Inserció i edició de comentaris

Podeu assignar un comentari a cada cel·la triant Insereix ▸ Comentari. El comentari s'indica a la cel·la amb un quadrat roig petit, l'indicador de comentari.

Per visualitzar un consell d'ajuda per a una cel·la seleccionada, utilitzeu Dades - Validesa - Ajuda d'entrada.

Ens cal la vostra ajuda!