Guarda el registre

Guarda el registre de la taula de la base de dades actual. La icona Guarda el registre es troba a la barra Dades de la taula.

Icon Save

Guarda

Els canvis fets als continguts d'un registre es guarden automàticament tan bon punt seleccioneu un altre registre. Per guardar els canvis sense seleccionar un altre registre, feu clic a la icona Guarda el registre.

Ens cal la vostra ajuda!