Fórmula

Obri un submenú des del qual podeu inserir una fórmula a la cel·la d'una taula. Situeu el cursor en una cel·la de la taula o a la posició del document on voleu que aparega el resultat. Feu clic a la icona Fórmula i trieu la fórmula que voleu del submenú.

La fórmula apareix a la línia d'entrada. Per indicar una àrea de cel·les en una taula, seleccioneu amb el ratolí les cel·les que voleu. Les referències corresponents de la cel·la també apareixen a la línia d'entrada. Introduïu paràmetres addicionals, si són necessaris, i feu clic a Aplica per confirmar la vostra entrada. També podeu introduir directament la fórmula si coneixeu la sintaxi apropiada. Això és necessari, per exemple, en els diàlegs Insereix els camps i Edita els camps.

Per accedir a esta orde...

With the cursor in a table, press F2

In the Table toolbar, press the Formula icon.

Formula icon in Table toolbar

Fórmula


Resum de les opcions de fórmula

Funcions bàsiques de càlcul

Operation

Name

Example

Suma

+

Calcula el total.

Exemple: + 8

Resta

-

Calcula la diferència

Exemple: 10 -

Multiplicació

MUL o *

Calcula el producte.

Exemple: 7 MUL 9

Divisió

DIV o /

Calcula el quocient

Exemple: 100 DIV 15


Funcions bàsiques en el submenú

Function

Name

Example

Suma

SUM

Calcula la suma de les cel·les seleccionades.

Exemple: SUMA mostra la suma dels valors de les cel·les A2 a la C2

Arrodoneix

ROUND

Arrodoneix un nombre als decimals que s'indiquen.

Exemple: 15,678 ARROD 2 mostra 15,68

Percentatge

PHD

Calcula un percentatge

Exemple: 10 + 15 PHD mostra 10,15

Arrel quadrada

SQRT

Calcula l'arrel quadrada.

Exemple: ARRELQ 25 mostra 5,00

Potència

POW

Calcula la potència d'un nombre.

Exemple: 2 POTENCIA 8 mostra 256,00


Operadors

You can insert various operators in your formula. Choose from the following functions:

Operator

Name

Example

Separador de llista

|

Separa els elements d'una llista.

Exemple de l'ús d'una llista:

MIN 10|20|50|||20

Igual

EQ o ==

Comprova si els valors seleccionats són iguals. Si no són iguals, el resultat és zero; si no, apareix 1 (cert).

Exemple: EQ 2 mostra 1, si el contingut d'A1 és igual a 2.

No igual

NEQ o !=

Comprova la desigualtat entre els valors seleccionats.

Exemple: NEQ 2 mostra 0 (incorrecte), si el contingut d'A1 és igual a 2.

Menor que o igual a

LEQ

Comprova els valors menors o iguals que un valor indicat.

Exemple: LEQ 2 mostra 1 (cert), si el contingut d'A1 és menor o igual que 2.

Major que o igual a

GEQ

Comprova els valors majors o iguals que un valor indicat

Exemple: GEQ 2 mostra 1 (cert), si el contingut d'A1 és més gran o igual que 2.

Menys

L

Comprova els valors menors que un valor indicat

Exemple: L 2 mostra 1 (cert), si el contingut d'A1 és inferior a 2.

Més gran que

G

Comprova els valors majors que un valor indicat

Exemple: G 2 mostra 1 (cert), si el contingut d'A1 és més gran que 2.

Booleà OR

OR

Comprova els valors que coincideixen amb l'O booleà

Exemple: 0 O 0 mostra 0 (fals), la resta dóna 1 (cert)

Operador booleà O exclusiu

XOR

Comprova els valors que coincideixen amb l'O booleà exclusiu

Exemple: 1 XOR 0 mostra 1 (cert)

Booleà AND

AND

Comprova els valors que coincideixen amb l'I booleà

Exemple: 1 I 2 mostra 1 (cert)

Booleà NOT

NOT

Comprova els valors que coincideixen amb el NO booleà

Exemple: NO 1 (cert) mostra 0 (fals)


Funcions estadístiques

You can choose from the following statistical functions:

Function

Name

Example

Mitjana

MEAN

Calcula la mitjana aritmètica dels valors en una àrea o en una llista.

Exemple: MITJANA 10|30|20 mostra 20

Valor mínim

MIN

Calcula el valor mínim en una àrea o en una llista.

Exemple: MIN 10|30|20 mostra 10

Valor màxim

MAX

Calcula el valor màxim en una àrea o en una llista.

Exemple: MAX 10|30|20 mostra 30,00

Product

PRODUCT

Calculates the product of the selected cells.

Example: PRODUCT displays the product of the values in cells A2 to C2

Count

COUNT

Counts the number of non empty cells.

Example: COUNT displays the number of non empty cells in A2 to C2.


Functions

You can choose from the following functions:

Function

Name

Example

Sinus

SIN

Calcula el sinus en radians

Exemple: SIN (PI/2)

Cosinus

COS

Calcula el cosinus en radians.

Exemple: COS 1

Tangent

TAN

Calculates the tangent in radians.

Exemple: TAN

Arc sinus

ASIN

Calcula l'arc sinus en radians.

Exemple: ASIN 1

Arc cosinus

ACOS

Calcula l'arc cosinus en radians.

Exemple: ACOS 1

Arc tangent

ATAN

Calcula l'arc tangent en radians.

Exemple: ATAN 1

Absolute value

ABS

Returns the absolute value of the number.

Example: ABS -34 returns 34

Sign

SIGN

Returns the algebraic sign of the number.

Example: SIGN -23 returns -1


Variables per a les propietats del document

Les propietats següents del document també es troben a Fitxer ▸ Propietats ▸ Estadístiques.

Name

Description

CHAR

Nombre de caràcters en el document

WORD

Nombre de paraules en el document

PARA

Nombre de paràgrafs en el document

GRAPH

Nombre de gràfics en el document

TABLES

Nombre de taules en el document

OLE

Nombre d'objectes OLE en el document

PAGE

Nombre total de pàgines en el document


Més valors definits

Description

Name

Value

PI

PI

3.1415...

Constant d'Euler

E

2.71828...

Cert

TRUE

no és igual a 0

Fals

FALSE

0


Ens cal la vostra ajuda!