Selecciona-ho tot

Selecciona tot el contingut del fitxer, del marc o de l'objecte de text actual.

Per accedir a esta orde...

Choose Edit - Select All.

+A

Icon

Selecciona-ho tot


Ens cal la vostra ajuda!