Spacing

Opens a submenu where you can choose text spacing commands.

Per accedir a esta orde...

Choose Format - Spacing.


Line Spacing: 1

Aplica un interlineat simple al paràgraf actual. Aquest és el valor per defecte.

Line Spacing: 1.5

Defineix l'interlineat a una línia i mitja.

Line Spacing: 2

Defineix un interlineat a dues línies.

Increase Paragraph Spacing

Increases the paragraph spacing above the selected paragraph.

Decrease Paragraph Spacing

Decreases the paragraph spacing above the selected paragraph.

Increase Indent

Increases the left indent of the current paragraph or cell content and sets it to the next default tab position. If several paragraphs are selected, the indentation of all selected paragraphs is increased.

Decrease Indent

Decreases the left indent of the current paragraph or cell content and sets it to the previous default tab position. If you previously increased the indentation for several collectively selected paragraphs, this command can decrease the indentation for all of the selected paragraphs.

Ens cal la vostra ajuda!