Paràmetres

Defineix els paràmetres de fórmula que seran vàlids per a tots els documents.

Per accedir a esta orde...

Obri un document Math trieu - LibreOffice Math - Arranjament


Opcions d'impressió

Títol

Indica si voleu que el nom del document s'incloga a la impressió.

Text de la fórmula

Indica si s'ha d'incloure el contingut de la finestra Ordes a la part inferior de la impressió.

Vora

Aplica una vora fina a l'àrea de fórmula de la impressió. El títol i el text de la fórmula només es canvien per un marc si la casella de selecció corresponent està activada.

Format d'impressió

Mida original

Imprimeix la fórmula sense ajustar la mida del tipus de lletra actual. És possible que en fórmules grans es talli una part del text de les ordes.

Ajusta a la mida

Ajusta la fórmula al format de pàgina utilitzat a la impressió. La mida real es determinarà amb el format de paper utilitzat.

Escala

Redueix o amplia la mida de la fórmula impresa amb un factor d'ampliació especificat. Escriviu el factor d'ampliació desitjat directament al control Redimensionament, o definiu el valor mitjançant els botons de cursor.

Altres opcions

Ignora ~ i ' a final de línia

Especifica que estos comodins d'espai se suprimiran si es troben al final d'una línia. En versions anteriors del LibreOffice, en afegir estos caràcters al final d'una línia s'evitava que l'extrem dret de la fórmula quedés tallat durant la impressió.

Incrusta només els símbols utilitzats (mida del fitxer més petita)

Guarda només els símbols de cada fórmula que s'utilitzen en aquesta fórmula. En versions anteriors del LibreOffice, tots els símbols es desaven amb cada una de les fórmules.

Ens cal la vostra ajuda!