Modifica

Conté ordes per modificar objectes del document.

Gira

Gira els objectes seleccionats.

Inverteix

Permet invertir l'objecte seleccionat de manera horitzontal o vertical.

Converteix

Opcions de conversió de l'objecte seleccionat.

Organitza

Modifica l'orde d'apilament d'un objecte seleccionat.

Alineació (objectes)

Alinea els objectes seleccionats en relació amb els altres.

Distribució

Distribueix de manera equitativa tres o més objectes seleccionats al llarg de l'eix horitzontal o de l'eix vertical. També podeu distribuir de manera equitativa l'espaiat entre objectes.

Anomena l'objecte

Assigna un nom a l'objecte seleccionat per tal que el pugueu trobar ràpidament al Navegador.

Agrupa

Agrupa els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure com si fossin un sol objecte.

Desagrupa

Divideix el grup seleccionat en objectes individuals.

Inclou-ho al grup

Obri el grup seleccionat per tal que en pugueu editar els objectes individuals. Si el grup seleccionat conté grups incrustats, haureu de repetir esta orde per a cada subgrup.

Ix del grup

Permet eixir del grup, de manera que ja no en pugueu editar els objectes individuals.

Combina

Combina diversos objectes seleccionats en una sola forma. Contràriament a l'agrupament, un objecte combinat pren les propietats de l'objecte situat a sota de tot de la pila. Podeu dividir els objectes combinats, però es perdran les propietats de l'objecte original.

Divideix

Divideix un objecte combinat en diversos objectes individuals. Els objectes que s'obtenen tenen les mateixes propietats de línia i d'emplenament que l'objecte combinat.

Formes

Crea una forma a partir de dos o més objectes seleccionats.

Connecta

Crea una línia o una corba de Bézier connectant diverses línies, corbes de Bézier o altres objectes amb una línia. Els objectes tancats que contenen un emplenament es converteixen en línies i perden aquest emplenament.

Trenca

Trenca les línies que s'han unit mitjançant l'ordre Connecta.

Ens cal la vostra ajuda!