Adreces i referències, absolutes i relatives

Referències a cel·les

An individual cell is fully identified by the sheet it belongs, the column identifier (letter) located along the top of the columns and a row identifier (number) found along the left-hand side of the spreadsheet. On spreadsheets read from left to right, the complete reference for the upper left cell of the sheet is Sheet.A1.

Intervals de cel·les

You can reference a set of cells by referencing them in ranges. Ranges can be a block of cells, entire set of columns and entire set of rows. The range A1:B2 is the first four cells in the upper left corner of the sheet. Range A:E contains all the cells of column A, B, C, D and E. Range 2:5 contains all the cells of row 2, 3, 4 and 5.

The reference to a cell of another document contains the fully qualified name of the other document between single quotes ('), then a hash #, then the name of the sheet of the other document, followed by a period and the name or reference of the cell.

Per exemple, .

note

The path and document name URI must always be enclosed in single quotes. If the name contains single quotes (') they must be escaped using two single quotes (''). Only a sheet name may not be quoted if it does not contain a space or a character that would be an operator or the name would be pure numeric (for example, '123' must be quoted).


Operadors de referència

Estos operadors retornen un interval de cel·les de zero, una o més cel·les.

L'interval té la precedència més alta, tot seguit ve la intersecció, i finalment la unió.

Operador

Nom

Exemple

: (dos punts)

Interval

A1:C108, A:D or 3:13

! (signe d'exclamació)

Intersecció

SUMA(A1:B6!B5:C12)

Calcula la suma de totes les cel·les a la intersecció; en este exemple, el resultat dóna la suma de les cel·les B5 i B6.

~ (titlla)

Concatenació o unió

Takes two references and returns a reference list, which is a concatenation of the left reference followed by the right reference. Double entries are referenced twice.

=COUNT(A1:B2~B2:C3) counts values of A1:B2 and B2:C3. Note that the cell B2 is counted twice.

=INDEX(A1:B2~C1:D2;2;1;2) selects cell C2, that is, the first cell of the second row, first column, of the second range (C1:D2) of the range list.


note

A reference list is not allowed inside an array expression.


Adreces relatives

La cel·la de la columna A, fila 1 s'anomena A1. Podeu assignar un interval de cel·les adjacents introduint abans les coordenades de la cel·la superior esquerra de l'àrea i a continuació dos punts seguits per les coordenades de la cel·la inferior dreta. Per exemple, el quadrat format per les quatre primeres cel·les de l'angle superior esquerre s'assigna com a A1:B2.

Si assigneu una àrea d'esta manera, esteu fent una referència relativa a A1:B2. Ací, relativa vol dir que la referència a esta àrea s'ajustarà automàticament quan copieu les fórmules.

Adreces absolutes

Les referències absolutes són les oposades a l'assignació d'adreces relatives. En una referència absoluta el signe del dòlar se situa davant de cada lletra i de cada nombre, per exemple, $A$1:$B$2.

tip

El LibreOffice pot convertir la referència actual de relativa a absoluta i viceversa prement F4 allà on el cursor està situat a la línia d'entrada. Si comenceu amb una adreça relativa com ara A1, la primera vegada que premeu aquesta combinació de tecles, tant la fila com la columna es definiran com a referències absolutes ($A$1). La segona vegada, només es definirà la fila (A$1), i la tercera vegada només la columna ($A1). Si premeu la combinació de tecles una vegada més, tant les referències de columna com les de fila tornaran a convertir-se en referències relatives (A1).


El LibreOffice Calc mostra les referències a una fórmula. Si, per exemple, feu clic a la fórmula =SUMA(A1:C5;D15:D24) a una cel·la, les dues àrees referenciades en el full es realçaran amb un color. Per exemple, el component de la fórmula «A1:C5» pot estar en blau i l'interval de la cel·la en qüestió pot tindre vores del mateix to de blau. El següent component de la fórmula «D15:D24» pot estar marcat en roig de la mateixa manera.

Quan s'han d'utilitzar les referències relatives i absolutes

Què distingeix una referència relativa? Suposeu que a la cel·la E1 voleu calcular la suma de les cel·les de l'interval A1:B2. La fórmula que caldria introduir a E1 seria: =SUMA(A1:B2). Si més tard decidiu inserir una columna nova davant de la columna A, els elements que voleu afegir es trobarien a B1:C2 i la fórmula seria a F1, no a E1. Després d'inserir la columna nova, hauríeu de revisar i corregir totes les fórmules del full, i possiblement les d'altres fulls.

Afortunadament, el LibreOffice fa esta faena de manera automàtica. Després d'haver inserit la columna nova A, la fórmula =SUMA(A1:B2) s'actualitzarà automàticament a =SUMA(B1:C2). Els nombres de les files també s'ajustaran automàticament quan s'inserisca una fila 1 nova. Les referències absolutes i relatives s'ajusten al LibreOffice Calc sempre que es mou l'àrea referenciada, però aneu amb compte quan copieu una fórmula, ja que en este cas només s'ajustaran les referències relatives, no les absolutes.

Les referències absolutes s'utilitzen quan un càlcul es refereix a una cel·l'específica del full. Si una fórmula que es refereix exactament a esta fila es copia de manera relativa a una cel·la sota de l'original, la referència també es mourà cap avall si no heu definit les coordenades de la cel·la com a absolutes.

A banda de quan s'insereixen files i columnes noves, les referències també poden canviar quan una fórmula existent que es refereix a cel·les particulars es copia a una altra àrea del full. Suposeu que heu introduït la fórmula =SUMA(A1:A9) a la fila 10. Si voleu calcular la suma per a la columna adjacent a la dreta, simplement copieu la fórmula a la cel·la de la dreta. La còpia de la fórmula a la columna B s'ajustarà automàticament a =SUMA(B1:B9).

Ens cal la vostra ajuda!