Aplicació d'operacions múltiples

Operacions múltiples en columnes o files

L'orde Dades - Operacions múltiples ofereix una eina de planificació per a les preguntes "què passa si". Al full de càlcul, introduïu una fórmula per calcular un resultat a partir de valors emmagatzemats en altres cel·les. Tot seguit, establiu un interval de cel·les, introduïu-hi alguns valors fixats i l'orde Operacions múltiples calcularà els resultats en funció de la fórmula.

En el camp Fórmules, introduïu la referència de la cel·la a la fórmula que s'aplica a l'interval de dades. En el camp Entrada de la columna/Entrada de la fila, introduïu la referència de la cel·la a la cel·la corresponent que forma part de la fórmula. Això es pot explicar millor amb exemples:

Exemples

Imagineu que fabriqueu una joguina i la veneu a 10 € la unitat. Cada joguina té 2 € de cost de fabricació, i a això hi heu d'afegir uns costos fixos de 10.000 € l'any. Quins guanys tindreu en un any si veneu una quantitat determinada de joguines?

what-if sheet area

Càlcul amb una fórmula i una variable

 1. Per calcular els guanys, en primer lloc introduïu qualsevol xifra per a la quantitat (articles venuts), en este exemple 2000. El guany s'obté amb la fórmula Guany=Quantitat * (Preu de venda - Costos directes) - Costos fixos. Introduïu esta fórmula a la cel·la B5.

 2. A la columna D introduïu una quantitat de vendes anuals, l'una sota de l'altra; per exemple, de 500 a 5000 en intervals de 500.

 3. Seleccioneu l'interval D2:E11, i per tant els valors de la columna D i les cel·les buides de la columna E.

 4. Trieu Dades - Operacions múltiples.

 5. Situeu el cursor en el camp Fórmules i feu clic a la cel·la B5.

 6. Situeu el cursor en el camp Entrada de la columna i feu clic a la cel·la B4. Això vol dir que B4, la quantitat, és la variable de la fórmula, que es reemplaçarà pels valors seleccionats de la columna.

 7. Tanqueu el diàleg fent clic a D'acord. Veureu els guanys per a les diferents quantitats a la columna E.

Càlcul amb diverses fórmules simultàniament

 1. Suprimiu la columna E.

 2. Introduïu la fórmula següent a la cel·la C5: = B5 / B4. Ara calculareu els guanys anuals per cada article venut.

 3. Seleccioneu l'interval D2:F11, per tant tres columnes.

 4. Trieu Dades - Operacions múltiples.

 5. Situeu el cursor en el camp Fórmules i seleccioneu les cel·les B5 a C5.

 6. Situeu el cursor en el camp Entrada de la columna i feu clic a la cel·la B4.

 7. Tanqueu el diàleg fent clic a D'acord. Ara veureu els guanys a la columna E i els guanys anuals per article a la columna F.

Operacions múltiples a través de files i columnes

El LibreOffice vos permet realitzar operacions múltiples conjuntes per a columnes i files amb les anomenades taules encreuades. La cel·la de la fórmula ha de fer referència tant a l'interval de dades organitzat en files com a l'interval de dades organitzat en columnes. Seleccioneu l'interval definit per als dos intervals de dades i crideu el diàleg d'operacions múltiples. Introduïu la referència de la fórmula en el camp Fórmules. Els camps Entrada de la fila i Entrada de la columna s'utilitzen per introduir la referència a les cel·les corresponents de la fórmula.

Càlcul amb dues variables

Considereu les columnes A i B de la taula d'exemple de dalt. Ara ja no voldreu canviar només la quantitat produïda anualment, sinó també el preu de venda, i estareu interessat en els guanys que s'obtenen en cada cas.

Esteneu la taula que es mostra a dalt. Des la cel·la D2 fins a la cel·la D11 hi ha els nombres 500, 1000, etcètera, fins a 5000. A partir de la cel·la E1 i fins a la cel·la H1 introduïu els nombres 8, 10, 15 i 20.

 1. Seleccioneu l'interval D1:H11.

 2. Trieu Dades - Operacions múltiples.

 3. Situeu el cursor en el camp Fórmules i feu clic a la cel·la B5.

 4. Situeu el cursor en el camp Entrada de la fila i feu clic a la cel·la B1. Això voldrà dir que B1, el preu de venda, és la variable que s'ha introduït horitzontalment (amb els valors 8, 10, 15 i 20).

 5. Situeu el cursor en el camp Entrada de la columna i feu clic a B4. Això voldrà dir que B4, la quantitat, és la variable que s'ha introduït verticalment.

 6. Tanqueu el diàleg fent clic a D'acord. Veureu els guanys a l'interval E2:H11 per als diferents preus de venda.

Ens cal la vostra ajuda!