Funcions estadístiques, quarta part

funció MITJANASI

Returns the arithmetic mean of all cells in a range that satisfy a given condition. The AVERAGEIF function sums up all the results that match the logical test and divides this sum by the quantity of selected values.

funció MITJANASICONJUNT

Returns the arithmetic mean of all cells in a range that satisfy given multiple criteria. The AVERAGEIFS function sums up all the results that match the logical tests and divides this sum by the quantity of selected values.

PEARSON

Retorna el coeficient de correlació (r) del moment-producte de Pearson.

Sintaxi

PEARSON(Dades1; Dades2)

Dades1 és la matriu del primer grup de dades.

Dades2 és la matriu del segon grup de dades.

Exemple

=PEARSON(A1:A30;B1:B30) retorna el coeficient de correlació de Pearson per als dos grups de dades.

PERCENTIL

Retorna el percentil alfa dels valors de dades d'una matriu. Un percentil retorna el valor d'escala per a una sèrie de dades que va del valor més petit (alfa=0) al més gran (alfa=1) d'una sèrie de dades. Per a alfa = 25%, el percentil és el primer quartil; alfa = 50% és la MEDIANA.

Sintaxi

PERCENTIL(Dades; Alfa)

Dades és la matriu de dades.

Alfa representa el percentatge de l'escala entre 0 i 1.

Exemple

=PERCENTIL(A1:A50;0,1) representa el valor en el grup de dades, que equival al 10% de l'escala total de dades a A1:A50.

PERCENTIL.INC

Retorna el percentil alfa dels valors de dades d'una matriu. Un percentil retorna el valor d'escala per a una sèrie de dades que va del valor més petit (alfa=0) al més gran (alfa=1) d'una sèrie de dades. Per a alfa = 25%, el percentil és el primer quartil; alfa = 50% és la MEDIANA.

note

The difference between PERCENTILE.INC and PERCENTILE.EXC is that, in the PERCENTILE.INC function the value of alpha is within the range 0 to 1 inclusive, and in the PERCENTILE.EXC function, the value of alpha is within the range 0 to 1 exclusive.


tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


Sintaxi

PERCENTIL.INC(Dades; Alfa)

Dades és la matriu de dades.

Alfa representa el percentatge de l'escala entre 0 i 1.

Exemple

=PERCENTIL.INC(A1:A50;0,1) representa el valor en el grup de dades, que equival al 10% de l'escala total de dades a A1:A50.

QUARTIL

Retorna el quartil d'un grup de dades.

Sintaxi

QUARTIL(Dades; Tipus)

Dades representa la matriu de dades a la mostra.

Tipus és el tipus de quartil. (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIANA), 3 = 75% i 4 = MAX.)

Exemple

=QUARTIL(A1:A50;2) retorna el valor del qual el 50% de l'escala correspon als valors més petits fins als més grans a l'interval A1:A50.

QUARTIL.INC

Retorna el quartil d'un grup de dades.

note

The difference between QUARTILE.INC and QUARTILE.EXC is that the QUARTILE.INC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 inclusive, whereas the QUARTILE.EXC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 exclusive.


tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


Sintaxi

QUARTIL.INC(Dades; Tipus)

Dades representa la matriu de dades a la mostra.

Tipus és el tipus de quartil. (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIANA), 3 = 75% i 4 = MAX.)

Exemple

=QUARTIL.INC(A1:A50;2) retorna el valor del qual el 50% de l'escala correspon als valors més petits fins als més grans a l'interval A1:A50.

MAXA

Retorna el valor màxim d'una llista d'arguments. Al contrari que la funció MAX, ací podeu escriure text. El valor del text és 0.

Les funcions MINA() i MAXA() retornen 0 si no s'ha trobat cap valor (numèric o de text) ni cap error.

Sintaxi

MAXA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Exemple

=MAXA(A1;A2;A3;50;100;200;"Text") retorna el valor més gran de la llista.

=MAXA(A1:B100) retorna el valor més gran de la llista.

MAX

Retorna el valor màxim en una llista d'arguments.

Retorna 0 si no es troba cap valor numèric ni cap error a l'interval o als intervals de cel·les que s'han aprovat com a referència o referències de cel·les. MIN() i MAX() ignoren les cel·les de text. Les funcions MINA() i MAXA() retornen 0 si no s'ha trobat cap valor (numèric o de text) ni cap error. Si s'aprova un argument d'una cadena literal a MIN() o MAX(), per exemple, MIN("cadena"), se segueix obtenint un error.

Sintaxi

MAX(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Exemple

=MAX(A1;A2;A3;50;100;200) retorna el valor més gran de la llista.

=MAX(A1:B100) retorna el valor més gran de la llista.

MODA

Retorna el valor més comú en un grup de dades. Si hi ha diversos valors amb la mateixa freqüència, retorna el valor més petit. Si un valor no apareix dues vegades es produeix un error.

note

Aquesta funció forma part de l'estàndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versió 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Sintaxi

MODE(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Exemple

=MODA(A1:A50)

MODA.UN

Retorna el valor més freqüent, o comú, en un grup de dades. Si hi ha diversos valors amb la mateixa freqüència, retorna el valor més petit. Si un valor no apareix dues vegades es produeix un error.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


Sintaxi

MODE.SNGL(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

warning

Si el conjunt de dades no conté cap duplicat a les dades, MODA.UN retorna el valor d'error #VALOR!.


Exemple

=MODA.UN(A1:A50)

MINA

Retorna el valor mínim d'una llista d'arguments. Ací també podeu escriure text. El valor del text és 0.

Les funcions MINA() i MAXA() retornen 0 si no s'ha trobat cap valor (numèric o de text) ni cap error.

Sintaxi

MINA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Exemple

=MINA(1;"Text";20) retorna 0.

=MINA(A1:B100) retorna el valor més petit de la llista.

MIN

Retorna el valor mínim en una llista d'arguments.

Retorna 0 si no es troba cap valor numèric ni cap error a l'interval o als intervals de cel·les que s'han aprovat com a referència o referències de cel·les. MIN() i MAX() ignoren les cel·les de text. Les funcions MINA() i MAXA() retornen 0 si no s'ha trobat cap valor (numèric o de text) ni cap error. Si s'aprova un argument d'una cadena literal a MIN() o MAX(), per exemple, MIN("cadena"), se segueix obtenint un error.

Sintaxi

MIN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Exemple

=MIN(A1:B100) retorna el valor més petit de la llista.

FI

Retorna els valors de la funció de distribució per a una distribució normal estàndard.

Sintaxi

FI(Nombre)

Nombre representa el valor a partir del qual es calcula la distribució normal estàndard.

Exemple

=FI(2,25) = 0,03

=FI(-2,25) = 0,03

=FI(0) = 0,4

ORDREPERCENTUAL

Retorna l'orde percentual d'un valor en una mostra.

Sintaxi

PERCENTRANK(Data; Value [; Significance])

Dades representa la matriu de dades a la mostra.

Valor representa el valor per al qual s'ha de determinar l'orde del percentil.

Precisió és un argument opcional que defineix la quantitat de dígits significatius a la qual el valor percentual retornat s'arrodoneix. Si s'omet, s'utilitza el valor de 3.

Exemple

=ORDREPERCENTUAL(A1:A50;50) retorna l'orde del percentatge del valor 50 per a l'interval total de valors que es troben a A1:A50. Si 50 es troba fora de l'interval total, apareixerà un missatge d'error.

DISTBINOMNEG

Retorna la distribució binomial negativa.

Sintaxi

DISTBINOMNEG(X; R; PE)

X és el valor retornat per a les proves fallides.

R és el valor retornat per a les proves satisfactòries.

PE és la probabilitat d'èxit d'un intent.

Exemple

=DISTBINOMNEG(1;1;0,5) retorna 0,25.

POISSON

Retorna la distribució de Poisson.

Sintaxi

POISSON(Number; Mean [; C])

Nombre representa el valor a partir del qual es calcula la distribució de Poisson.

Mitjana és el valor mitjà de la distribució de Poisson.

C (opcional) = 0 o Fals calcula la funció de densitat; C = 1 o Cert calcula la distribució. Si s'omet, s'insereix el valor per defecte Cert en guardar el document, per tal de garantir la compatibilitat amb altres programes i amb versions anteriors del LibreOffice.

Exemple

=POISSON(60;50;1) retorna 0,93.

DIST.POISSON

Retorna la distribució de Poisson.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.2 del LibreOffice.


Sintaxi

POISSON.DIST(Number; Mean [; C])

Nombre representa el valor a partir del qual es calcula la distribució de Poisson.

Mitjana és el valor mitjà de la distribució de Poisson.

C (opcional) = 0 o Fals calcula la funció de densitat; C = 1 o Cert calcula la distribució. Si s'omet, s'insereix el valor per defecte Cert en guardar el document, per tal de garantir la compatibilitat amb altres programes i amb versions anteriors del LibreOffice.

Exemple

=DIST.POISSON(60;50;1) retorna 0,9278398202.

DIST.BINOMNEG

Retorna la distribució de probabilitat binomial negativa.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


Sintaxi

NEGBINOM.DIST(X; R; SP; Cumulative)

X és el valor retornat per a les proves fallides.

R és el valor retornat per a les proves satisfactòries.

PE és la probabilitat d'èxit d'un intent.

Acumulada = 0 calcula la funció de densitat,Acumulada = 1 calcula la distribució.

Exemple

=DIST.BINOMNEG(1;1;0,5) retorna 0,25.

=DIST.BINOMNEG(1;1;0,5;1) retorna 0,75.

DISTNORM

Retorna la funció de densitat o la distribució normal acumulada.

Sintaxi

NORMDIST(Number; Mean; StDev [; C])

Nombre és el valor de la distribució a partir del qual s'ha de calcular la distribució normal.

Mitjana és el valor mitjà de la distribució.

DesvEst és la desviació estàndard de la distribució.

C és opcional. C = 0 calcula la funció de densitat; C = 1 calcula la distribució.

Exemple

=DISTNORM(70;63;5;0) retorna 0,03.

=DISTNORM(70;63;5;1) retorna 0,92.

DIST.NORM

Retorna la funció de densitat o la distribució normal acumulada.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


Sintaxi

DIST.NORM(Nombre; Mitjana; DesvEst; C)

Nombre és el valor de la distribució a partir del qual s'ha de calcular la distribució normal.

Mitjana és el valor mitjà de la distribució.

DesvEst és la desviació estàndard de la distribució.

C = 0 calcula la funció de densitat; C = 1 calcula la distribució.

Exemple

=DIST.NORM(70;63;5;0) retorna 0,029945493.

=DIST.NORM(70;63;5;1) retorna 0,9192433408.

INVNORM

Retorna la inversa de la distribució normal acumulada.

Sintaxi

INVNORM(Nombre; Mitjana; DesvEst)

Nombre representa el valor de probabilitat que s'utilitza per determinar la distribució normal inversa.

Mitjana representa el valor mitjà a la distribució normal.

DesvEst és la desviació estàndard de la distribució normal.

Exemple

=INVNORM(0,9;63;5) retorna 69,41. Si l'ou mitjà pesa 63 grams amb una desviació estàndard de 5, hi haurà una probabilitat del 90% que l'ou no pesi més de 69,41 grams.

INV.NORM

Retorna la inversa de la distribució normal acumulada.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


Sintaxi

INV.NORM(Nombre; Mitjana; DesvEst)

Nombre representa el valor de probabilitat que s'utilitza per determinar la distribució normal inversa.

Mitjana representa el valor mitjà a la distribució normal.

DesvEst és la desviació estàndard de la distribució normal.

Exemple

=INV.NORM(0,9;63;5) retorna 69,4077578277. Si l'ou mitjà pesa 63 grams amb una desviació estàndard de 5, hi haurà una probabilitat del 90% que l'ou no pesi més de 69,41 grams.

MEDIAN

Retorna la mediana d'un grup de nombres. En un grup que continga un nombre imparell de valors, la mediana serà el nombre del mig del grup, i en un grup que continga un nombre parell de valors, serà la mitjana dels dos valors que es troben al mig del grup.

Sintaxi

MEDIAN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Exemple

Per a un nombre senar: =MEDIANA(1;5;9;20;21) retorna 9 com a valor de la mediana.

Per a un nombre parell: =MEDIANA(1;5;9;20) retorna la mitjana dels dos valors del mig 5 i 9, per tant, 7.

AVEDEV

Retorna la mitjana de les desviacions absolutes dels punts de dades a partir de la seua mitjana. Mostra la difusió en un grup de dades.

Sintaxi

AVEDEV(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Exemple

=DESVMITJ(A1:A50)

AVERAGE

Retorna la mitjana dels arguments.

Sintaxi

AVERAGE(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Exemple

=MITJANA(A1:A50)

AVERAGEA

Retorna la mitjana dels arguments. El valor d'un text és 0.

Sintaxi

AVERAGEA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Exemple

=MITJANAA(A1:A50)

RANG.PERCENT.EXC

Retorna la posició relativa, entre 0 i 1 (exclòs), d'un valor especificat en una matriu de dades donada.

note

The difference between PERCENTRANK.INC and PERCENTRANK.EXC is that PERCENTRANK.INC calculates a value in the range 0 to 1 inclusive, whereas the PERCENTRANK.EXC function calculates a value in the range 0 to 1 exclusive.


tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


Sintaxi

PERCENTRANK.EXC(Data; Value [; Significance])

Dades representa la matriu de dades a la mostra.

Valor representa el valor per al qual s'ha de determinar l'orde del percentil.

Precisió és un argument opcional que defineix la quantitat de dígits significatius a la qual el valor percentual retornat s'arrodoneix.

Exemple

=RANG.PERCENT.EXC(A1:A50;50) retorna l'orde del percentatge del valor 50 per a l'interval total de valors que es troben a A1:A50. Si 50 es troba fora de l'interval total, apareixerà un missatge d'error.

RANG.PERCENT.INC

Retorna la posició relativa, entre 0 i 1 (inclusiu), d'un valor especificat en una matriu de dades donada.

note

The difference between PERCENTRANK.INC and PERCENTRANK.EXC is that PERCENTRANK.INC calculates a value in the range 0 to 1 inclusive, whereas the PERCENTRANK.EXC function calculates a value in the range 0 to 1 exclusive.


tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


Sintaxi

PERCENTRANK.INC(Data; Value [; Significance])

Dades representa la matriu de dades a la mostra.

Valor representa el valor per al qual s'ha de determinar l'orde del percentil.

Precisió és un argument opcional que defineix la quantitat de dígits significatius a la qual el valor percentual retornat s'arrodoneix.

Exemple

=RANG.PERCENT.INC(A1:A50;50) retorna l'orde del percentatge del valor 50 per a l'interval total de valors que es troben a A1:A50. Si 50 es troba fora de l'interval total, apareixerà un missatge d'error.

QUARTIL.EXC

Returns a requested quartile of a supplied range of values, based on a percentile range of 0 to 1 exclusive.

note

The difference between QUARTILE.INC and QUARTILE.EXC is that the QUARTILE.INC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 inclusive, whereas the QUARTILE.EXC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 exclusive.


tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


Sintaxi

QUARTIL.EXC(Dades; Tipus)

Dades representa l'interval dels valors de dades dels quals voleu calcular el quartil indicat.

Tipus, un nombre enter entre 1 i 3, representa el quartil sol·licitat. (Si tipus=1 o 3, la matriu de dades proporcionada ha de contindre més de 2 valors)

Exemple

=QUARTIL.EXC(A1:A50;2) retorna el valor del qual el 50% de l'escala correspon als valors més petits fins als més grans a l'interval A1:A50.

MODA.MULT

Returns a vertical array of the statistical modes (the most frequently occurring values) within a list of supplied numbers.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


Sintaxi

MODE.MULT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

warning

Com que la funció MODA.MULT retorna una matriu de valors, ha d'introduir-se com a fórmula matricial. Si la funció no s'introdueix d'aquesta manera, només es retorna la primera moda, com si utilitzéssiu la funció MODA.UN.


Exemple

=MODA.MULT(A1:A50)

PERCENTIL.EXC

Returns the Alpha'th percentile of a supplied range of values for a given value of Alpha, within the range 0 to 1 (exclusive). A percentile returns the scale value for a data series which goes from the smallest (Alpha=0) to the largest value (Alpha=1) of a data series. For Alpha = 25%, the percentile means the first quartile; Alpha = 50% is the MEDIAN.

warning

If Alpha is not a multiple of 1/(n+1), (where n is the number of values in the supplied array), the function interpolates between the values in the supplied array, to calculate the percentile value. However, if Alpha is less than 1/(n+1) or Alpha is greater than n/(n+1), the function is unable to interpolate, and so returns an error.


note

The difference between PERCENTILE.INC and PERCENTILE.EXC is that, in the PERCENTILE.INC function the value of alpha is within the range 0 to 1 inclusive, and in the PERCENTILE.EXC function, the value of alpha is within the range 0 to 1 exclusive.


tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


Sintaxi

PERCENTIL.EXC(Dades; Alfa)

Dades és la matriu de dades.

Alfa representa el percentatge de l'escala entre 0 i 1.

Exemple

=PERCENTIL.EXC(A1:A50;0,10%) representa el valor en el grup de dades, que equival al 10% de l'escala total de dades a A1:A50.

Ens cal la vostra ajuda!