Format

Conté ordres per a formatar l'estructura i els continguts del document.

Text

Obri un submenú on escollir ordres de formatació de text.

Espaiat

Obri un submenú on escollir ordres d'espaiat de text.

Alinea el text

Obri un submenú des d'on podreu alinear text i objectes.

Llistes

Obri un submenú on podeu modificar la formatació dels paràgrafs de la llista.

Neteja el format directe

Treu la formatació directa de la selecció.

Estils

Shows commands to edit, update, create, and manage styles.

Caràcter

Modifica el tipus de lletra i la formatació de tipus de lletra dels caràcters seleccionats.

Paràgraf

Modifica el format del paràgraf actual, com ara el sagnat i l'alineació.

Pics i numeració

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Taula

Mostra ordres per a formatar, editar i suprimir taules i els seus elements.

Imatge

Mostra ordres per a escapçar, editar i gestionar imatges.

Quadre de text i forma

Obri un submenú per a editar les propietats del quadre de text o la forma a la selecció.

Ombra

Podeu afegir una ombra a l'objecte de dibuix seleccionat, i també definir les propietats d'aquesta ombra.

Interaction

Determina el comportament de l'objecte seleccionat quan hi feu clic durant la visualització d'una presentació de diapositives.

Nom

Assigna un nom a l'objecte seleccionat per tal que el pugueu trobar ràpidament al Navegador.

Descripció

Assigns a text alternative and a description to the selected object. These texts are available as alternative tags in your document for use by accessibility tools. They are also available as tags for images when you export the document.

Distribueix la selecció

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Gira

Gira l'objecte seleccionat.

Inverteix

Permet invertir l'objecte seleccionat de manera horitzontal o vertical.

Converteix

Opcions de conversió de l'objecte seleccionat.

Align Objects

Alinea els objectes seleccionats en relació amb els altres.

Organitza

Modifica l'orde d'apilament d'un objecte seleccionat.

Agrupa

Els grups mantenen units els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure o formatar com si es tractessin d'un sol objecte.

Ens cal la vostra ajuda!