Sagnats i espaiat

Defineix les opcions de sagnat i d'espaiat per al paràgraf.

Icona de nota

Per modificar les unitats de mesura que s'utilitzen en este diàleg, trieu - LibreOffice Writer - General i seleccioneu una altra unitat de mesura a l'àrea Paràmetres.


Per accedir a esta orde...

Choose Format - Paragraph - Indents & Spacing tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Indents & Spacing tab.


Sagnat

Introduïu la quantitat d'espai que s'ha de deixar entre els marges esquerre i dret de la pàgina i el paràgraf.

Des de l'esquerra

Introduïu el valor per al sagnat del paràgraf en relació amb el marge de la pàgina. Si voleu que el paràgraf s'amplie fins al marge, introduïu un nombre negatiu. En les llengües que s'escriuen d'esquerra a dreta, s'aplica el sagnat a la vora esquerra en relació amb el marge esquerre. En les llengües que s'escriuen de dreta a esquerra, s'aplica el sagnat a la vora dreta del paràgraf en relació amb el marge dret.

Des de la dreta

Introduïu el valor per al sagnat d'un paràgraf en relació amb el marge. Si voleu que el paràgraf s'amplie fins al marge, introduïu un nombre negatiu. En les llengües que s'escriuen d'esquerra a dreta, s'aplica un sagnat a la vora dreta d'un paràgraf en relació amb el marge dret. En les llengües que s'escriuen de dreta a esquerra, s'aplica el sagnat a la vora esquerra d'un paràgraf en relació amb el marge esquerre.

Primera línia

Aplica el sagnat (amb el valor que indiqueu) a la primera línia d'un paràgraf. Per crear un sagnat negatiu, introduïu un valor positiu a "Des de l'esquerra" i un valor negatiu a "Primera línia". Per aplicar el sagnat a la primera línia d'un paràgraf que utilitza una numeració o pics, trieu "Format - Pics i numeració - Posició".

Automatic

Automatically indents a paragraph according to the font size and the line spacing. The setting in the First Line box is ignored.

Espaiat

Indiqueu la quantitat d'espai que voleu deixar entre els paràgrafs seleccionats.

Sobre el paràgraf

Introduïu l'espai que voleu deixar damunt dels paràgrafs seleccionats.

Sota el paràgraf

Introduïu l'espai que voleu deixar a sota dels paràgrafs seleccionats.

No afiges un espai entre paràgrafs del mateix estil

Fa que no s'apliqui cap espaiat especificat abans o després d'este paràgraf quan els paràgrafs anterior i següent són del mateix estil de paràgraf.

Interlineat

Indiqueu l'espai que voleu deixar entre les línies de text d'un paràgraf.

Senzill

Aplica un interlineat simple al paràgraf actual. Aquest és el valor per defecte.

1,5 línies

Defineix l'interlineat a una línia i mitja.

Doble

Defineix un interlineat a dues línies.

Proporcional

Seleccioneu esta opció i, tot seguit, introduïu un percentatge a l'àrea; 100% correspon a un interlineat simple.

Mínim

Defineix l'interlineat mínim al valor que introduïu en el quadre.

Icona de consell

Si utilitzeu diverses mides de tipus de lletra en un paràgraf, l'interlineat s'adapta automàticament a la mida del tipus de lletra més gran. Si preferiu tindre un interlineat idèntic per a totes les línies, indiqueu un valor a Mínim que correspongui a la mida de tipus de lletra més gran.


Interlineat

Defineix l'alçària de l'espai vertical inserit entre dues línies.

Fixed

Sets the line spacing to exactly match the value that you enter in the box. This can result in cropped characters.

de

Introduïu el valor que voleu utilitzar per a l'interlineat.

Camp de previsualització

Displays a preview of the current selection.

Restableix

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Ens cal la vostra ajuda!