Suprimeix els anteriors

Suprimeix un nivell de les fletxes de rastre que s'han inserit amb l'orde Rastreja els anteriors.

Per accedir a esta orde...

Choose Tools - Detective - Remove Precedents.


Please support us!