapçalament cap amunt o cap avall en el document

warning

Assegureu-vos que tots els nivells d'encapçalament es mostren al Navegador. Per defecte, es mostren tots els nivells. Vegeu a continuació els passos per canviar els nivells d'encapçalament que es mostren.


  1. On the Standard Bar, click the Navigator icon Icon navigator to open the Navigator.

  2. On the Navigator, click the Content Navigation View icon Icon Content Navigation View.

  3. Realitzeu una de les accions següents:

  1. Arrossegueu un encapçalament a una nova ubicació de la llista Navegador.

  2. Click a heading in the Navigator list, and then click the Promote Chapter Icon promote or Demote Chapter icon Icon demote.

note

Per a moure un encapçalament sense el text subjacent, manteniu premuda la tecla mentre arrossegueu, o bé, feu clic a les icones Capítol cap amunt o Capítol cap avall.


Per a augmentar o reduir el nivell d'un encapçalament

  1. Seleccioneu l'encapçalament a la llista Navegador.

  2. Click the Promote Level Icon promote level or Demote Level icon Icon demote level.

Per a canviar el nombre de nivells d'encapçalament que es visualitzen

Click the Heading Levels Shown icon Icon heading levels, and then select a number from the list.

Ens cal la vostra ajuda!