Defineix l'entrada bibliogràfica

Canvia el contingut d'una entrada bibliogràfica.

Per accedir a esta orde...

Trieu Insereix - Índexs i taules - Entrada bibliogràfica i feu clic a Edita


Dades de l'entrada

Introduïu un nom curt i seleccioneu el tipus de font més apropiada. Ara podeu introduir dades a la resta de camps que pertanyen a l'entrada.

Nom curt

Displays the short name for the bibliography entry. You can only enter a name here if you are creating a new bibliography entry.

This is where you select the desired entry data for your bibliography.

Tipus

Select the source for the bibliography entry.

Formatació de les entrades bibliogràfiques

Please support us!