Protect Sheet

Protegeix les cel·les del full actual de ser modificades.

Choose Tools - Protect Sheet to open the Protect Sheet dialog in which you then specify sheet protection with or without a password, and select the elements of the sheet to protect.

Per accedir a esta orde...

From the menu bar:

Choose Tools - Protect Sheet.

From the tabbed interface:

Choose Review - Protect Sheet

From the sheet navigation bar:

Choose Protect Sheet.

From toolbars:

Icon Protect Sheet

Protect Sheet

Choose Edit - Cell Protection to activate sheet protection with current cell protection settings.


warning

Per evitar que les cel·les es puguen editar posteriorment, la casella de selecció Protegit ha d'estar activada a la pestanya Format ▸ Cel·les ▸ Protecció de cel·les o al menú contextual Formata les cel·les.


Protect this sheet and contents of the protected cells

Mark this checkbox to activate protection of sheet and cell contents.

Password / Confirm

Allows you to enter a password to protect the sheet from unauthorized changes. Confirm the password entered in the first box.

Permet els usuaris d'aquest full de

Select the elements to protect from user actions:

Unprotected cells or cell ranges can be set up on a protected sheet by using the Tools - Protect Sheet and Format - Cells - Cell Protection menus:

  1. Selecció de les cel·les que estaran desprotegides

  2. Seleccioneu Format ▸ Cel·les ▸ Protecció de cel·les. Desactiveu la casella de selecció Protegit i feu clic a D'acord.

  3. Al menú Eines ▸ Protegeix el full, activeu la protecció per al full. Esta opció s'aplicarà immediatament i només podreu editar l'interval de cel·les seleccionat al pas 1.

To later change an unprotected area to a protected area:

  1. Select the range of cells that will be protected.

  2. On the Format - Cells - Cell Protection tab page, check the Protected box.

  3. Choose the Tools - Protect Sheet menu. The previously editable range is now protected.

La protecció dels fulls també afecta els menús contextuals de les pestanyes del full, a la part inferior de la pantalla. Les ordes Suprimeix i Canvia el nom no es poden seleccionar.

Si un full està protegit, no en podreu modificar ni suprimir cap estil de cel·la.

A protected sheet or cell range can no longer be modified until this protection is disabled, with the exceptions of the settings for columns and row of the Tools - Protect Sheet dialog. To disable the protection, choose the Tools - Protect Sheet command. If no password was set, the sheet protection is immediately disabled. If the sheet was password protected, the Remove Protection dialog opens, where you must enter the password.

Una vegada guardats, els fulls protegits només es poden tornar a guardar amb l'orde Fitxer ▸ Anomena i guarda.

note

Complete protection of your work can be achieved by combining the options Tools - Protect Sheet and Tools - Protect Spreadsheet Structure, including password protection. To prohibit opening the document altogether, in the Save dialog mark the Save with password box before you click the Save button.


Ens cal la vostra ajuda!