Llista d'adreces nova

Introduïu adreces noves o editeu les existents per als documents de la combinació de correu. Quan feu clic a D'acord, un diàleg vos demanarà en quina ubicació voleu guardar la llista d'adreces.

Informació de l'adreça

Introduïu o editeu el contingut del camp per a cada destinatari de la combinació de correu.

Mostra el número de l'entrada

Feu clic als botons per navegar a través dels registres o per introduir un número de registre per mostrar-lo.

Nou

Afig un registre en blanc nou a la llista d'adreces.

Suprimeix

Suprimeix els registres seleccionats.

Busca

Obri el diàleg Busca una entrada. Podeu deixar el diàleg obert mentre editeu les entrades.

Personalitza

Obri el diàleg Personalitza la llista d'adreces on podeu reorganitzar, canviar el nom, afegir i suprimir camps.

Ens cal la vostra ajuda!