DIFDATES

Esta funció retorna el nombre de dies, mesos o anys complets entre la data inicial i la data final.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 3.6 del LibreOffice.


note

Aquesta funció forma part de l'estàndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versió 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Sintaxi

DATEDIF(Start date; End date; Interval)

Data inicial és la data a partir de la qual es duu a terme el càlcul.

Data final és la data fins a la qual es fa el càlcul. La Data final ha de ser posterior a la Data inicial.

Interval is a string that determines how the difference will be calculated. Possible values are "d", "m", "y", "ym", "md" or "yd" regardless of the current language settings.

note

En introduir dates com a part de fórmules, les barres i guionets usats com a separadors s'interpreten com a operadors aritmètics. Per tant, les dates en aquest format no es reconeixen com a dates i produeixen càlculs erronis. Per a evitar que les dates s'interpreti com a part de fórmules, feu servir la funció DATA — p. ex. DATA(1954;7;20)—, o escriviu la data entre cometes i en la notació ISO 8601 —p. ex. "1954-07-20"—. Eviteu fer servir formats de data regionals, com ara «07/20/54», perquè això pot generar error si el document s'obri amb una configuració regional diferent.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Valor d'"Interval"

Valor de retorn

"d"

Nombre de dies complets entre la Data inicial i la Data final.

"m"

Nombre de mesos complets entre la Data inicial i la Data final.

"y"

Nombre d'anys complets entre la Data inicial i la Data final.

"ym"

Nombre de mesos complets en restar els anys de la diferència entre la Data inicial i la Data final.

"md"

Nombre de dies complets en restar els anys i els mesos de la diferència entre la Data inicial i la Data final.

"yd"

Nombre de dies complets en restar els anys de la diferència entre la Data inicial i la Data final.


Exemples

Càlcul de la data de naixement. Una persona va néixer el 17/04/1974. Hui és el 13/06/2012.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"y") yields 38.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"ym") yields 1.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"md") yields 27.

So he is 38 years, 1 month and 27 days old.

=DATEDIF(DATE(1974,4,17);"2012-06-13";"m") yields 457, he has been living for 457 months.

=DIFDATES("17/04/1974";"13/06/2012";"d") dóna 13937. Per tant, ha viscut 13937 dies.

=DATEDIF("1974-04-17";DATE(2012;06;13);"yd") yields 57, his birthday was 57 days ago.

Ens cal la vostra ajuda!