Operadors de comparació

Els operadors de comparació següents es poden definir a Condició del diàleg Filtre per defecte.

Operador de comparació

Efecte

Igual (=)

Mostra els valors iguals que la condició.

Menor que (<)

Mostra valors menors que la condició.

Major que (>)

Mostra valors més grans que la condició.

Menor o igual que (< =)

Mostra valors menors o iguals que la condició.

Major o igual que (> =)

Mostra valors majors o iguals que la condició.

Desigual (< >)

Mostra els valors que no són iguals que la condició.

El major

Mostra els valors N (valor numèric com a paràmetre) més grans.

El menor

Mostra els valors N (valor numèric com a paràmetre) més petits.

El major %

Mostra l'N% (valor numèric com a paràmetre) més gran dels valors totals.

El menor %

Mostra l'N% (valor numèric com a paràmetre) més petit dels valors totals.


Ens cal la vostra ajuda!