Funcions estadístiques, segona part

DIST.F

Calcula els valors de la cua esquerra de la distribució F.

Sintaxi

F.DIST(Number; DegreesFreedom1; DegreesFreedom2 [; Cumulative])

Nombre és el valor per al qual s'ha de calcular la distribució F.

GrausDeLlibertat1 són els graus de llibertat en el numerador de la distribució F.

GrausDeLlibertat2 són els graus de llibertat en el denominador de la distribució F.

C = 0 o Fals calcula la funció de densitatC = 1 o Cert calcula la distribució.

Exemple

=DIST.F(0,8;8;12;0) dóna 0,7095282499.

=DIST.F(0,8;8;12;1) dóna 0,3856603563.

Technical information

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.2 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.F.DIST

DIST.GAMMA

Retorna els valors d'una distribució gamma.

La funció inversa és INVGAMMA o INV.GAMMA.

This function is similar to GAMMADIST and was introduced for interoperability with other office suites.

Sintaxi

GAMMA.DIST(Number; Alpha; Beta; Cumulative)

Nombre és el valor per al qual s'ha de calcular la distribució gamma.

Alfa és el paràmetre alfa de la distribució gamma.

Beta és el paràmetre beta de la distribució gamma.

Cumulative = 0 or False calculates the probability density function; Cumulative = 1, True, or any other value calculates the cumulative distribution function.

Exemple

=DIST.GAMMA(2;1;1;1) dóna 0,86.

Technical information

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.GAMMA.DIST

DIST.HIPGEOM

Retorna la distribució hipergeomètrica.

Sintaxi

DIST.HIPGEOM(X; MostraN; Èxits; PoblacióN; Acumulada)

X és el nombre de resultats aconseguits en la mostra aleatòria.

MostraN és la mida de la mostra aleatòria.

Èxits és el nombre de resultats possibles en la població total.

PoblacióN és la mida de la població total.

Acumulada: 0 o FALS, calcula la funció de densitat de probabilitat. Si és un altre valor o CERT calcula la funció de distribució acumulada.

Exemple

=DIST.HIPGEOM(2;2;90;100;0) dóna 0,8090909091. Si 90 de 100 torrades amb mantega cauen a terra per la banda on hi ha la mantega, en cas que 2 torrades caiguin de la taula la probabilitat que totes dues caiguin per la banda on hi ha la mantega serà del 81%.

=DIST.HIPGEOM(2;2;90;100;1) dóna 1.

Technical information

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.2 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.HYPGEOM.DIST

DISTF

Calcula els valors d'una distribució F.

Sintaxi

DISTF(Nombre; GrausDeLlibertat1; GrausDeLlibertat2)

Nombre és el valor per al qual s'ha de calcular la distribució F.

GrausDeLlibertat1 són els graus de llibertat en el numerador de la distribució F.

GrausDeLlibertat2 són els graus de llibertat en el denominador de la distribució F.

Exemple

=DISTF(0,8;8;12) dóna 0,61.

DISTGAMMA

Retorna els valors d'una distribució gamma.

La funció inversa és INVGAMMA.

Sintaxi

GAMMADIST(Number; Alpha; Beta [; C])

Nombre és el valor per al qual s'ha de calcular la distribució gamma.

Alfa és el paràmetre alfa de la distribució gamma.

Beta és el paràmetre beta de la distribució gamma.

C = 0 o Fals calcula la funció de densitat; C = 1 o Cert calcula la distribució.

Exemple

=DISTGAMMA(2;1;1;1) dóna 0,86.

DISTHIPGEOM

Retorna la distribució hipergeomètrica.

Sintaxi

HYPGEOMDIST(X; NSample; Successes; NPopulation [; Cumulative])

X és el nombre de resultats aconseguits en la mostra aleatòria.

MostraN és la mida de la mostra aleatòria.

Èxits és el nombre de resultats possibles a la població total.

PoblacióN és la mida de la població total.

Cumulative (optional) specifies whether to calculate the probability mass function (FALSE or 0) or the cumulative distribution function (any other value). The probability mass function is the default if no value is specified for this parameter.

Exemple

=DISTHIPGEOM(2;2;90;100) dóna 0,81. Si 90 de 100 torrades amb mantega cauen a terra per la banda on hi ha la mantega, en cas que 2 torrades caiguin de la taula la probabilitat que totes dues caiguin per la banda on hi ha la mantega serà del 81%.

FISHER

Retorna la transformació de Fisher per a x i crea una funció paregut a una distribució normal.

Sintaxi

FISHER(Nombre)

Nombre és el valor que s'ha de transformar.

Exemple

=FISHER(0,5) dóna 0,55.

GAMMA

Retorna el valor de la funció gamma. Tingueu en compte que INVGAMMA no és la inversa de GAMMA, sinó DISTGAMMA.

Sintaxi

GAMMA(Number)

Nombre és el valor per al qual s'ha de calcular la distribució gamma.

GAUSS

Retorna la distribució acumulada normal estàndard.

És GAUSS(x)=DISTNORM(x)-0,5

Sintaxi

GAUSS(Nombre)

Nombre és el valor per al qual s'ha de calcular la distribució normal estàndard.

Exemple

=GAUSS(0,19) = 0,08

=GAUSS(0,0375) = 0,01

INV.F

Retorna la inversa de la distribució acumulada F. La distribució F s'utilitza a les proves F per tal d'establir la relació entre dos grups de dades diferents.

Sintaxi

INV.F(Nombre; GrausDeLlibertat1; GrausDeLlibertat2)

Nombre és el valor de probabilitat per al qual s'ha de calcular la distribució F inversa.

GrausDeLlibertat1 és el nombre de graus de llibertat en el numerador de la distribució F.

GrausDeLlibertat2 és el nombre de graus de llibertat en el denominador de la distribució F.

Exemple

=INV.F(0,5;5;10) dóna 0,9319331609.

Technical information

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.2 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.F.INV

INV.F.DRETA

Retorna la inversa de la distribució F de cua dreta.

Sintaxi

INV.F.DRETA(Nombre; GrausDeLlibertat1; GrausDeLlibertat2)

Nombre és el valor de probabilitat per al qual s'ha de calcular la distribució F inversa.

GrausDeLlibertat1 és el nombre de graus de llibertat en el numerador de la distribució F.

GrausDeLlibertat2 és el nombre de graus de llibertat en el denominador de la distribució F.

Exemple

=INV.F.DRETA(0,5;5;10) dóna 0,9319331609.

Technical information

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.2 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.F.INV.RT

INV.F.DRETA

Calcula els valors de la cua dreta d'una distribució F.

Sintaxi

DIST.F.DRETA(Nombre; GrausDeLlibertat1; GrausDeLlibertat2)

Nombre és el valor per al qual s'ha de calcular la distribució F.

GrausDeLlibertat1 són els graus de llibertat en el numerador de la distribució F.

GrausDeLlibertat2 són els graus de llibertat en el denominador de la distribució F.

Exemple

=DIST.F.DRETA(0,8;8;12) dóna 0,6143396437.

Technical information

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.2 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.F.DIST.RT

INV.GAMMA

Retorna la inversa de la distribució gamma acumulada. Esta funció vos permet buscar variables amb una distribució diferent.

Esta funció és idèntica a INVGAMMA i fou introduïda per a la interoperabilitat amb altres paquets ofimàtics.

Sintaxi

INV.GAMMA(Nombre; Alfa; Beta)

Nombre és el valor de probabilitat per al qual s'ha de calcular la distribució gamma inversa.

Alfa és el paràmetre alfa de la distribució gamma.

Beta és el paràmetre beta de la distribució gamma.

Exemple

=INV.GAMMA(0,8;1;1) dóna 1,61.

Technical information

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.GAMMA.INV

INVF

Retorna la inversa de la distribució de probabilitat F. La distribució F s'utilitza a les proves F per tal d'establir la relació entre dos grups de dades diferents.

Sintaxi

INVF(Nombre; GrausDeLlibertat1; GrausDeLlibertat2)

Nombre és el valor de probabilitat per al qual s'ha de calcular la distribució F inversa.

GrausDeLlibertat1 és el nombre de graus de llibertat en el numerador de la distribució F.

GrausDeLlibertat2 és el nombre de graus de llibertat en el denominador de la distribució F.

Exemple

=INVF(0,5;5;10) dóna 0,93.

INVFISHER

Retorna la inversa de la transformació de Fisher per a x i crea una funció paregut a una distribució normal.

Sintaxi

INVFISHER(Nombre)

Nombre és el valor que ha d'experimentar una transformació inversa.

Exemple

=INVFISHER(0,5) dóna 0,46.

INVGAMMA

Retorna la inversa de la distribució gamma acumulada. Esta funció vos permet buscar variables amb una distribució diferent.

Sintaxi

INVGAMMA(Nombre; Alfa; Beta)

Nombre és el valor de probabilitat per al qual s'ha de calcular la distribució gamma inversa.

Alfa és el paràmetre alfa de la distribució gamma.

Beta és el paràmetre beta de la distribució gamma.

Exemple

=INVGAMMA(0,8;1;1) dóna 1,61.

LNGAMMA

Retorna el logaritme natural de la funció gamma: G(x).

Sintaxi

LNGAMMA(Nombre)

Nombre és el valor per al qual s'ha de calcular el logaritme natural de la funció gamma.

Exemple

=LNGAMMA(2) dóna 0.

LNGAMMA.PRECIS

Retorna el logaritme natural de la funció gamma: G(x).

Sintaxi

LNGAMMA.PRECIS(Nombre)

Nombre és el valor per al qual s'ha de calcular el logaritme natural de la funció gamma.

Exemple

=LNGAMMA.PRECIS(2) dóna 0.

Technical information

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.GAMMALN.PRECISE

MITJANAGEOM

Retorna la mitjana geomètrica d'una mostra.

Sintaxi

GEOMEAN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=MITJANAGEOM(23;46;69) = 41,79. El valor mitjà geomètric d'esta mostra aleatòria és 41,79.

MITJANAHARM

Retorna la mitjana harmònica d'un grup de dades.

Sintaxi

HARMEAN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=MITJANAHARM(23;46;69) = 37,64. La mitjana harmònica d'esta mostra aleatòria és 37,64.

MITJTRUNC

Retorna la mitjana d'un grup de dades sense el percentatge alfa de dades als marges.

Sintaxi

MITJTRUNC(Dades; Alfa)

Dades és la matriu de dades a la mostra.

Alfa és el percentatge de les dades marginals que no es tindran en compte.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=MITJTRUNC(A1:A50; 0.1) calcula el valor mitjà dels nombres a A1:A50, sense tindre en compte el 5% dels valors que representen els valors més grans i el 5% dels valors que representen els valors més petits. Els percentatges fan referència a la quantitat del valor mitjà no retallat, no al nombre de sumands.

PROVA.F

Retorna el resultat d'una prova F.

Sintaxi

PROVA.F(Dades1; Dades2)

Dades1 és la primera matriu de registres.

Dades2 és la segona matriu de registres.

Exemple

=PROVA.F(A1:A30;B1:B12) calcula si els dos grups de dades tenen una variància diferent i retorna la probabilitat que tots dos grups puguen vindre de la mateixa població total.

Technical information

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.2 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.F.TEST

PROVA.Z

Calcula la probabilitat d'observar una estadística z major que la calculada en base a una mostra.

Sintaxi

Z.TEST(Data; mu [; Sigma])

Dades és la mostra donada, extreta d'una població distribuïda normalment.

mu és la mitjana coneguda de la població.

Sigma (opcional) és la desviació estàndard coneguda de la població. Si s'omet, es fa servir la desviació estàndard de la mostra donada.

Exemple

=Z.TEST(A2:A20; 9; 2) returns the result of a z-test on a sample A2:A20 drawn from a population with known mean 9 and known standard deviation 2.

Technical information

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.Z.TEST

PROVAF

Retorna el resultat d'una prova F.

Sintaxi

PROVAF(Dades1; Dades2)

Dades1 és la primera matriu de registres.

Dades2 és la segona matriu de registres.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=PROVAF(A1:A30;B1:B12) calcula si els dos grups de dades tenen una variància diferent i retorna la probabilitat que tots dos grups puguen vindre de la mateixa població total.

PROVAZ

Calcula la probabilitat d'observar una estadística z major que la calculada en base a una mostra.

Sintaxi

ZTEST(Data; mu [; Sigma])

Dades és la mostra donada, extreta d'una població distribuïda normalment.

mu és la mitjana coneguda de la població.

Sigma (opcional) és la desviació estàndard coneguda de la població. Si s'omet, es fa servir la desviació estàndard de la mostra donada.

See also the Wiki page.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Ens cal la vostra ajuda!