Verificació del filtre XML

Verifica els fulls d'estil XSLT utilitzats pel filtre XML seleccionat.

Per accedir a esta orde...

Choose Tools - XML Filter Settings.


Exporta

XSLT per exportar

Mostra el nom de fitxer per al filtre XSLT que hàgeu introduït a la pestanya Transformació.

Transforma el document

Mostra el nom de fitxer del document que vulgueu utilitzar per verificar el filtre XSLT.

Navega

Locate the file that you want to apply the XML export filter to. The XML code of the transformed file is opened in your default XML editor after transformation.

Document actual

The front-most open file that matches the XML filter criteria will be used to test the filter. The current XML export filter transforms the file and the resulting XML code is displayed in the XML Filter output window.

Importa

XSLT per importar

Displays the file name of the XSLT filter that you entered on the Transformation tab page.

Plantilla per importar

Displays the file name of the template that you entered on the Transformation tab page.

Transforma el fitxer

Visualitza la font

Opens the XML source of the selected document in your default XML editor after importing.

Navega

Opens a file selection dialog. The selected file is opened using the current XML import filter.

Fitxer recent

Re-opens the document that was last opened with this dialog.

Please support us!