Modifica

Conté ordes per modificar objectes del document.

Gira

Gira els objectes seleccionats.

Inverteix

Permet invertir l'objecte seleccionat de manera horitzontal o vertical.

Converteix

Opcions de conversió de l'objecte seleccionat.

Organitza

Modifica l'orde d'apilament d'un objecte seleccionat.

Alineació (objectes)

Alinea els objectes seleccionats en relació amb els altres.

Distribució

Distribueix de manera equitativa tres o més objectes seleccionats al llarg de l'eix horitzontal o de l'eix vertical. També podeu distribuir de manera equitativa l'espaiat entre objectes.

Anomena l'objecte

Assigna un nom a l'objecte seleccionat per tal que el pugueu trobar ràpidament al Navegador.

Agrupa

Agrupa els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure com si fossin un sol objecte.

Desagrupa

Divideix el grup seleccionat en objectes individuals.

Inclou-ho al grup

Obri el grup seleccionat per tal que en pugueu editar els objectes individuals. Si el grup seleccionat conté grups incrustats, haureu de repetir esta orde per a cada subgrup.

Ix del grup

Permet eixir del grup, de manera que ja no en pugueu editar els objectes individuals.

Combine

Combines two or more selected objects into a single shape. Unlike grouping, a combined object takes on the properties of the lowermost object in the stacking order. You can split apart combined objects, but the original object properties are lost.

Split

Splits a combined object into individual objects. The resulting objects have the same line and fill properties as the combined object.

Shapes

Creates a shape from two or more selected objects.

Connect

Creates a line or Bézier curve by connecting two or more lines, Bézier curves, or other objects with a line. Closed objects containing a fill are converted to lines and lose their fill.

Break

Breaks apart lines joined with the Connect command.

Please support us!