Suprimeix els anteriors

Suprimeix un nivell de les fletxes de rastre que s'han inserit amb l'orde Rastreja els anteriors.

Per accedir a esta orde...

Trieu Eines ▸ Detectiu ▸ Suprimeix els anteriors.


Ens cal la vostra ajuda!