Funcions estadístiques, cinquena part

ANY

Calculates the skewness of a distribution using the population of a random variable.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.1 del LibreOffice.


Sintaxi

SKEWP(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Els paràmetres han d'especificar com a mínim tres valors.

note

Aquesta funció forma part de l'estàndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versió 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemples

SKEWP(2;3;1;6;8;5) returns 0.2329985562

SKEWP(A1:A6) returns 0.2329985562, when the range A1:A6 contains {2;3;1;6;8;5}

ASIM

Retorna el grau d'asimetria d'una distribució.

Sintaxi

SKEW(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Els paràmetres han d'especificar com a mínim tres valors.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=ASIM(A1:A50) calcula el valor d'asimetria de les dades referenciades.

DESVEST

Calcula la desviació estàndard a partir d'una mostra.

Sintaxi

STDEV(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Els paràmetres han d'especificar com a mínim dos valors.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=STDEV(A1:A50) returns the estimated standard deviation based on the data referenced.

DESVEST.P

Calcula la desviació estàndard a partir de tota la població.

Sintaxi

DESVEST.P(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Exemple

=DESVEST.P(A1:A50) retorna una desviació estàndard de les dades referenciades.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.2 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.STDEV.P

DESVEST.S

Calcula la desviació estàndard a partir d'una mostra de la població.

Sintaxi

STDEV.S(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Els paràmetres han d'especificar com a mínim dos valors.

Exemple

=DESVEST.S(A1:A50) retorna una desviació estàndard de les dades referenciades.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.2 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.STDEV.S

DESVESTA

Calcula la desviació estàndard d'una estimació a partir d'una mostra.

Sintaxi

STDEVA( Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Els paràmetres han d'especificar com a mínim dos valors. El text té el valor 0.

Exemple

=DESVESTA(A1:A50) retorna la desviació estàndard estimada a partir de les dades referenciades.

DESVESTP

Calcula la desviació estàndard a partir de tota la població.

Sintaxi

STDEVP( Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=DESVESTP(A1:A50) retorna una desviació estàndard de les dades referenciades.

DESVESTPA

Calcula la desviació estàndard basada en tota la població.

Sintaxi

STDEVPA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

El text té el valor 0.

Exemple

=DESVESTPA(A1:A50) retorna la desviació estàndard de les dades referenciades.

DIST.NORM.EST

Retorna la funció de distribució acumulada normal estàndard. La distribució té un valor mitjà de 0 i una desviació estàndard d'1.

Sintaxi

DIST.NORM.EST(Nombre; Acumulada)

Nombre és el valor amb el qual es calcula la distribució acumulada normal estàndard.

Acumulada si és 0 o FALS, calcula la funció de densitat de probabilitat. Qualsevol altre valor o CERT calcula la funció de distribució acumulada.

Exemple

=DIST.NORM.EST(1;0) returns 0.2419707245.

=DIST.NORM.EST(1;1) retorna 0,8413447461. L'àrea que hi ha sota la corba de distribució normal estàndard a l'esquerra del valor 1 de l'eix X representa el 84% de l'àrea total.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.NORM.S.DIST

DIST.T

Retorna la distribució t.

Sintaxi

DIST.T(Nombre; GrausDeLlibertat; Acumulada)

Nombre és el valor per al qual es calcula la distribució t.

GrausDeLlibertat és el nombre de graus de llibertat per a la distribució t.

Acumulada si és 0 o FALS, calcula la funció de densitat de probabilitat, 1 o CERT calcula la funció de distribució acumulada.

Exemple

=DIST.T(1; 10; CERT) retorna 0.8295534338

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.T.DIST

DIST.T.BILATERAL

Calculates the two-tailed Student's T Distribution, which is a continuous probability distribution that is frequently used for testing hypotheses on small sample data sets.

Sintaxi

DIST.T.BILATERAL(Nombre; GrausDeLlibertat)

Nombre és el valor per al qual es calcula la distribució t.

GrausDeLlibertat és el nombre de graus de llibertat per a la distribució t.

Exemple

=DIST.T.BILATERAL(1; 10) retorna 0.3408931323.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.T.DIST.2T

DIST.T.DRETA

Calculates the right-tailed Student's T Distribution, which is a continuous probability distribution that is frequently used for testing hypotheses on small sample data sets.

Sintaxi

DIST.T.DRETA(Nombre; GrausDeLlibertat)

Nombre és el valor per al qual es calcula la distribució t.

GrausDeLlibertat és el nombre de graus de llibertat per a la distribució t.

Exemple

=DIST.T.DRETA(1; 10) retorna 0.1704465662.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.T.DIST.RT

DIST.WEIBULL

Retorna els valors de la distribució de Weibull.

La distribució de Weibull és una distribució de probabilitat contínua, amb els paràmetres alfa > 0 (forma) i beta > 0 (escala).

Si C és 0, DIST.WEIBULL calcula la funció de densitat de probabilitat.

Si C és 1, DIST.WEIBULL calcula la funció de distribució acumulada.

Sintaxi

DIST.WEIBULL(Nombre; Alfa; Beta; C)

Nombre és el valor amb el qual s'ha de calcular la distribució de Weibull.

Alfa és el paràmetre de forma de la distribució de Weibull.

Beta és el paràmetre d'escala de la distribució de Weibull.

C indica el tipus de funció.

Exemple

=DIST.WEIBULL(2;1;1;1) retorna 0.8646647168.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.2 del LibreOffice.


See also the Wiki page.

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.WEIBULL.DIST

DISTNORMEST

Retorna la funció de distribució acumulada normal estàndard. La distribució té un valor mitjà de 0 i una desviació estàndard d'1.

És GAUSS(x)=DISTNORM(x)-0,5

Sintaxi

DISTNORMEST(Nombre)

Nombre és el valor amb el qual es calcula la distribució acumulada normal estàndard.

Exemple

=DISTNORMEST(1) retorna 0,84. L'àrea que hi ha sota la corba de distribució normal estàndard a l'esquerra del valor 1 de l'eix X representa el 84% de l'àrea total.

DISTT

Retorna la distribució t.

Sintaxi

DISTT(Nombre; GrausDeLlibertat; Mode)

Nombre és el valor per al qual es calcula la distribució t.

GrausDeLlibertat és el nombre de graus de llibertat per a la distribució t.

Mode = 1 retorna la prova unilateral, Mode = 2 retorna la prova bilateral.

Exemple

=DISTT(12;5;1)

ERRTIPYX

Retorna l'error estàndard del valor y predit per a cada x de la regressió.

Sintaxi

ERRTIPYX (DadesY; DadesX)

DadesY és la matriu de les dades Y.

DadesX és la matriu de les dades X.

Exemple

=ERRTIPYX(A1:A50;B1:B50)

ESTANDARDITZA

Converteix una variable aleatòria en un valor normalitzat.

Sintaxi

ESTANDARDITZA(Nombre;Mitjana;DesvEst)

Nombre és el valor que s'ha d'estandarditzar.

Mitjana és la mitjana aritmètica de la distribució.

DesvEst és la desviació estàndard de la distribució.

Exemple

=ESTANDARDITZA(11;10;1) retorna 1. El valor 11, en una distribució normal amb una mitjana de 10 i una desviació estàndard d'1 està per sobre de la mitjana de 10, ja que el valor 1 està per sobre de la mitjana de la distribució normal estàndard.

INV.NORM.EST

Retorna la inversa de la distribució acumulada normal estàndard.

Sintaxi

INV.NORM.EST(Nombre)

Nombre és la probabilitat amb la qual es calcula la distribució normal estàndard inversa.

Exemple

=INV.NORM.EST(0,908789) retorna 1,333334673.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.NORM.S.INV

INV.T

Retorna la inversa de la distribució t unilateral.

Sintaxi

INV.T(Nombre; GrausDeLlibertat)

Nombre és la probabilitat associada amb la distribució t unilateral.

GrausDeLlibertat és el nombre de graus de llibertat per a la distribució t.

Exemple

=INV.T(0,1;6) retorna -1,4397557473.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.T.INV

INV.T.BILATERAL

Calculates the inverse of the two-tailed Student's T Distribution , which is a continuous probability distribution that is frequently used for testing hypotheses on small sample data sets.

Sintaxi

INV.T.BILATERAL(Nombre; GrausDeLlibertat)

Nombre és la probabilitat associada amb la distribució t bilateral.

GrausDeLlibertat és el nombre de graus de llibertat per a la distribució t.

Exemple

=INV.T.BILATERAL(0.25; 10) returns 1.221255395.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.T.INV.2T

INVNORMEST

Retorna la inversa de la distribució acumulada normal estàndard.

Sintaxi

INVNORMEST(Nombre)

Nombre és la probabilitat amb la qual es calcula la distribució normal estàndard inversa.

Exemple

=INVNORMEST(0,908789) retorna 1,3333.

INVT

Retorna la inversa de la distribució t.

Sintaxi

INVT(Nombre; GrausDeLlibertat)

Nombre és la probabilitat associada amb la distribució t bilateral.

GrausDeLlibertat és el nombre de graus de llibertat per a la distribució t.

Exemple

=INVT(0,1;6) retorna 1,94.

ORDRE

Retorna l'orde d'un nombre en una mostra.

Sintaxi

RANK(Value; Data [; Type])

Valor és el valor l'orde del qual s'ha de determinar.

Dades és la matriu o l'interval de dades de la mostra.

Tipus (opcional) és l'orde de la seqüència.

Tipus = 0 vol dir descendir des de l'últim element de la matriu fins al primer (esta és l'opció per defecte),

Tipus = 1 vol dir ascendir des del primer element de l'interval fins a l'últim.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=ORDRE(A10;A1:A50) retorna la classificació del valor a A10 a l'interval de valors A1:A50. Si Valor no existeix dins de l'interval, es mostrarà un missatge d'error.

PENDENT

Retorna el pendent de la recta de regressió lineal. El pendent s'adapta als punts de dates definits als valors y i x.

Sintaxi

PENDENT(DadesY; DadesX)

DadesY és la matriu de les dades Y.

DadesX és la matriu de les dades X.

Exemple

=PENDENT(A1:A50;B1:B50)

PERMUTACIO

Retorna el nombre de permutacions per a un determinat nombre d'objectes.

Sintaxi

PERMUTACIO(Compta1;Compta2)

Compta1 és el nombre total d'objectes.

Compta2 és el nombre d'objectes de cada permutació.

Exemple

=PERMUTACIO(6;3) retorna 120. Hi ha 120 possibilitats diferents per agafar una seqüència de 3 cartes d'un total de 6.

PERMUTACIOA

Retorna el nombre de permutacions per a un nombre d'objectes determinat (es permet la repetició).

Sintaxi

PERMUTACIOA(Compta1; Compta2)

Compta1 és el nombre total d'objectes.

Compta2 és el nombre d'objectes de cada permutació.

Exemple

Amb quina freqüència poden seleccionar-se 2 objectes d'un total d'11?

=PERMUTACIOA(11;2) retorna 121.

=PERMUTACIOA(6;3) retorna 216. Hi ha 216 possibilitats diferents de posar una seqüència de 3 cartes juntes d'un total de 6 si cada una es torna abans que es tregui la següent.

PROB

Retorna la probabilitat que els valors d'un interval es troben entre dos límits. Si no hi ha cap valor Final, esta funció calcula la probabilitat basada en el principi que els valors Dades són iguals al valor d'Inici.

Sintaxi

PROB(Data; Probability; Start [; End])

Dades és la matriu o l'interval de dades de la mostra.

Probabilitat és la matriu o interval de les probabilitats corresponents.

Inici és el valor d'inici de l'interval les probabilitats del qual s'han de sumar.

End (optional) is the end value of the interval whose probabilities are to be summed. If this parameter is missing, the probability for the Start value is calculated.

Exemple

=PROB(A1:A50;B1:B50;50;60) retorna la probabilitat amb la qual un valor dins de l'interval A1:A50 es trobe també dins dels límits de 50 i 60. Cada valor de l'interval A1:A50 té una probabilitat dins de l'interval de B1:B50.

PRONOSTIC

Extrapola futurs valors a partir dels valors x i y que existeixen.

Sintaxi

PRONOSTIC(Valor; DadesY; DadesX)

Valor és el valor x per al qual s'ha de retornar el valor y a la regressió lineal.

DadesY és la matriu o l'interval de les y conegudes.

DadesX és la matriu o l'interval de les x conegudes.

Exemple

=PRONOSTIC(50;A1:A50;B1;B50) retorna el valor Y esperat per al valor X de 50 si els valors X i Y de totes dues referències estan enllaçats per una tendència lineal.

PRONOSTIC.LINEAL

Extrapola futurs valors a partir dels valors x i y que existeixen.

Sintaxi

PRONOSTIC.LINEAL(Valor; DadesY; DadesX)

Valor és el valor x per al qual s'ha de retornar el valor y a la regressió lineal.

DadesY és la matriu o l'interval de les y conegudes.

DadesX és la matriu o l'interval de les x conegudes.

Exemple

=PRONOSTIC(50;A1:A50;B1;B50) retorna el valor Y esperat per al valor X de 50 si els valors X i Y de totes dues referències estan enllaçats per una tendència lineal.

Informació tècnica

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.FORECAST.LINEAR

PROVA.T

Retorna la probabilitat associada a una prova t de Student.

Sintaxi

PROVA.T(Dades1; Dades2; Mode; Tipus)

Dades1 és la matriu dependent o l'interval de dades per al primer registre.

Dades2 és la matriu dependent o l'interval de dades per al segon registre.

Mode = 1 calcula la prova unilateral, Mode = 2 calcula la prova bilateral.

Tipus és el tipus de prova t que s'ha de dur a terme. Tipus 1 vol dir per parells. Tipus 2 vol dir dues mostres, variància igual (homoscedàstica). Tipus 3 vol dir dues mostres, variància diferent (heteroscedàstica).

Exemple

=PROVA.T(A1:A50;B1:B50;2;2)

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.T.TEST

PROVAT

Retorna la probabilitat associada a una prova t de Student.

Sintaxi

PROVAT(Dades1; Dades2; Mode; Tipus)

Dades1 és la matriu dependent o l'interval de dades per al primer registre.

Dades2 és la matriu dependent o l'interval de dades per al segon registre.

Mode = 1 calcula la prova unilateral, Mode = 2 calcula la prova bilateral.

Tipus és el tipus de prova t que s'ha de dur a terme. Tipus 1 vol dir per parells. Tipus 2 vol dir dues mostres, variància igual (homoscedàstica). Tipus 3 vol dir dues mostres, variància diferent (heteroscedàstica).

Exemple

=PROVAT(A1:A50;B1:B50;2;2)

QDESV

Retorna la suma dels quadrats de les desviacions a partir d'una mitjana de mostra.

Sintaxi

DEVSQ(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=QDESV(A1:A50)

RANG.EQ

Returns the statistical rank of a given value, within a supplied array of values. If there are duplicate values in the list, these are given the same rank.

note

The difference between RANK.AVG and RANK.EQ occurs when there are duplicates in the list of values. The RANK.EQ function returns the lower rank, whereas the RANK.AVG function returns the average rank.


Sintaxi

RANK.EQ(Value; Data [; Type])

Valor és el valor l'orde del qual s'ha de determinar.

Dades és la matriu o l'interval de dades de la mostra.

Tipus (opcional) és l'orde de la seqüència.

Tipus = 0 vol dir descendir des de l'últim element de la matriu fins al primer (esta és l'opció per defecte),

Tipus = 1 vol dir ascendir des del primer element de l'interval fins a l'últim.

Exemple

=RANG.EQ(A10;A1:A50) retorna la classificació del valor a A10 a l'interval de valors A1:A50. Si Valor no existeix dins de l'interval, es mostrarà un missatge d'error.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.RANK.EQ

RANG.MITJANA

Returns the statistical rank of a given value, within a supplied array of values. If there are duplicate values in the list, the average rank is returned.

note

The difference between RANK.AVG and RANK.EQ occurs when there are duplicates in the list of values. The RANK.EQ function returns the lower rank, whereas the RANK.AVG function returns the average rank.


Sintaxi

RANK.AVG(Value; Data [; Type])

Valor és el valor l'orde del qual s'ha de determinar.

Dades és la matriu o l'interval de dades de la mostra.

Tipus (opcional) és l'orde de la seqüència.

Tipus = 0 vol dir descendir des de l'últim element de la matriu fins al primer (esta és l'opció per defecte),

Tipus = 1 vol dir ascendir des del primer element de l'interval fins a l'últim.

Exemple

=RANG.MITJANA(A10;A1:A50) retorna la classificació del valor a A10 a l'interval de valors A1:A50. Si Valor no existeix dins de l'interval, es mostrarà un missatge d'error.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.RANK.AVG

VAR

Estima la variància a partir d'una mostra.

Sintaxi

VAR(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Els paràmetres han d'especificar com a mínim dos valors.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=VAR(A1:A50)

VAR.P

Calcula una variància basada en tota la població.

Sintaxi

VAR.P(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Exemple

=VAR.P(A1:A50)

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.2 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.VAR.P

VAR.S

Estima la variància a partir d'una mostra.

Sintaxi

VAR.S(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Els paràmetres han d'especificar com a mínim dos valors.

Exemple

=VAR.S(A1:A50)

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.2 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.VAR.S

VARA

Estima una variància a partir d'una mostra. El valor del text és 0.

Sintaxi

VARA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Els paràmetres han d'especificar com a mínim dos valors.

Exemple

=VARA(A1:A50)

VARP

Calcula una variància basada en tota la població.

Sintaxi

VARP(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=VARP(A1:A50)

VARPA

Calcula la variància basada en tota la població. El valor del text és 0.

Sintaxi

VARPA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Exemple

=VARPA(A1:A50)

WEIBULL

Retorna els valors de la distribució de Weibull.

La distribució de Weibull és una distribució de probabilitat contínua, amb els paràmetres Alfa > 0 (forma) i Beta > 0 (escala).

Si C és 0, WEIBULL calcula la funció de densitat de probabilitat.

Si C és 1, WEIBULL calcula la funció de distribució acumulada.

Sintaxi

WEIBULL(Nombre; Alfa; Beta; C)

Nombre és el valor amb el qual s'ha de calcular la distribució de Weibull.

Alfa és el paràmetre de forma de la distribució de Weibull.

Beta és el paràmetre d'escala de la distribució de Weibull.

C indica el tipus de funció.

Exemple

=WEIBULL(2;1;1;1) retorna 0,86.

See also the Wiki page.

Ens cal la vostra ajuda!