Codis de format numèric

Els codis de format numèric poden contindre fins a quatre seccions separades per un punt i coma (;).

  1. In a number format code with two sections, the first section applies to positive values and zero, and the second section applies to negative values.

  2. In a number format code with three sections, the first section applies to positive values, the second section to negative values, and the third section to the value zero.

  3. You can also assign conditions to the three sections, so that the format is only applied if a condition is met.

  4. Fourth section applies if the content is not a value, but some text. Content is represented by an at sign (@).

Decimal Places and Significant Digits

Use zero (0), the number sign (#) or the question mark (?) as placeholders in your number format code to represent numbers. The # only displays significant digits, while the 0 displays zeroes if there are fewer digits in the number than in the number format. The ? works as the # but adds a space character to keep decimal alignment if there is a hidden non-significant zero.

Use question marks (?), zeroes (0) or number signs (#) to represent the number of digits to include in the numerator and the denominator of a fraction. Fractions that do not fit the pattern that you define are displayed as floating point numbers.

If a number contains more digits to the right of the decimal delimiter than there are placeholders in the format, the number is rounded accordingly. If a number contains more digits to the left of the decimal delimiter than there are placeholders in the format, the entire number is displayed. Use the following list as a guide for using placeholders when you create a number format code:

Placeholders

Explicació

#

Does not display extra zeros.

?

Displays space characters instead of extra zeros.

0 (Zero)

Displays extra zeros if the number has less places than zeros in the format.


Exemples

Format numèric

Codi de format

3456.78 as 3456.8

####.#

9.9 as 9.900

#.000

13 as 13.0 and 1234.567 as 1234.57

#.0#

5.75 as 5 3/4 and 6.3 as 6 3/10

# ???/???

.5 as 0.5

0.##

.5 as 0.5   (with two extra spaces at the end)

0.???


Separador de milers

En funció de la configuració de la llengua, podeu utilitzar una coma, un punt o un espai com a separador de milers. També podeu utilitzar el separador per a reduir la mida del nombre que es mostra per un múltiple de 1.000. Els exemples següents utilitzen la coma com a separador de milers:

Format numèric

Codi de format

15000 com a 15,000

#,###

16000 com a 16

#,


Inclusió de text als codis de format numèric

Text i nombres

Per a incloure text en un format numèric que s'aplica a una cel·la que continga nombres, feu servir cometes dobles (") al davant i al darrere del text o una barra inversa (\) abans d'un caràcter individual. Per exemple, introduïu #,# "metres" per a mostrar «3,5 metres» o #.# \m per a mostrar «3,5 m». Si feu servir l'espai com a separador de milers, cal que inseriu espais entre les cometes en els exemples anteriors: #,#" metres " o #,#\ \m per a obtindre el resultat correcte.

Text i text

Per a incloure text en un format numèric que s'aplica a una cel·la que pot contindre text, escriviu el text entre cometes dobles rectes (" ") i afegiu-hi una arrova (@). Per exemple, introduïu "Total per al "@ per a mostrar «Total per al desembre».

Espais

To use a character to define the width of a space in a number format, type an underscore (_) followed by the character. The width of the space varies according to the width of the character that you choose. For example, _M creates a wider space than _i.

To fill free space with a given character, use an asterisk (*) followed by this character. For instance:

*\0

will display integer value (0) preceded by as many as needed backslash characters (\) to fill column width. For accounting representation, you may left align currency symbol with a format similar to:

$_-* 0.--;$-* 0.--;$_-* -

Color

Per a definir els colors d'una secció del codi del format numèric, inseriu un dels noms de color següents entre claudàtors [ ]:

CYAN

GREEN

BLACK

BLUE

MAGENTA

RED

WHITE

YELLOW


Condicions

Claudàtors condicionals

Podeu definir un format numèric de manera que només s'apliqui quan es compleix la condició que indiqueu. Les condicions es posen entre claudàtors [ ].

Podeu utilitzar qualsevol combinació de nombres i els operadors <, <=, >, >=, = i <>.

Per exemple, si voleu aplicar diferents colors per a dades de temperatura diferents, introduïu:

[BLUE][<0]#.0 "°C";[RED][>30]#.0 "°C";[BLACK]#.0 "°C"

Totes les temperatures sota zero es mostren en blau, les temperatures entre 0 i 30 °C en negre i les superiors a 30 °C en roig.

Nombres positius i negatius

To define a number format that adds a different text to a number depending on if the number is positive, negative, or equal to zero, use the following format:

"plus" 0;"minus" 0;"null" 0

Percentatges, notació científica i representació com a fracció

Percentatges

Per a mostrar els nombres com a percentatges, afegiu el signe per cent (%) al format numèric.

Notació científica

Notació científica permet escriure nombres molt grans o molt petits d'una forma compacta. Per exemple, en notació científica, 650000 s'escriu 6,5 x 105 i 0,000065 com a 6,5 x 10-5. En el LibreOffice aquests nombres s'escriuen com a 6.5E-5 i 6.5E-5 respectivament. Per a crear un format de nombre que mostre els números fent servir la notació científica, introduïu # o 0, després un dels codis següents E-, E+, e- o e+-. Si s'omet el signe després d'E o e, no apareixerà com a valor positiu de l'exponent. Per a la notació d'enginyeria, introduïu 3 dígts (0 o #) en la part entera: per exeple, ###.##E+00.

Representació en fracció

To represent a value as a fraction, format consists of two or three parts: integer optional part, numerator and denominator. Integer and numerator are separated by a blank or any quoted text. Numerator and denominator are separated by a slash character. Each part can consist of a combination of #, ? and 0 as placeholders.

El denominador es calcula per a obtindre el valor més proper de la fracció respecte al nombre d'espais reservats. Per exemple el valor de pi és representat com a 3 16/113 amb el format:

# ?/???

El valor numèric també es pot forçar en el valor els espais reservats. Per exemple, per a obtindre el valor de pi com a múltiple d'1/16 (això és 50/16), useu el format:

?/16

Codis de format numèric dels formats monetaris

El format monetari per defecte per a les cel·les del full de càlcul el determina la configuració regional del sistema operatiu. Si voleu, podeu assignar un símbol de moneda a una cel·la. Per exemple, introduïu #,##0,00 € per a mostrar 4,50 € (euros).

You can also specify the locale setting for the currency by entering the locale code for the country after the symbol. For example, [$€-407] represents Euros in Germany. To view the locale code for a country, select the country in the Language list on the Numbers tab of the Format Cells dialog.

note

El codi del format monetari utilitza la forma [$xxx-nnn], on xxx és el símbol monetari i nnn és el codi del país. Els símbols bancaris especials, com ara EUR (per euro), no necessiten el codi del país. El format monetari no depèn de la llengua que s'haja seleccionat en el quadre Llengua.


Formats de data i d'hora

warning

Microsoft Excel wrongly assumes year 1900 to be a leap year and considers the inexistent day of 1900-02-29 as valid in date calculations. Dates prior to 1900-03-01 are therefore different in Excel and Calc.


Formats de data

Per a mostrar els dies, els mesos i els anys, utilitzeu els codis de format numèric següents.

warning

No tots els codis de format donen resultats intel·ligibles per a totes les llengües.


Format

Codi de format

Mes com a 3.

M

Mes com a 03.

MM

Mes com a gen-dec

MMM

Mes com a gener-desembre

MMMM

Primera lletra del nom del mes

MMMMM

Dia com a 2

D

Dia com a 02

DD

Dia com a dg-ds

NN or DDD or AAA

Dia com a diumenge a dissabte

NNN or DDDD or AAAA

Dia seguit d'una coma, com a «Diumenge,»

NNNN

Any com a 00-99

YY

Any com a 1900-2078

YYYY

Setmana de l'any

WW

Trimestre com a T1 a T4

Q

Trimestre com a 1r trimestre a 4t trimestre

QQ

Era, abreviatura. En el calendari japonés Gengou, un sol caràcter (valors possibles: M, T, S, H)

G

Era, abreviatura

GG

Era, nom complet

GGG

Number of the year within an era, short format

E

Number of the year within an era, long format

EE o R

Era, nom complet i any

RR o GGGEE


Els codis de formatació anteriors funcionen amb la vostra versió de llengua del LibreOffice. Tanmateix, si heu de canviar la configuració local del LibreOffice a una altra configuració local, haureu de conèixer els codis de formatació que s'utilitzen a l'altra configuració local.

Per exemple, si la vostra configuració local del programari és Català i voleu formatar un any amb quatre dígits, introduïu AAAA com a codi de formatació. Si canvieu la configuració a Alemany, haureu d'utilitzar JJJJ. La taula següent només enumera les diferències localitzades.

Configuració local

Any

Mes

Dia

Hora

Dia de la setmana

Era

English - en

i totes les configuracions regionals que no apareixen

Y

M

D

H

A

G

alemany - de

J

T

neerlandés - nl

J

U

francés - fr

A

J

O

italià - it

A

G

O

X

portugués - pt

A

O

espanyol - es

A

O

danés - da

T

noruec - no, nb, nn

T

suec - sv

T

finés - fi

V

K

P

T


Introducció de dates

Per a introduir una data en una cel·la, utilitzeu el format del calendari gregorià. Per exemple, en una configuració regional anglesa, introduïu 1/2/2002 per a escriure la data 2 de gener de 2002.

All date formats are dependent on the locale that is set in - Languages and Locales - General. For example, if your locale is set to 'Japanese', then the Gengou calendar is used. The default date format in LibreOffice uses the Gregorian Calendar.

Per a indicar un format de calendari que siga independent de la configuració regional actual, afegiu un modificador al davant del format de data. Per exemple, per mostrar una data d'acord amb el format de calendari jueu en una configuració regional diferent de l'hebrea, introduïu: [~jewish]DD/MM/YYYY.

The specified calendar is exported to Microsoft Excel using extended LCID. Extended LCID can also be used in the format string. It will be converted to a calendar modifier if it is supported. See Extended LCID section below.

Modificador

Calendari

[~buddhist]

Calendari budista tai

[~gengou]

Calendari japonés Gengou

[~gregorian]

Calendari gregorià

[~hanja] o [~hanja_yoil]

Calendari coreà

[~hijri]

Calendari islàmic àrab

[~jewish]

Calendari jueu

[~ROC]

Calendari de la República de la Xina


Formats d'hora

Per a mostrar les hores, els minuts i els segons, utilitzeu els codis de format numèric següents:

Format

Codi de format

Hores com a 0-23

H

Hores com a 00-23

HH

Hours as 00 up to more than 23

[HH]

Minuts com a 0-59

M

Minuts com a 00-59

MM

Minutes as 00 up to more than 59

[MM]

Segons com a 0-59

S

Segons com a 00-59

SS

Seconds as 00 up to more than 59

[SS]


note

Per a mostrar els segons en forma de fraccions, afegiu el separador de decimals al codi de format numèric. Per exemple, introduïu HH:MM:SS,00 perquè es mostre l'hora amb la forma «01:02:03,45».


Minute time formats M and MM must be used in combination with hour or second time formats to avoid confusion with month date format.

Si introduïu una hora amb la forma 02:03,45 o 01:02:03,45 o 25:01:02, i si no s'ha indicat cap altre format d'hora, s'assignen els formats següents: MM:SS,00 o [HH]:MM:SS,00 o [HH]:MM:SS.

Visualització de nombres mitjançant caràcters natius

Modificadors NatNum

Per a mostrar els nombres amb xifres natives, utilitzeu un dels modificadors següents al començament d'un codi de format numèric: [NatNum1], [NatNum2], ..., [NatNum11].

To spell out numbers in various number, currency and date formats, use a [NatNum12] modifier with the chosen arguments at the beginning of a number format code. See NatNum12 section below.

El modificador [NatNum1] sempre utilitza un mapatge un a un de caràcters per a convertir els nombres a una cadena que coincideix amb el codi de format nadiu de codi regional anteriorment. Els altres modificadors generen resultats diferents si s'usen amb altres codis regionals. Un codi regional pot ser una llengua i el territori per al qual es defineix el codi, o un modificador com ara [$-yyy] que segueix el modificador de número nadiu. En aquest cas, yyy és el MS-LCID hexadecimal que s'utilitza també en codis de format de divisa. Per exemple, per a mostrar un nombre amb caràcters japonesos kanji curts en una configuració regional en anglés dels EUA, useu el codi de format numèric següent:

[NatNum1][$-411]0

La llista següent conté el modificador [DBNumX] del Microsoft Excel que correspon al modificador [NatNum] del LibreOffice. Si voleu, podeu utilitzar un modificador [DBNumX] en comptes del modificador [NatNum] per a la configuració regional. Sempre que és possible, el LibreOffice assigna de manera interna els modificadors [DBNumX] als modificadors [NatNumN].

Quan es mostren les dates amb els modificadors [NatNum], es poden produir efectes diferents que en mostrar altres tipus de nombres. Estos efectes s'indiquen mitjançant "CAL:". Per exemple "CAL: 1/4/4" indica que l'any es mostra amb el modificador [NatNum1], mentre que el dia i el mes es mostren amb el modificador [NatNum4]. Si no s'indica "CAL", no s'admeten els formats de dates per a este modificador en concret.

[NatNum0]

Prova de convertir qualsevol cadena nativa a dígits aràbics ASCII. Si ja és en ASCII, es manté ASCII.

[NatNum1]

Transliteracions

Native Number Characters

DBNumX

Format de data

Xinés

Chinese lower case characters

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

Japonés

short Kanji characters

[DBNum1]

CAL: 1/4/4 [DBNum1]

Coreà

Korean lower case characters

[DBNum1]

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

Hebreu

Caràcters hebreus

Arabic

Arabic-Indic characters

Tai

Thai characters

Hindi

Indic-Devanagari characters

Odia

Odia (Oriya) characters

Marathi

Indic-Devanagari characters

Bengalí

Bengali characters

Panjabi

Punjabi (Gurmukhi) characters

Gujarati

Gujarati characters

Tàmil

Tamil characters

Telugu

Telugu characters

Kanarés

Kannada characters

Malaiàlam

Malayalam characters

Laosià

Lao characters

Tibetà

Caràcters tibetans

Birmà

Caràcters birmans

Khmer

Khmer (Cambodian) characters

Mongol

Caràcters mongols

Nepalés

Indic-Devanagari characters

Dzongkha

Caràcters tibetans

Persa

East Arabic-Indic characters

Eslau eclesiàstic

Caràcters ciríl·lics


[NatNum2]

Transliteracions

Native Number Characters

DBNumX

Format de data

Xinés

Chinese upper case characters

CAL 2/8/8 [DBNum2]

Japonés

traditional Kanji characters

CAL 2/5/5 [DBNum2]

Coreà

Korean upper case characters

[DBNum2]

CAL 2/8/8 [DBNum2]

Hebreu

Hebrew numbering


[NatNum3]

Transliteracions

Native Number Characters

DBNumX

Format de data

Xinés

fullwidth Arabic digits

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

Japonés

fullwidth Arabic digits

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

Coreà

fullwidth Arabic digits

[DBNum3]

CAL: 3/3/3 [DBNum3]


[NatNum4]

Transliteracions

Native Number Characters

DBNumX

Format de data

Xinés

lower case text

[DBNum1]

Japonés

modern long Kanji text

[DBNum2]

Coreà

formal lower case text


[NatNum5]

Transliteracions

Native Number Characters

DBNumX

Format de data

Xinés

Chinese upper case text

[DBNum2]

Japonés

traditional long Kanji text

[DBNum3]

Coreà

formal upper case text


[NatNum6]

Transliteracions

Native Number Characters

DBNumX

Format de data

Xinés

fullwidth text

[DBNum3]

Japonés

fullwidth text

Coreà

fullwidth text


[NatNum7]

Transliteracions

Native Number Characters

DBNumX

Format de data

Xinés

short lower case text

Japonés

modern short Kanji text

Coreà

informal lower case text


[NatNum8]

Transliteracions

Native Number Characters

DBNumX

Format de data

Xinés

short upper case text

Japonés

traditional short Kanji text

[DBNum4]

Coreà

informal upper case text


[NatNum9]

Transliteracions

Native Number Characters

DBNumX

Format de data

Coreà

Hangul characters


[NatNum10]

Transliteracions

Native Number Characters

DBNumX

Format de data

Coreà

formal Hangul text

[DBNum4]

CAL 9/11/11 [DBNum4]


[NatNum11]

Transliteracions

Native Number Characters

DBNumX

Format de data

Coreà

informal Hangul text


LCID ampliat

If compatible, native numbering and calendar are exported to Microsoft Excel using extended LCID. Extended LCID can also be used in string format instead of NatNum modifier.

Extended LCID consists of 8 hexadecimal digits: [$-NNCCLLLL], with 2 first digits NN for native numerals, CC for calendar and LLLL for LCID code. For instance, [$-0D0741E] will be converted to [NatNum1][$-41E][~buddhist]: Thai numerals (0D) with Buddhist calendar (07) in Thai locale (041E).

Native Numerals

Two first digits NN represents native numerals:

NN

Xifra

Representació

LCID compatible

01

Arabic

1234567890

tot

02

Eastern Arabic

١٢٣٤٥٦٧٨٩٠

401

1401, 3c01, 0c01, 801, 2c01, 3401, 3001, 1001, 1801, 2001, 4001, 2801, 1c01, 3801, 2401

03

Persa

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰

429

04

Devanagari

१२३४५६७८९०

439

44E, 461, 861

05

Bengali

১২৩৪৫৬৭৮৯০

445

845

06

Punjabi

੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦

446

07

Gujarati

૧૨૩૪૫૬૭૮૯૦

447

08

Oriya

୧୨୩୪୫୬୭୮୯୦

448

09

Tàmil

௧௨௩௪௫௬௭௮௯0

449

849

0A

Telugu

౧౨౩౪౫౬౭౮౯౦

44A

0B

Kannada

೧೨೩೪೫೬೭೮೯೦

44B

0C

Malaiàlam

൧൨൩൪൫൬൭൮൯൦

44C

0D

Thai

๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

41E

0E

Lao

໑໒໓໔໕໖໗໘໙໐

454

0F

Tibetan

༡༢༣༤༥༦༧༨༩༠

851

10

Burmese

၁၂၃၄၅၆၇၈၉၀

455

11

Tigrina

፩፪፫፬፭፮፯፰፱0

473

873

12

Khmer

១២៣៤៥៦៧៨៩០

453

13

Mongolian

᠑᠒᠓᠔᠕᠖᠗᠘᠙᠐

C50

850

1B

Japanese

一二三四五六七八九〇

411

1C

(financial)

壱弐参四伍六七八九〇

1D

(fullwidth Arabic)

1234567890

1E

Chinese - simplified

一二三四五六七八九○

804

1004, 7804

1F

(financial)

壹贰叁肆伍陆柒捌玖零

20

(fullwidth Arabic)

1234567890

21

Chinese - traditional

一二三四五六七八九○

C04

1404

22

(financial)

壹貳參肆伍陸柒捌玖零

23

(fullwidth Arabic)

1234567890

24

Coreà

一二三四五六七八九0

812

25

(financial)

壹貳參四伍六七八九零

26

(fullwidth Arabic)

1234567890

27

Korean - Hangul

일이삼사오육칠팔구영


Calendari

Two next digits CC are for calendar code. Each calendar is only valid for some LCID.

CC

Calendari

Exemple (YYYY-MM-DD)

LCID admesos

00

Gregorian

2016-08-31

All

03

Gengou

28-08-31

411 (Japanese)

05

Desconegut

4349-08-31

No admés

06 o 17

Hijri

1437-11-28

401 (Arabic - Saudi Arabia), 1401 (Arabic - Algeria), 3c01 (Arabic - Bahrain), 0c01 (Arabic - Egypt), 801 (Arabic - Iraq), 2c01 (Arabic - Jordan), 3401 (Arabic - Kuwait), 3001 (Arabic - Lebanon), 1001 (Arabic - Libya), 1801 (Arabic - Morocco), 2001 (Arabic - Oman), 4001 (Arabic - Qatar), 2801 (Arabic - Syria), 1c01 (Arabic - Tunisia), 3801 (Arabic - U.A.E.), 2401 (Arabic - Yemen) and 429 (Farsi)

07

Buddhist

2559-08-31

454 (Lao), 41E (Thai)

08

Jewish

5776-05-27

40D (Hebrew)

10

Indian

1938-06-09

No admés

0E, 0F, 11, 12 o 13

Desconegut

2016-07-29

No admés

No admés

Hanja

412 (Korean)

No admés

Rep. de la Xina

0105-08-31

404 (xinés, Taiwan)


Modificador NatNum12

Per a escriure nombres en diferents formats de data, monetari o de nombre, utilitzeu el modificador [NatNum12] amb els arguments triats al començament d'un codi de format numèric.

Exemples de formatació comuns de NatNum12

Codi formatador

Explicació

[NatNum12]

Spell out as cardinal number: 1 → one

[NatNum12 ordinal]

Spell out as ordinal number: 1 → first

[NatNum12 ordinal-number]

Spell out as ordinal indicator: 1 → 1st

[NatNum12 capitalize]

Spell out with capitalization, as cardinal number: 1 → One

[NatNum12 upper ordinal]

Spell out in upper case, as ordinal number: 1 → FIRST

[NatNum12 title]

Spell out in title case, as cardinal number: 101 → Hundred One

[NatNum12 USD]

Spell out as a money amount of a given currency specified by 3-letter ISO code: 1 → one U.S. dollar

[NatNum12 D=ordinal-number]D" of "MMMM

Spell out as a date in format "1st of May"

[NatNum12 YYYY=title year,D=capitalize ordinal]D" of "MMMM, YYYY

Spell out as a date in format "First of May, Nineteen Ninety-nine"

[NatNum12 MMM=upper]MMM-DD

Display upper case abbreviated month name in format "JAN-01"

[NatNum12 MMMM=lower]MMMM

Display lower case month name in format "january"


Other possible arguments: "money" before 3-letter currency codes, for example [NatNum12 capitalize money USD]0.00 will format number "1.99" as "One and 99/100 U.S. Dollars".

Codis d'error

Si el valor és fora dels límits del format seleccionat, veureu el codi d'error següent:

#FMT

Ens cal la vostra ajuda!