Barra Edita els punts

La barra Edita els punts apareix si seleccioneu un objecte polígon i feu clic en Edita els punts.

Les funcions proporcionades vos permeten editar els punts d'una corba o un objecte convertit a corba. Es troben disponibles les icones següents:

Edita els punts

La icona Edita els punts vos permet activar o desactivar el mode d'edició per als objectes Bézier. En el mode d'edició, es poden seleccionar individualment els punts de l'objecte dibuixat.

Icon Edit Points

Edita els punts

Mou els punts

Activa un mode en el qual podeu moure els punts. La busca del ratolí presenta un petit quadrat buit en situar-lo sobre un punt. Arrossegueu el punt a una altra ubicació. La corba d'ambdós costats del punt segueix el moviment, mentre que el segment de corba entre els punts següents adapta la seua forma.

Apunteu a un segment de corba entre dos punts, o dins d'una corba tancada, i arrossegueu el ratolí per desplaçar la corba sencera sense distorsionar-ne la forma.

Icon Move Points

Mou els punts

Insereix punts

Activa el mode d'inserció. Este mode vos permet inserir punts. També podeu moure punts, com en el mode de moviment. Tot i així, si feu clic sobre la corba entre dos punts i moveu lleugerament el ratolí mentre manteniu premut el botó, inserireu un nou punt. El punt és de tipus suavitzat, i les línies de les anses de control són paral·leles i romanen d'esta manera en moure-les.

Si voleu crear un punt de cantonada, cal que primer inseriu un punt suavitzat o un punt simètric i després el convertiu en un punt de cantonada mitjançant l'eina Punt de cantonada.

Icon Insert Points

Insereix punts

Suprimeix els punts

Utilitzeu la icona Suprimeix els punts per suprimir un o més punts seleccionats. Si voleu seleccionar diversos punts, feu clic sobre cadascun d'ells mentre manteniu premuda la tecla de majúscules.

Seleccioneu primer els punts que voleu suprimir, i feu clic en esta icona o premeu la tecla Supr.

Icon Delete Points

Suprimeix els punts

Divideix la corba

La icona Divideix la corba divideix la corba en trossos. Seleccioneu el punt o punts per on voleu dividir la corba i feu clic en esta icona.

Icon Split Curve

Divideix la corba

Converteix en corba

Converteix una corba en una línia recta o bé converteix una línia recta en una corba. Si seleccioneu un sol punt, es convertirà la corba anterior al punt. Si seleccioneu dos punts, es convertirà la corba limitada per estos dos punts. Si seleccioneu més de dos punts, cada cop que feu clic en esta icona es convertirà un tros diferent de la corba. En cas que siga necessari, els punts suavitzats es converteixen en punts de cantonada i viceversa.

Si algun segment de la corba és recte, els punts dels extrems d'este segment tenen com a màxim un punt de control cadascun. No es poden convertir en punts suavitzats si no és que la línia recta torna a convertir-se en una corba.

Icon Convert to Curve

Converteix en corba

Punt de cantonada

Converteix el punt o punts seleccionats en punts de cantonada. Els punts de cantonada tenen dues anses de control mòbils, independents l'una de l'altra. Per tant, una línia corba no pot travessar un punt de cantonada mantenint la direcció, sinó que ho farà formant una cantonada.

Icon Corner Point

Punt de cantonada

Transició suau

Converteix un punt de cantonada o un punt simètric en un punt suavitzat. Les dues anses de control del punt de cantonada s'alineen en paral·lel i es mouen simultàniament. Les anses de control poden tindre longituds diferents i vos permeten variar el grau de curvatura.

Icon Smooth Transition

Transició suau

Transició simètrica

Esta icona converteix un punt de cantonada o un punt suavitzat en un punt simètric. Les dues anses de control del punt de cantonada s'alineen en paral·lel i tenen la mateixa longitud. Es mouen simultàniament i el grau de curvatura és idèntic en ambdues direccions.

Icon Symmetric Transition

Transició simètrica

Tanca Bézier

Tanca una línia o una corba. Una línia es tanca connectant l'últim punt amb el primer, que s'indica amb un quadrat més gran.

Icon Close Bézier

Tanca Bézier

Elimina els punts

Marca el punt actual o els punts seleccionats per suprimir-los. Això passa en el cas que el punt estiga situat sobre una línia recta. Si convertiu una corba o un polígon amb la icona Converteix en corba en una línia recta, o bé canvieu una corba amb el ratolí de manera que un punt quede sobre una línia recta, s'elimina el punt. L'angle a partir del qual es durà a terme la reducció de punts

Icon Eliminate Points

Elimina els punts

Ens cal la vostra ajuda!