NETWORKDAYS

Retorna el nombre de dies laborables entre una data d'inici i una data de finalització. Es poden deduir els dies festius.

note

Les funcions el nom de les quals acaba amb _ADD o _EXCEL 2003 retornen els mateixos resultats que les funcions corresponents del Microsoft Excel 2003 sense el sufix. Utilitzeu les funcions sense sufix per obtindre resultats basats en els estàndards internacionals.


note

Aquesta funció forma part de l'estàndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versió 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Sintaxi

NETWORKDAYS(StartDate; EndDate [; [ Holidays ] [; Workdays ] ])

DataInicial és la data a partir de la qual es fa el càlcul. Si la data inicial és un dia feiner, el dia s'inclou al càlcul.

DataFinal és la data fins a la qual es fa el càlcul. Si la data final és un dia feiner, el dia s'inclou al càlcul.

Festius és una llista opcional de dies festius. Aquests són dies durant els quals no es treballa. Introduïu un interval de cel·les en les quals els festius s'enumerin individualment.

Workdays is an optional list of number values defining standard work week. This list starts by Sunday, workdays are indicated by zero and non-working days by non-zero value.

note

En introduir dates com a part de fórmules, les barres i guionets usats com a separadors s'interpreten com a operadors aritmètics. Per tant, les dates en aquest format no es reconeixen com a dates i produeixen càlculs erronis. Per a evitar que les dates s'interpreti com a part de fórmules, feu servir la funció DATA — p. ex. DATA(1954;7;20)—, o escriviu la data entre cometes i en la notació ISO 8601 —p. ex. "1954-07-20"—. Eviteu fer servir formats de data regionals, com ara «07/20/54», perquè això pot generar error si el document s'obri amb una configuració regional diferent.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemples

Quants dies feiners hi ha entre el 15/12/2001 i el 15/01/2002? La data inicial s'ubica a la cel·la C3 i la data final a la cel·la D3. Les cel·les F3 a J3 contenen els festius de Nadal i de Cap d'Any següents: «24/12/2001», «25/12/2001», «26/12/2001», «31/12/2001», «01/01/2002».

=NETWORKDAYS(C3;D3;F3:J3) returns 17 workdays.

Quants dies feiners hi ha entre el 12 i el 25 de setembre del 2016 si considerem com a feiners només els dilluns, els dimarts i els dimecres?

=NETWORKDAYS(DATE(2016;9;12); DATE(2016;9;25); ; {1;0;0;0;1;1;1}) returns 6 workdays.

Ens cal la vostra ajuda!