Impressió

Especifica els paràmetres d'impressió en un text o en un document HTML.

Per accedir a esta orde...

Trieu - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Imprimeix


note

The print settings defined on this tab page apply to subsequent new documents, until you change the settings again. If you want to change the settings for the current print job only, use the File - Print dialog.


Continguts

Especifica quin contingut del document cal imprimir.

Images and objects

Indica si s'han d'imprimir els gràfics del document de text.

Controls de formulari

Indica si s'han d'imprimir els camps de control de formulari del document de text.

Fons de la pàgina

Specifies whether to include colors and objects that are inserted to the background of the page (Format - Page Style - Background) in the printed document.

Print text in black

Indica si s'ha d'imprimir el text sempre en negre.

Text amagat

Activeu esta opció per imprimir el text marcat com a amagat. S'imprimeix el text amagat següent: el text formatat com a amagat a Format - Caràcter - Efectes de lletra - Amagat, i els camps de text Text amagat i paràgrafs amagats.

Espai reservat per a text

Activeu esta opció per imprimir espais reservats per a text. Desactiveu esta opció per deixar en blanc els espais reservats per a text a la impressió. Els espais reservats per a text són camps.

Pàgines

Defineix l'orde d'impressió per als documents del LibreOffice Writer amb diverses pàgines.

Pàgines de l'esquerra (no per a documents HTML)

Indica si s'han d'imprimir totes les pàgines esquerres (parells) del document.

Pàgines de la dreta (no per a documents HTML)

Indica si s'han d'imprimir totes les pàgines dretes (senars) del document.

Fullet

Seleccioneu l'opció Fullet per imprimir el document en format de fullet. El format de fullet és el següent al LibreOffice Writer:

Si imprimiu un document vertical en una pàgina horitzontal, dos costats oposats d'un fullet s'imprimiran l'un al costat de l'altre. Si teniu una impressora amb capacitat d'impressió a doble cara, podeu crear un fullet des del document sense haver d'intercalar les pàgines més tard. Si la vostra impressora només disposa d'impressió a una cara, podeu aconseguir este efecte imprimint en primer lloc els anversos amb l'opció "Anversos / pàgines de la dreta / pàgines senars" activada, tornant a introduir tota la pila de paper a la impressora i imprimint tots els reversos amb l'opció "Reversos / pàgines de l'esquerra / pàgines parelles" activada.

De dreta a esquerra

Activeu esta opció per imprimir les pàgines del fullet en l'orde correcte per a una seqüència de dreta a esquerra.

note

This control appears only if Complex text layout is set in - Language Settings - Languages.


Altres

Imprimeix les pàgines en blanc que s'han inserit automàticament

Si s'habilita esta opció, s'imprimeixen les pàgines buides inserides automàticament. Esta opció és recomanable si imprimiu a doble cara. Per exemple, en un llibre es pot haver definit un estil de paràgraf "capítol" que comence sempre amb una pàgina senar. Si el capítol anterior acaba en una pàgina senar, el LibreOffice inserirà una pàgina buida amb numeració parella. Esta opció controla si cal imprimir esta pàgina parella o no.

De la configuració de la impressora

Per a impressores amb diverses safates, l'opció "Safata de paper segons els paràmetres de la impressora" indica si la safata de paper utilitzada és l'especificada pels paràmetres del sistema de la impressora.

Fax

Si heu instal·lat programari de fax al vostre ordinador i voleu enviar el fax directament des del document de text, seleccioneu la màquina de fax desitjada.

Comentaris

Especifica si s'han d'imprimir els comentaris del document.

Ens cal la vostra ajuda!