Operadors al LibreOffice Calc

Podeu utilitzar els operadors següents al LibreOffice Calc:

Operadors aritmètics

Estos operadors retornen resultats numèrics.

Operador

Nom

Exemple

+ (més)

Suma

1+1

- (menys)

Resta

2-1

- (menys)

Negació

-5

* (asterisc)

Multiplicació

2*2

/ (barra inclinada)

Divisió

9/3

% (percentatge)

Percentatge

15%

^ (intercalació)

Potenciació

3^2


note

El prefix «-» (negació) té més prioritat que «^» (exponenciació). Per exemple, -3^2 és igual a 9, que és el quadrat d'un nombre negatiu.


Operadors comparatius

Estos operadors tornen cert o fals.

Operador

Nom

Exemple

= (signe d'igual)

Igual

A1=B1

> (major que)

Major que

A1>B1

< (menys que)

Menor que

A1<B1

>= (major que o igual a)

Major que o igual a

A1>=B1

<= (menor que o igual a)

Menor que o igual a

A1<=B1

<> (desigualtat)

Desigualtat

A1<>B1


Operadors de text

L'operador combina textos separats en un sol text.

Operador

Nom

Exemple

& (i)

concatenació de text AND

"Renta" & "vaixelles" és "Rentavaixelles"


Operadors de referència

Estos operadors retornen un interval de cel·les de zero, una o més cel·les.

L'interval té la precedència més alta, tot seguit ve la intersecció, i finalment la unió.

Operador

Nom

Exemple

: (dos punts)

Interval

A1:C108, A:D or 3:13

! (signe d'exclamació)

Intersecció

SUMA(A1:B6!B5:C12)

Calcula la suma de totes les cel·les a la intersecció; en este exemple, el resultat dóna la suma de les cel·les B5 i B6.

~ (titlla)

Concatenació o unió

Takes two references and returns a reference list, which is a concatenation of the left reference followed by the right reference. Double entries are referenced twice.

=COUNT(A1:B2~B2:C3) counts values of A1:B2 and B2:C3. Note that the cell B2 is counted twice.

=INDEX(A1:B2~C1:D2;2;1;2) selects cell C2, that is, the first cell of the second row, first column, of the second range (C1:D2) of the range list.


note

A reference list is not allowed inside an array expression.


Ens cal la vostra ajuda!