Posició

Controla la posició de l'eix.

Per accedir a esta orde...

Trieu la pestanya Format ▸ Eix ▸ Eix X ▸ Posició (diagrames)


Línia d'eix

Seleccioneu on s'ha de creuar l'altre eix: al començament, al final, en un valor indicat o en una categoria.

Position Axis

On tick marks

Especifica que l'eix està posicionat a la primera/última marca. Això fa que la representació visual dels punts de dades comence/acabe a l'eix del valor.

Between tick marks

Especifica que l'eix està posicionat entre les marques. Això fa que la representació visual dels punts de dades comence/acabe a certa distància de l'eix del valor.

Etiquetes

Ubica les etiquetes

Seleccioneu on s'han d'ubicar les etiquetes: prop de l'eix, prop de l'eix (a l'altra banda), fora del començament o fora del final.

Marques d'interval

Principal:

Especifica si les marques han de ser a la part interior o a exterior de l'eix. És possible combinar les dues opcions: en este cas, hi haurà marques al tots dos costats.

Interior

Indica que les marques estan situades a la part interior de l'eix.

Exterior

Indica que les marques estan situades a la part exterior de l'eix.

Secundari:

Esta àrea s'utilitza per definir els traços entre les marques dels eixos. És possible activar tots dos camps. Això farà que aparega una línia que anirà des de fora cap a dins.

Interior

Indica que les marques dels intervals secundaris estaran a la part interior de l'eix.

Exterior

Especifica que les marques dels intervals secundaris estaran a la part exterior de l'eix.

Ubica les marques

Seleccioneu on voleu ubicar les marques: a les etiquetes, als eixos o als eixos i les etiquetes.

Ens cal la vostra ajuda!