Permet l'edició ràpida

Si esta opció està activada, podeu editar el text immediatament després de fer clic en un objecte de text. Si està desactivada, heu de fer doble clic per editar-lo.

Icon Allow Quick Editing

Permet l'edició ràpida

Please support us!