Inserci贸 i edici贸 de comentaris

Podeu assignar un comentari a cada cel路la triant Insereix 鈻 Comentari. El comentari s'indica a la cel路la amb un quadrat roig petit, l'indicador de comentari.

Per visualitzar un consell d'ajuda per a una cel路la seleccionada, utilitzeu Dades - Validesa - Ajuda d'entrada.

Ens cal la vostra ajuda!