Text Import

Estableix les opcions d'importació per a les dades delimitades.

Per accedir a esta orde...

Choose File - Open - File type, select Text CSV.

Choose Data - Text to Columns (Calc).

Copy data to clipboard, then choose Edit - Paste Special - Paste Special (Calc).


Importa

Joc de caràcters

Indica el joc de caràcters que cal utilitzar en el fitxer importat.

Llengua

Determina com s'importaran les cadenes de nombres.

Si la llengua està definida en Per defecte (per a la importació de CSV) o Automàtica (per a la importació d'HTML), el Calc utilitzarà la llengua definida globalment. Si la llengua està definida en una llengua específica, s'utilitzarà esta llengua per importar els nombres.

En importar un document HTML, la selecció de la llengua pot entrar en conflicte amb l'opció HTML global Utilitza la configuració de l'Anglés (EUA) per als nombres. L'opció HTML global només s'aplica si se selecciona l'opció de llengua Automàtica. Si seleccioneu una llengua específica al diàleg Opcions d'importació d'HTML, l'opció HTML global s'ignora.

Des de la fila

Indica la fila a partir de la qual voleu iniciar la importació. Les files es veuen a la finestra de previsualització, a la part inferior del diàleg.

Opcions del separador

Indica si les vostres dades fan servir separadors o amplades fixes com a delimitadors.

Amplària fixa

Separa les dades d'amplària fixa (mateix nombre de caràcters) en columnes. Feu clic al regle de la finestra de previsualització per definir l'amplària.

Separat per

Seleccioneu el separador utilitzat en les vostres dades.

Tabulador

Separa les dades delimitades per tabuladors en columnes.

Punt i coma

Separa les dades delimitades per punts i comes en columnes.

Coma

Separa les dades delimitades per comes en columnes.

Espai

Separa les dades delimitades per espais en columnes.

Altres

Separa les dades en columnes utilitzant el separador personalitzat que indiqueu. Nota: el separador personalitzat ha d'estar en les vostres dades.

Fusiona els delimitadors

Combina els delimitadors consecutius i elimina els camps de dades en blanc.

Trim spaces

Treu els espais a l'inici i al final dels camps de dades.

Delimitador de cadena de caràcters

Seleccioneu un caràcter per a delimitar les dades de text. També podeu introduir un caràcter en el quadre de text.

Altres opcions

Defineix altres opcions d'importació.

Format quoted field as text

Si esta opció està activada, els valors dels camps o de les cel·les que estiguen totalment entre cometes (és a dir, que el primer i l'últim caràcter del valor siga el delimitador de text) s'importaran com a text.

Detecta els nombres especials

When this option is enabled, Calc will automatically detect all number formats, including special number formats such as dates and time. Scientific notation will also be detected as Detect scientific notation option must be enabled at the same time.

La llengua seleccionada afecta la forma en què es detecten els nombres, ja que diferents llengües i regions solen tindre diferents convencions per a estos nombres especials.

When this option is disabled, Calc will detect and convert only numbers in decimal notation. Detection of numbers in scientific notation will depend on Detect scientific notation option. The rest will be imported as text. A decimal number string can have digits 0-9, thousands separators, and a decimal separator. Thousands separators and decimal separators may vary with the selected language and region.

Detect scientific notation

When this option is enabled, Calc will automatically detect numbers with scientific notation, like 5E2 for 500.

The selected language influences how scientific notation is detected, since different languages and regions many have different decimal separator.

This option can be disabled only if Detect special numbers option is previously disabled.

When this option is disabled, Calc will detect and convert only numbers in decimal notation. The rest will be imported as text. A decimal number string can have digits 0-9, thousands separators, and a decimal separator. Thousands separators and decimal separators may vary with the selected language and region.

Omet les cel·les buides

Available when using Paste Special: when this option is enabled, Calc preserves previous content of cells when pasting empty ones. Otherwise, Calc deletes content of previous cells.

In Text to Columns conversion, if cell content begins with a separator and this option is disabled, then first column will be emptied.

Evaluate formulas

Determines whether formula expressions starting with a = equal sign character are to be evaluated as formulas or imported as textual data. If checked evaluate formulas on input. Otherwise formulas are input as text.

Camps

Mostra com es veuran les dades quan se separin en columnes.

Tipus de columna

Trieu una columna a la finestra de previsualització i seleccioneu el tipus de dades que cal aplicar a les dades importades. Podeu seleccionar una de les opcions següents:

Tipus

Funció

Estàndard

El LibreOffice determina el tipus.

Text

Les dades importades es tracten com a text.

Data (DMA)

Aplica un format de data (dia, mes, any) a les dades importades en una columna.

Data (MDA)

Aplica un format de data (mes, dia, any) a les dades importades en una columna.

Data (AMD)

Aplica un format de data (any, mes, dia) a les dades importades en una columna.

Anglés (EUA)

Se cerquen nombres formatats en anglés americà i s'inclouen sense tindre en compte la llengua del sistema. No s'aplica una formatació de nombre. Si no hi ha entrades en anglés americà, s'aplica el format Estàndard.

Amaga

No s'importen les dades de la columna.


Si seleccioneu un dels formats de data (DMA), (MDA), o (AMD) i introduïu nombres sense delimitadors de dates, els nombres s'interpreten de la manera següent:

Nombre de caràcters

Format de data

6

S'agafen dos caràcters per a cada dia, mes i any en l'orde seleccionat.

8

S'agafen quatre caràcters per a l'any i dos per a cada mes i dia, en l'orde seleccionat.

5 o 7

Igual que amb 6 o 8 caràcters, però la primera part de la seqüència té un caràcter menys. Això suprimirà un zero a l'esquerra per al mes i el dia.


tip

Si voleu incloure el zero a l'esquerra en les dades que importeu (en els números de telèfon, per exemple) apliqueu el format "text" a les columnes.


Previsualitza

Mostra com es veurà el text importat després que se separi en columnes. Per a aplicar un format a una columna quan s'importi, feu clic a una columna i seleccioneu un Tipus de columna. Quan seleccioneu un Tipus de columna, la capçalera de la columna mostrarà el format aplicat.

Si voleu utilitzar una amplària fixa per separar les dades importades en columnes, feu clic al regle per establir els límits d'amplària.

Ens cal la vostra ajuda!