General

Especifica els paràmetres generals per als documents de text.

Per accedir a esta orde...

Obriu un document de text i trieu ▸ LibreOffice Writer ▸ General.


Actualització

Actualitza els enllaços en carregar

warning

Settings for automatic links updates stored in documents are ignored for security reasons. Link updates are always bounded by LibreOffice Security settings in - LibreOffice – Security.


Sempre

Actualitza sempre els enllaços mentre es carrega un document i només si el document està en una ubicació de fitxer de confiança o el nivell de seguretat global és baix (no recomanat).

warning

This setting is treated as On request unless either the global macro security level is set to Low in - LibreOffice - Security - Macro Security... - Security Level - Low (not recommended) or the document is located in a trusted place defined by - LibreOffice - Security - Macro Security... - Trusted Sources - Trusted File Locations.


A petició

Actualitza els enllaços només en sol·licitar-ho en carregar el document.

Mai

Els enllaços no s'actualitzen mai en carregar un document.

Automàticament

Camps

Els continguts de tots els camps s'actualitzen automàticament sempre que el contingut de la pantalla es mostra com a nou. Encara que esta casella no estiga activada, alguns camps s'actualitzen cada vegada que es produeix una condició especial. A la taula següent s'enumeren els camps que s'actualitzen sense tindre en compte esta casella de selecció.

Condició

Camps actualitzats automàticament

Impressió del document (també exportació a PDF)

Author, Sender, Heading, Date, Time, References, Last printed

Actualització del document

Author, Sender, Heading, Date, Time

Desament del document

Nom de fitxer, Estadístiques, Número de document, Hora d'edició, Modificat

Edició de la línia de text on és el camp

Author, Sender, Heading, Date, Time

Canvi manual d'una variable

Text condicional, Text amagat, Paràgraf amagat, Variables, Camp DDE

Desactivació del "contingut fix"

Autor, Remitent, tots els camps d'informació del document

Canvi del nombre de pàgines

Pàgina


Diagrames

Indica si cal actualitzar automàticament els diagrames. Sempre que canvia el valor d'una cel·la d'una taula del Writer i el cursor ix de la cel·la, el diagrama que mostra el valor d'esta cel·la s'actualitza automàticament.

Paràmetres

Unitat de mesura

Specifies the unit of measurement for text documents.

Tabuladors

Especifica l'espaiat entre tabuladors individuals. El regle horitzontal mostra l'espaiat seleccionat.

Activa la unitat de caràcter

Quan s'activa aquest paràmetre, les unitats de mesura dels sagnats i l'espaiat a la pestanya Format ▸ Paràgraf ▸ Sagnats i espaiat seran el caràcter (ch) i la línia.

Utilitza el mode de pàgina quadrada per a la graella de text

Quan aquesta configuració està habilitada la graella de text es veurà com a pàgina quadrada. La pàgina de la plaça és un tipus de disposició de pàgina que s'utilitza per entrenar els estudiants per escriure articles a la Xina i el Japó.

Recompte de paraules

Separadors addicionals

Specifies the characters that are considered as word separators when counting words, in addition to spaces, tabs and line and paragraph breaks.

Show standardized page count

Editors and publishers often define a “standard” page as containing a specified number of characters or words. Mark this field to allow quick calculation of the number of these pages.

Characters per standardized page

Set the number of characters for the standardized page.

Ens cal la vostra ajuda!