Fonts de dades

Esta secció conté informació relativa a la navegació i l'edició de taules d'una base de dades.

Visió general de les bases de dades

note

No podeu utilitzar el navegador de la font de dades en una taula de la base de dades oberta en vista Disseny.


Navegador de la font de dades

Les ordes per al navegador de la font de dades es troben a la barra Dades de la taula i als menús contextuals.

Selecció de registres

Per seleccionar un registre en una taula de base de dades, feu clic a la capçalera de la fila corresponent o bé feu clic a una capçalera d'una fila i utilitzeu les tecles de fletxa amunt o avall.

La taula següent descriu com seleccionar elements individuals al navegador de la font de dades:

Selecció

Acció

Registre

Feu clic a la capçalera de la fila

Diversos registres o supressió d'una selecció

Premeu i cliqueu la capçalera de la fila.

Columna

Feu clic a la capçalera de la columna

Camp de dades

Feu clic al camp de dades

Taula sencera

Feu clic a la capçalera de la fila dels encapçalaments de columna


Barra d'eines Dades de la taula (edició de les dades de la taula)

Icona

Vos permet editar, afegir o suprimir registres d'una taula d'una base de dades.

Retallar, copiar i enganxar dades

Podeu retallar, copiar i enganxar registres des de la vista Font de dades. El navegador de la font de dades també admet que s'arrosseguin i es deixin anar registres, textos i nombres des d'altres fitxers del LibreOffice.

No podeu arrossegar i deixar anar en camps Sí/No, camps binaris, camps d'imatges o camps de recompte.

note

Només podeu arrossegar i deixar anar quan vos trobeu en el mode Edició.


Barra de dades de la taula

Utilitzeu la barra Dades de la taula per controlar la visualització de les dades.

Utilització del navegador de la font de dades

Utilitzeu la barra Navegació de formularis que hi ha a la part inferior de la vista Font de dades per navegar entre els registres.

Primer registre

Icona

Vos porta al primer registre de la taula.

Registre anterior

Icona

Vos porta al registre anterior de la taula.

Número de registre

Introduïu el número del registre que vulgueu que es mostre i premeu la tecla Retorn.

Registre següent

Icona

Vos porta al registre següent de la taula.

Últim registre

Icona

Vos porta a l'últim registre de la taula.

Registre nou

Icona

Insereix un registre nou a la taula actual. Per crear un registre, feu clic al botó de l'asterisc (*) que hi ha a la part inferior de la vista de la taula. S'afegirà una fila buida al final de la taula.

Nombre de registres

Mostra el nombre de registres. Per exemple, "Registre 7 de 9(2)" indica que s'han seleccionat 2 registres d'una taula formada per 9 registres, i que el cursor es troba en el registre número 7.

Organització de taules

Per accedir a les ordes per a la formatació de la taula, feu clic amb el botó dret a la capçalera d'una columna o d'una fila.

Format de la taula

Formata la fila o les files seleccionades.

Alçària de la fila

Canvia l'alçària de la fila actual o de les files seleccionades.

Suprimeix les files

Suprimeix la fila o les files seleccionades.

Format de la columna

Formata la columna o les columnes seleccionades.

Amplària de la columna

Canvia l'amplària de la columna actual o de les columnes seleccionades.

Amaga les columnes

Amaga la columna o les columnes seleccionades. Per mostrar les columnes amagades, feu clic amb el botó dret a qualsevol capçalera de columna i, a continuació, trieu Mostra les columnes.

Mostra les columnes

Mostra les columnes amagades. Trieu la columna que vulgueu mostrar a la llista, o bé feu clic a Tot per mostrar totes les columnes amagades.

Ens cal la vostra ajuda!