Paràmetres especials

Indica de quina manera podeu treballar amb les dades en una base de dades.

Per accedir a esta orde...

En una finestra de la base de dades, trieu Edita ▸ Base de dades ▸ Paràmetres avançats.


Els controls següents estaran disponibles segons el tipus de base de dades:

Utilitza les restriccions de noms SQL92

Només admet noms formats amb els caràcters admesos per la restricció de noms SQL92 a la font de dades. Es rebutjarà qualsevol altre caràcter. Cada nom ha de començar per una lletra en majúscula o en minúscula, o bé per una ratlla baixa ( _ ), mentre que la resta de caràcters poden ser lletres ASCII, nombres o ratlles baixes.

Utilitza la paraula clau AS abans dels noms d'àlies de les taules

Algunes bases de dades utilitzen la paraula clau "AS" entre un nom i el seu àlies, mentre que altres bases de dades utilitzen un espai en blanc. Activeu esta opció per inserir AS abans de l'àlies.

Acaba les línies de text amb CR + LF

Activeu esta casella si voleu utilitzar els codis CR + LF per als finals de línia (opció recomanable per als sistemes operatius DOS i Windows).

Afig el nom d'àlies de taula a les expressions SELECT

Afig l'àlies al nom de la taula a les expressions SELECT.

Utilitza la sintaxi Outer Join '{OJ }'

Utilitzeu seqüències d'escapada per a unions exteriors. La sintaxi per a esta seqüència d'escapada és {oj outer-join}

Exemple:

seleccioneu Article.* de {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

Ignora els privilegis del controlador de la base de dades

Ignora els privilegis d'accés proporcionats pel controlador de la base de dades.

Reemplaça els paràmetres anomenats amb '?'

Reemplaça els paràmetres anomenats amb un signe d'interrogació (?) en una font de dades.

Mostra les columnes de versió (quan estiga disponible)

Algunes bases de dades assignen números de versió als camps per fer un seguiment dels canvis realitzats en els registres. El número de versió d'un camp s'incrementa per 1 cada vegada que el contingut del camp canvia. Mostra el número de versió interna del registre a la taula de la base de dades.

Utilitza el nom de catàleg en les expressions SELECT

Utilitza la font de dades actual del catàleg. Esta opció és útil si la font de dades ODBC és un servidor de bases de dades. No activeu esta opció si la font de dades ODBC és un controlador dBASE.

Utilitza el nom d'esquema en les expressions SELECT

Permet utilitzar el nom d'esquema a les expressions SELECT.

Crea un índex amb l'expressió ASC o DESC

Crea un índex amb les expressions ASC o DESC.

Comparació de valors booleans

Seleccioneu el tipus de comparació de valors booleans que vulgueu utilitzar.

Comprovacions d'entrada de dades al formulari per als camps requerits

Si introduïu un registre nou o si actualitzeu un registre existent en un formulari i deixeu un camp buit vinculat a una columna de la base de dades que requerisca una entrada, apareixerà un missatge que vos alertarà de l'existència d'este camp buit.

Si no s'habilita este quadre de control, no es comprovaran els camps requerits en els formularis de la base de dades actual.

Este quadre de control està disponible per a tots els tipus de fonts de dades que admetin accés d'escriptura a les dades, i en canvi no està disponible per a fulls de càlcul, fitxers de text, fitxers csv i llibretes d'adreces només de lectura.

Ignora la informació del camp de moneda

Només per a les connexions de l'Oracle JDBC. Quan s'activa, indica que cap columna no es tractarà com a camp de moneda. Es descarta el tipus de camp que torna el controlador de la base de dades.

Utilitza literals de data i temps conformes amb ODBC

Utilitza literals de data i hora conformes amb l'estàndard ODBC.

Admet claus primàries

Activeu esta opció per anul·lar l'heurística del Base utilitzada per detectar si la base de dades admet claus primàries.

En connectar-se a una base de dades que utilitza una API genèrica com ODBC, JDBC o ADO, actualment el Base aplica heurística per determinar si la base de dades admet claus primàries. Cap d'estes API no permet recuperar esta informació.

A vegades, l'heurística falla. Per defecte, esta casella de selecció amb tres estats està definida en un estat indeterminat, que significa "aplica l'heurística". Si la casella de selecció està activada, es pressuposa que s'admeten claus primàries. Si la casella de selecció està desactivada, no es pressuposa que s'admeten claus primàries.

Tingueu en compte que esta opció nomes és per anul·lar l'heurística. Si activeu la casella de selecció per a una base de dades que no admet claus primàries, es produiran errors.

Ens cal la vostra ajuda!