General

Introduïu o editeu la informació general per a un filtre XML.

Per accedir a esta orde...

Eines ▸ Macros ▸ Paràmetres del filtre XML i després feu clic a Nou o Edita.


Nom del filtre

Introduïu el nom que vulgueu que es mostre en el quadre de llista del diàleg Paràmetres del filtre XML. El nom que introduïu ha de ser únic.

Aplicació

Seleccioneu l'aplicació que vulgueu utilitzar amb el filtre.

Nom del tipus de fitxer

Introduïu el nom que vulgueu que es mostre en el quadre Tipus de fitxer dels diàlegs de fitxers. El nom que introduïu ha de ser únic. En el cas dels fitxers d'importació, el nom apareixerà en el quadre Tipus de fitxer dels diàlegs Obri. Per als filtres d'exportació, el nom apareix al quadre Format del fitxer del diàleg Exporta.

Extensió del fitxer

Introduïu l'extensió de fitxer que s'utilitzarà quan obriu un fitxer sense indicar un filtre. El LibreOffice utilitzarà esta extensió de fitxer per determinar el filtre que s'utilitzarà.

Comentaris

Introduïu un comentari (opcional).

Ens cal la vostra ajuda!