Codis d'error del LibreOffice Calc

La taula següent conté un resum dels missatges d'error del LibreOffice Calc. Si l'error es produeix a la cel·la que conté el cursor, el missatge d'error es mostrarà a la Barra d'estat.

Codi d'error

Missatge

Explicació

###

cap

La cel·la no és prou ampla per mostrar el contingut.

#FMT

cap

Aquest valor és fora dels límits vàlids per a aquest format

501

El caràcter no és vàlid

Un caràcter de la fórmula no és vàlid.

502

L'argument no és vàlid

L'argument de la funció no és vàlid. Per exemple, un nombre negatiu a la funció ARRELQ(), en este cas, useu la funció ARRELQIM().

503
#NÚM!

L'operació de coma flotant no és vàlida

Un càlcul provoca un desbordament de l'interval de valors definit.

504

S'ha produït un error a la llista de paràmetres

Un paràmetre de la funció no és vàlid; per exemple, text en lloc de xifres o una referència de domini en lloc d'una referència de cel·la.

507, 508

S'ha produït un error: cal una parella

Cal un claudàtor; per exemple, hi ha claudàtor de tancament, però no d'obertura

509

Cal un operador

Cal un operador; per exemple, a "=2(3+4) * ", on l'operador entre "2" i "(" no existeix.

510

Cal una variable

Cal una variable; per exemple, quan dos operadors van junts "=1+*2".

511

Cal una variable

La funció requereix més variables de les que hi ha; per exemple, AND() o OR().

512

S'ha produït un desbordament de fórmules

Compilador: el nombre tota d'identificadors interns, (això és operadors, variables, claudàtors) de la fórmula és superior a 8192.

513

S'ha produït un desbordament de la cadena

Compilador: un identificador de la fórmula supera els 64 kB. Intèrpret: un resultat d'una operació de cadenes supera els 64 kB.

514

S'ha produït un desbordament intern

S'ha produït un intent d'ordenació de massa dades numèriques (màx. 100.000) o un desbordament de la pila de càlculs.

515

S'ha produït un error intern de sintaxi

Error desconegut

516

S'ha produït un error intern de sintaxi

S'espera una matriu a la pila de càlculs, però no està disponible.

517

S'ha produït un error intern de sintaxi

S'ha detectat un codi desconegut; per exemple, s'ha carregat un document amb una funció més nova en una versió antiga que no conté la funció.

518

S'ha produït un error intern de sintaxi

La variable no està disponible

519
#VALOR!

Cap resultat (en comptes d'«Err:519» la cel·la mostra «#VALOR!»)

La fórmula retorna un valor que no es correspon amb la definició, o bé una cel·la referenciada a la fórmula conté text en lloc de xifres.

520

S'ha produït un error intern de sintaxi

El compilador crea un codi de compilació desconegut.

521
#NULL!

S'ha produït un error intern de sintaxi (en lloc d'«Err:521», la cel·la mostra «#NUL!»)

No hi ha cap codi o resultat.

522

Referència circular

La fórmula es refereix directament o indirectament a ella mateixa i l'opció Iteracions no apareix a ▸ LibreOffice Calc - Càlcul.

523

El procediment de càlcul no convergeix

La funció necessita un valor al qual adreçar-se, o bé les referències iteratives no assoleixen el canvi mínim en el nombre màxim de passos establerts.

524
#REF!

Referències no vàlides (en comptes d'Err:524 la cel·la mostra #REF!)

Compilador: no s'ha pogut resoldre la descripció d'una columna o d'una fila. Intèrpret: en una fórmula no es troba la columna, la fila o el full que conté una cel·la referenciada.

525
#NOM?

noms no vàlids (en comptes d'«Err:525» la cel·la mostra «#NOM?»)

No s'ha pogut avaluar un identificador; per exemple, la referència no és vàlida, el nom del domini no és vàlid, no hi ha etiqueta de columna o de fila, la macro no existeix, el divisor decimal no és correcte, no s'ha trobat el complement.

526

S'ha produït un error intern de sintaxi

És obsolet o no s'utilitzarà més, però podria vindre de documents antics si el resultat és una fórmula d'un domini.

527

S'ha produït un desbordament intern

Intèrpret: les referències, com ara quan una cel·la referencia una cel·la, estan massa encapsulades.

530

No AddIn

Interpreter: AddIn not found.

531

No hi ha cap macro

Intèrprete: no s'ha trobat cap macro.

532
#DIV/0!

Divisió per zero

Operador de divisió / si el denominador és 0
Algunes funcions retornen este error, per exemple:
VARP amb menys d'1 argument
DESVESTP amb menys d'1 argument
VAR amb menys de 2 arguments
DESVEST amb menys de 2 arguments
ESTANDARDITZA amb desvest=0
DISTNORM amb desvest=0

533

No es permet l'ús de matrius imbricades

Per exemple, ={1;{2}}

538

Error: mida de la matriu o vector

-

539

Unsupported inline array content

Per exemple, ={1+2}

540

S'ha desactivat el contingut extern

Happens if a function that requires (re)loading of external sources is encountered and the user hasn't confirmed reloading of external sources yet


Ens cal la vostra ajuda!