DIES

Calcula la diferència entre dos valors de data. El resultat retorna el nombre de dies entre els dos dies.

note

Aquesta funció forma part de l'estàndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versió 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Sintaxi

DIES(Data2; Data1)

Data1 és la data d'inici i Data2 és la data final. Si la Data2 és anterior a la Data1, el resultat és un nombre negatiu.

note

En introduir dates com a part de fórmules, les barres i guionets usats com a separadors s'interpreten com a operadors aritmètics. Per tant, les dates en aquest format no es reconeixen com a dates i produeixen càlculs erronis. Per a evitar que les dates s'interpreti com a part de fórmules, feu servir la funció DATA — p. ex. DATA(1954;7;20)—, o escriviu la data entre cometes i en la notació ISO 8601 —p. ex. "1954-07-20"—. Eviteu fer servir formats de data regionals, com ara «07/20/54», perquè això pot generar error si el document s'obri amb una configuració regional diferent.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Exemple

=DAYS(NOW();"2010-01-01")) returns the number of days from January 1, 2010 until today.

=DIES("1990-10-10";"1980-10-10") retorna 3652 dies.

Ens cal la vostra ajuda!