ARA

Retorna la data i l'hora de l'ordinador. El valor s'actualitza quan recalculeu el document o cada cop que es modifica el valor d'una cel·la.

Syntax

ARA()

ARA és una funció sense arguments.

Example

=ARA()-A1 retorna la diferència entre la data a la cel·la A1 i ara. Formata el resultat com a un nombre.

Please support us!