Definici贸 de condicions

Les condicions s贸n expressions l貌giques que podeu utilitzar per controlar la visualitzaci贸 dels camps i les seccions en el document. Encara que els exemples seg眉ents corresponen als camps, tamb茅 poden aplicar-se a les seccions.

Podeu definir les condicions per als tipus de camp seg眉ents:

 1. Text condicional: mostra el text A si la condici贸 茅s certa, o el B si la condici贸 茅s falsa.

 2. Text amagat: amaga els continguts del camp si la condici贸 茅s certa.

 3. Par脿graf amagat: amaga el par脿graf si la condici贸 茅s certa.

 4. Qualsevol registre i el registre seg眉ent: controla l'acc茅s a registres de la base de dades.

La manera m茅s senzilla de definir una condici贸 茅s teclejar l'expressi贸 l貌gica directament en un quadre Condici贸 utilitzant els valors seg眉ents:

CERT

La condici贸 sempre es compleix. Tamb茅 podeu introduir qualsevol valor que no siga igual a 0 com a text condicional.

FALS

No s'ha complert la condici贸. Tamb茅 podeu introduir el valor 0.


note

Si deixeu el quadre Condici贸 buit, s'interpreta com que no s'ha complert la condici贸.


Quan definiu una condici贸, utilitzeu els mateixos elements per definir la f贸rmula, els operadors comparatius concrets, les funcions matem脿tiques i les estad铆stiques, els formats num猫rics, les variables i les constants.

Podeu utilitzar els tipus de variable seg眉ents quan definiu una condici贸:

 1. Variables del LibreOffice variables predefinides que utilitzen estad铆stiques en les propietats del document

 2. Variables personalitzades, que es creen amb el camp "Defineix la variable"

 3. Variables basades en dades de l'usuari

 4. Variables basades en el contingut dels camps de la base de dades

No podeu utilitzar variables internes, com ara n煤meros de p脿gina i de cap铆tol, en les expressions de condici贸.

Condicions i variables

Els exemples seg眉ents utilitzen una variable anomenada "x":

x == 1 o x EQ 1

La condici贸 茅s certa si "x" 茅s igual a 1.

x != 1 o x NEQ 1

La condici贸 茅s certa si "x" no 茅s igual a 1.

sinx == 0

La condici贸 茅s certa si "x" 茅s un m煤ltiple de pi.


Per utilitzar operadors comparatius amb cadenes, els operadors s'han de limitar amb cometes dobles:

x == "ABC" o x EQ "ABC"

Comprova si la variable "x" cont茅 (cert) la cadena "ABC", o no (fals).

x == "" o x EQ ""

o

!x o NOT x

Comprova si la variable "x" cont茅 una cadena buida.


note

L'operador de comparativa "igual" en una condici贸 s'ha de representar amb dos signes d'igual (==). Per exemple, si definiu una variable "x" amb el valor 1, podeu introduir la condici贸 com a x==1.


Dades de l'usuari

Podeu incloure dades de l'usuari quan definiu les condicions. Per a canviar les vostres dades de l'usuari, trieu 鈻 LibreOffice 鈻 Dades de l'usuari. Les dades de l'usuari s'han d'introduir en forma de cadenes. Podeu consultar les dades de l'usuari amb 芦==禄 (EQ), 芦!=禄 (NEQ) o 芦!禄 (NOT).

A la taula seg眉ent es llisten les variables de dades de l'usuari i els seus significats:

Variable

Significat

user_firstname

Nom

user_lastname

Cognoms

user_initials

Inicials

user_company

Companyia

user_street

Carrer

user_country

Pa铆s

user_zipcode

Codi postal

user_city

Ciutat

user_title

T铆tol

user_position

Posici贸

user_tel_work

N煤mero de tel猫fon de l'empresa

user_tel_home

N煤mero de tel猫fon particular

user_fax

N煤mero de fax

user_email

Email address

user_state

Estat (no en totes les versions del LibreOffice)


Per exemple, per amagar un par脿graf, un text, o una secci贸 d'un usuari amb unes inicials concretes, com ara "LM", introdu茂u la condici贸: user_initials=="LM".

Condicions i camps de la base de dades

Podeu definir les condicions per accedir a la base de dades, o als camps de la base de dades. Per exemple, podeu revisar el contingut d'un camp de la base de dades des d'una condici贸, o utilitzar els camps de la base de dades en expressions l貌giques. A la taula seg眉ent es llisten alguns exemples m茅s d'usos de les bases de dades en condicions:

Exemple

Significat

Basededades.Taula.Companyia

Basededades.Taula.Companyia NEQ ""

Basededades.Taula.Companyia != ""

La condici贸 茅s certa si el camp COMPANYIA no est脿 buit. (En el primer exemple no es requereix cap operador).

!Basededades.Taula.Companyia

NOT Basededades.Taula.Companyia

Basededades.Taula.Companyia EQ ""

Basededades.Taula.Companyia ==""

Retorna CERT si el camp COMPANYIA 茅s buit.

Basededades.Taula.Companyia !="Sun"

Basededades.Taula.Companyia NEQ "Sun"

Retorna CERT si l'entrada actual del camp COMPANYIA no 茅s 芦Sun禄 (el signe d'exclamaci贸 representa un NOT l貌gic).

Basededades.Taula.Nom AND Basededades.Taula.Nom

Retorna CERT si el registre cont茅 el nom i cognoms.


note

Observeu la difer猫ncia entre el boole脿 NOT "!" i l'operador comparatiu no igual "!="(NEQ).


En una condici贸, quan vos referiu a un camp d'una base de dades, utilitzeu el format NomBaseDeDades.NomTaula.NomCamp. Si algun dels noms cont茅 algun car脿cter que 茅s un operador, com un signe menys (-), envolteu el nom entre claud脿tors, per exemple, NomBaseDeDades.[Nom-Taula].NomCamp. No utilitzeu mai espais en els noms dels camps.

Exemple: Amaga un camp buit de la base de dades

Potser voleu crear una condici贸 que amagui un camp buit, per exemple, si el camp COMPANYIA est脿 buit per a algun dels registres de dades.

Activeu l'entrada de llista Par脿graf amagat i escriviu la condici贸 seg眉ent: LlibretaDAdreces.Adreces.Companyia EQ ""

o escriviu el seg眉ent

NOT LlibretaDAdreces.Adreces.Companyia

Si el camp COMPANYIA de la base de dades est脿 buit, la condici贸 茅s certa i el par脿graf s'amaga.

note

Per a visualitzar en pantalla els camps amagats, trieu 鈻 LibreOffice Writer 鈻 Visualitzaci贸 i desmarqueu la casella de selecci贸 Par脿grafs amagats.


Exemples de condicions en camps

Els exemples seg眉ents utilitzen el camp de text condicional, tot i que es poden aplicar a qualsevol camp que es puga enlla莽ar amb una condici贸. La sintaxi que s'utilitza per a les condicions tamb茅 s'utilitza per als camps Text amagat, Par脿graf amagat, Qualsevol registre i Registre seg眉ent.

Per visualitzar text condicional basat en el nombre de p脿gines:

 1. Trieu Insereix - Camps - M茅s camps i, a continuaci贸, feu clic a la pestanya Funcions.

 2. A la llista Tipus, feu clic a "Text condicional".

 3. En el quadre Condici贸 escriviu "p脿gina == 1".

 4. En el quadre Aleshores escriviu "Nom茅s hi ha una p脿gina".

 5. En el quadre O, escriviu "Hi ha diverses p脿gines".

 6. Feu clic a Insereix i, a continuaci贸, feu clic a Tanca.

Per visualitzar text condicional basat en una variable definida per l'usuari

 1. Trieu Insereix - Camps - M茅s camps i, a continuaci贸, feu clic a la pestanya Variables.

 2. A la llista Tipus, feu clic a "Defineix la variable".

 3. En el quadre Nom, escriviu "Guany".

 4. En el quadre Valor, escriviu "5000".

 5. Feu clic a Insereix.

 6. Feu clic a la pestanya Funcions, i feu clic a "Text condicional" a la llista Tipus.

 7. En el quadre Condici贸, escriviu "Guany < 5000".

 8. En el quadre Aleshores escriviu "No s'ha trobat la destinaci贸".

 9. En el quadre O escriviu "S'ha trobat la destinaci贸".

 10. Feu clic a Insereix.

Per editar el contingut de la variable "Guany", feu doble clic en el camp de la variable.

Per visualitzar text condicional basat en el contingut d'un camp de la base de dades:

La primera part d'este exemple insereix un espai entre els camps "Nom" i "Cognoms" en un document, i la segona insereix text basat en el contingut del nom d'un camp. Este exemple requereix que es registri una font de dades d'una adre莽a amb el LibreOffice.

 1. Trieu Insereix - Camps - M茅s camps i, a continuaci贸, feu clic a la pestanya Base de dades.

 2. A la llista Tipus, feu clic a "Camps de combinaci贸 de correu".

 3. En el quadre Selecci贸 de la base de dades, feu doble clic en una llibreta d'adreces, feu clic en "Nom" i, a continuaci贸, feu clic a Insereix. Repetiu-ho per a "Cognoms".

 4. En el document, situeu el cursor entre els dos camps, premeu Espai i, a continuaci贸, torneu al di脿leg Camps:

 5. Feu clic a la pestanya Funcions i, a continuaci贸, feu clic a "Text condicional" a la llista Tipus.

 6. En el quadre Condici贸, escriviu: "LlibretaDAdreces.adreces.nom".

 7. En el quadre Aleshores escriviu un espai, i deixeu en blanc el quadre O.

Ara podeu utilitzar una condici贸 per inserir text basat en el contingut del camp Nom.

 1. En el di脿leg Camps, feu clic a la pestanya Funcions.

 2. En el quadre Tipus, feu clic a "Text condicional".

 3. En el quadre Condici贸, escriviu: LlibretaDAdreces.adreces.nom == "Miquel"

 4. En el quadre Aleshores, escriviu "Estimat/ada".

 5. En el quadre M茅s, escriviu "Hola".

 6. Feu clic a Insereix.

Ens cal la vostra ajuda!