Compatibilitat HTML

Defineix paràmetres per a les pàgines HTML.

Per accedir a esta orde...

Trieu ▸ Carrega/guarda ▸ Compatibilitat HTML.


Imatge del diàleg d'opcions d'HTML

Mides del tipus de lletra

Useu els botons de selecció de valors Mida 1 a Mida 7 per a definir les respectives mides de lletra de les etiquetes HTML <font size=1> a <font size=7>.

Importa

Defineix els paràmetres per importar documents HTML.

Utilitza la configuració de l'Anglés (EUA) per als nombres

Quan s'importen nombres d'una pàgina HTML, els caràcters de separador decimal i de milers difereixen segons la configuració regional de la pàgina HTML. El porta-retalls, en canvi, no conté informació de la configuració regional. Per exemple, els caràcters "1.000" copiats d'una pàgina web alemanya probablement signifiquen "un miler", perquè el punt és el separador de milers en un entorn regional alemany. En canvi, si es copien d'una pàgina web en anglés, els mateixos caràcters representaran el número 1 com a "u coma zero zero zero".

Si no activeu esta opció, els nombres s'interpretaran segons el paràmetre d'Configuració de la llengua - Llengües - Configuració regional del quadre de diàleg Opcions. Si està activada, els nombres s'interpretaran segons la configuració regional 'Anglés (EUA)'.

Importa les etiquetes HTML desconegudes com a camps

Activeu esta casella si voleu que les etiquetes que no es reconeixen al LibreOffice s'importin com a camps. Per a una etiqueta d'obertura, es crearà un camp HTML_ON amb el valor del nom de l'etiqueta. Per a una etiqueta de tancament, es crearà un camp HTML_OFF. Estos camps es convertiran en etiquetes a l'exportació d'HTML.

Ignora la configuració del tipus de lletra

Activeu esta casella de selecció per ignorar tots els paràmetres de tipus de lletra quan importeu. Els tipus de lletra que es van definir a l'estil de pàgina HTML seran els tipus de lletra que s'utilitzaran.

LibreOffice Basic

Activeu esta casella de selecció per incloure les instruccions del LibreOffice Basic en exportar a format HTML.

Cal que activeu esta opció abans de crear l'script del LibreOffice Basic, perquè en cas contrari no s'inseriria. Els scripts del LibreOffice Basic han d'estar col·locats a la capçalera del document HTML. Un cop hàgeu creat la macro a l'EID del LibreOffice Basic, apareixerà al text font del document HTML a la capçalera.

Mostra un avís

Si este camp està activat, en exportar a HTML es mostra un avís que indica que es perdran les macros del LibreOffice Basic.

Format d'impressió

Si activeu aquest camp també s'exportarà la disposició d'impressió del document actual (per exemple la taula de continguts amb números de pàgina justificats i líders de punts). El LibreOffice Mozilla Firefox i MS Internet Explorer.

note

El filtre HTML admet CSS2 (fulls d'estil en cascada de nivell 2) per a la impressió de documents. Estes capacitats només són efectives si l'exportació del format d'impressió està activada.


Copia les imatges locals a Internet

Activeu esta casella de selecció per penjar automàticament les imatges incrustades al servidor d'Internet quan pengeu mitjançant FTP. Utilitzeu el diàleg Anomena i guarda per guardar el document i introduir l'URL de l'FTP complet com a nom de fitxer a Internet.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Ens cal la vostra ajuda!