Funcions financeres, tercera part

PREUUIRR

Calcula el preu d'un títol, per a un valor a la par de 100 unitats monetàries, si l'última data d'interés és irregular.

Sintaxi

ODDLPRICE(Settlement; Maturity; LastInterest; Rate; Yield; Redemption; Frequency [; Basis])

Liquidació és la data de compra del títol.

Venciment és la data en què venç el títol (caduca).

ÚltimInterés és la data de l'últim interés del títol.

Tipus és el tipus d'interés anual.

Rendiment és el rendiment anual del títol.

Reemborsament és el valor de reemborsament per 100 unitats monetàries de valor a la par.

Freqüència és el nombre de pagaments d'interessos per any (1, 2 o 4).

La Base es tria d'una llista d'opcions i indica com s'ha de calcular l'any.

Base

Càlcul

0 or missing

Mètode americà (NASD), 12 mesos de 30 dies cadascun

1

Nombre exacte de dies en mesos, nombre exacte de dies en un any

2

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 360 dies

3

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 365 dies

4

Mètode europeu, 12 mesos de 30 dies cadascun


Exemple

Data de liquidació: 7 de febrer del 1999, data de venciment: 15 de juny del 1999, últim interés: 15 d'octubre del 1998. Tipus d'interés: 3,75%, rendiment: 4,05%, valor de reemborsament: 100 unitats monetàries, freqüència dels pagaments: cada mig any = 2, base: = 0

El preu per 100 unitats monetàries d'un títol, quan la darrera data d'interés és irregular, es calcula de la manera següent:

=PREUUIRR("07-02-1999";"15-06-1999";"15-10-1998"; 0,0375; 0,0405;100;2;0) retorna 99,87829.

PREUPIRR

Calcula el preu d'un títol, per a un valor a la par de 100 unitats monetàries, si la data del primer interés és irregular.

Sintaxi

ODDFPRICE(Settlement; Maturity; Issue; FirstCoupon; Rate; Yield; Redemption; Frequency [; Basis])

Liquidació és la data de compra del títol.

Venciment és la data en què venç el títol (caduca).

Emissió és la data d'emissió del títol.

PrimerCupó és la data del primer interés del títol.

Tipus és el tipus d'interés anual.

Rendiment és el rendiment anual del títol.

Reemborsament és el valor de reemborsament per 100 unitats monetàries de valor a la par.

Freqüència és el nombre de pagaments d'interessos per any (1, 2 o 4).

La Base es tria d'una llista d'opcions i indica com s'ha de calcular l'any.

Base

Càlcul

0 or missing

Mètode americà (NASD), 12 mesos de 30 dies cadascun

1

Nombre exacte de dies en mesos, nombre exacte de dies en un any

2

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 360 dies

3

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 365 dies

4

Mètode europeu, 12 mesos de 30 dies cadascun


RENDIMUIRR

Calcula el rendiment d'un títol si l'última data d'interés és irregular.

Sintaxi

ODDLYIELD(Settlement; Maturity; LastInterest; Rate; Price; Redemption; Frequency [; Basis])

Liquidació és la data de compra del títol.

Venciment és la data en què venç el títol (caduca).

ÚltimInterés és la data de l'últim interés del títol.

Tipus és el tipus d'interés anual.

Preu és el preu del títol.

Reemborsament és el valor de reemborsament per 100 unitats monetàries de valor a la par.

Freqüència és el nombre de pagaments d'interessos per any (1, 2 o 4).

La Base es tria d'una llista d'opcions i indica com s'ha de calcular l'any.

Base

Càlcul

0 or missing

Mètode americà (NASD), 12 mesos de 30 dies cadascun

1

Nombre exacte de dies en mesos, nombre exacte de dies en un any

2

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 360 dies

3

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 365 dies

4

Mètode europeu, 12 mesos de 30 dies cadascun


Exemple

Data de liquidació: 25 d'abril del 1999; data de venciment: 15 de juny del 2004; darrer interés: 15 d'octubre del 1998. Tipus d'interés: 3,75%; preu: 99,875 unitats monetàries; valor de reemborsament: 100 unitats monetàries; freqüència dels pagaments: semestralment = 2, base: = 0.

El rendiment del títol, amb una data irregular per a l'última data d'interés, es calcula de la manera següent:

=RENDIMUIRR("20-04-1999";"15-06-1999"; "15-10-1998"; 0,0375; 99,875; 100;2;0) retorna 0,044873 o 4,4873%.

RENDIMPIRR

Calcula el rendiment d'un títol si la data del primer interés és irregular.

Sintaxi

ODDFYIELD(Settlement; Maturity; Issue; FirstCoupon; Rate; Price; Redemption; Frequency [; Basis])

Liquidació és la data de compra del títol.

Venciment és la data en què venç el títol (caduca).

Emissió és la data d'emissió del títol.

PrimerCupó és el primer període d'interessos del títol.

Tipus és el tipus d'interés anual.

Preu és el preu del títol.

Reemborsament és el valor de reemborsament per 100 unitats monetàries de valor a la par.

Freqüència és el nombre de pagaments d'interessos per any (1, 2 o 4).

La Base es tria d'una llista d'opcions i indica com s'ha de calcular l'any.

Base

Càlcul

0 or missing

Mètode americà (NASD), 12 mesos de 30 dies cadascun

1

Nombre exacte de dies en mesos, nombre exacte de dies en un any

2

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 360 dies

3

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 365 dies

4

Mètode europeu, 12 mesos de 30 dies cadascun


TAXAINT

Calcula el tipus d'interés anual quan un títol (o un altre element) es compra a un valor d'inversió i es ven a un valor de reemborsament. No es paguen interessos.

Sintaxi

INTRATE(Settlement; Maturity; Investment; Redemption [; Basis])

Liquidació és la data de compra del títol.

Venciment és la data en què es ven el títol.

Inversió és el preu de compra.

Reemborsament és el preu de venda.

La Base es tria d'una llista d'opcions i indica com s'ha de calcular l'any.

Base

Càlcul

0 or missing

Mètode americà (NASD), 12 mesos de 30 dies cadascun

1

Nombre exacte de dies en mesos, nombre exacte de dies en un any

2

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 360 dies

3

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 365 dies

4

Mètode europeu, 12 mesos de 30 dies cadascun


Exemple

Es compra un quadre el 15-01-1990 per 1 milió i es ven el 05-05-2002 per 2 milions. La base és el càlcul del saldo diari (base = 3). Quin és el nivell d'interés anual mitjà?

=TAXAINT("15-01-1990"; "05-05-2002"; 1000000; 2000000; 3) retorna 8,12%.

TRI

Calcula el tipus d'interés que s'obté del benefici (la rendibilitat) d'una inversió.

Sintaxi

TRI(P; VA; VF)

P és el nombre de períodes necessaris per calcular el tipus d'interés.

VA és el valor actual. El valor efectiu és el dipòsit d'efectiu o el valor actual d'efectiu actual d'un pagament en espècie. Com a valor de dipòsit s'ha d'introduir un valor positiu; el dipòsit no ha de ser 0 o <0.

VF determina la quantitat que es desitja com a valor efectiu del dipòsit.

Exemple

Per a quatre períodes (anys) i un valor efectiu de 7.500 unitats monetàries, el tipus d'interés de la rendibilitat s'ha de calcular si el valor futur és de 10.000 unitats monetàries.

=TRI(4;7500;10000) = 7,46%

El tipus d'interés ha de ser 7,46%; d'esta manera, 7.500 unitats monetàries esdevindran 10.000 unitats monetàries.

VFBAREM

Calcula el valor acumulat del capital inicial per a una sèrie de tipus d'interés que varien periòdicament.

Sintaxi

VFBAREM(Principal; Programa)

Principal és el capital inicial.

Programa és una sèrie de tipus d'interés, per exemple, com a interval H3:H5 o com a (Llista) (vegeu l'exemple).

Exemple

S'han invertit 1.000 unitats monetàries durant tres anys. Els tipus d'interés eren 3%, 4% i 5% per any. Quin és el valor al cap de tres anys?

=VFBAREM(1000;{0,03;0,04;0,05}) retorna 1124,76.

VNAX

Calcula el valor del capital (valor actual net) d'una llista de pagaments que tenen lloc en dates diferents. El càlcul es basa en 365 dies per any, sense tindre en compte els anys de traspàs.

If the payments take place at regular intervals, use the NPV function.

Sintaxi

VNAX(Taxa; Valors; Dates)

Taxa és la taxa interna de rendibilitat per als pagaments.

Valors i Dates es refereixen a una sèrie de pagaments i a les sèries de valors de data associats. El primer parell de dates defineixen l'inici del pla de pagament. Tots els altres valors de data han de ser posteriors, però no cal que seguïsquen cap orde. La sèrie de valors ha de contindre un valor negatiu i un valor positiu com a mínim (ingressos i dipòsits)

Exemple

Calculation of the net present value for the above-mentioned five payments for a national internal rate of return of 6%.

=VNAX(0,06;B1:B5;A1:A5) retorna 323,02.

PMTI

Calcula l'amortització periòdica d'una inversió amb pagaments regulars i un tipus d'interés constant.

Sintaxi

IPMT(Rate; Period; NPer; PV [; FV [; Type]])

Tipus és el tipus d'interés periòdic.

Període és el període per al qual es calcula l'interés compost. Període = NPER si es calcula l'interés compost per a l'últim període.

NPER és el nombre total de períodes durant els quals es paga l'anualitat.

VP és el valor efectiu actual en una seqüència de pagaments.

VF (opcional) és el valor que desitgeu (valor futur) el final dels períodes.

Tipus és la data de venciment dels pagaments periòdics.

Exemple

Quin és el tipus d'interés durant el cinquè període (any) si el tipus d'interés constant és del 5%, el valor efectiu és de 15.000 unitats monetàries i la duració del pagament periòdic és de 7 anys?

=PMTI(5%;5;7;15000) = -352,97 unitats monetàries. L'interés compost durant el cinquè període (any) és de 352,97 unitats monetàries.

TIRX

Calcula la taxa interna de rendibilitat per a una llista de pagaments que es fan en diverses dates. El càlcul es fa sobre la base de 365 dies per any; s'ignoren els anys de traspàs.

If the payments take place at regular intervals, use the IRR function.

Sintaxi

XIRR(Values; Dates [; Guess])

Valors i Dates es refereixen a un sèrie de pagaments i a la sèrie de valors de data associats. El primer parell de dates defineix l'inici del pla de pagament. Tots els altres valors de data han de ser posteriors, però no necessiten seguir cap orde. La sèrie de valors ha de contindre un valor negatiu i un valor positiu com a mínim (ingressos i dipòsits).

Estimació (opcional) és un valor estimat que es pot introduir per a la taxa interna de rendibilitat. El valor per defecte és 10%.

Exemple

Càlcul de la taxa interna de rendibilitat per als cinc pagaments següents:

A

B

C

1

01-01-2001

-10000

Rebut

2

02/01/2001

2000

Dipositat

3

15/03/2001

2500

4

12-05-2001

5000

5

10-08-2001

1000


=TIRX(B1:B5; A1:A5; 0,1) retorna 0,1828.

NOMCUP

Retorna el nombre de cupons (pagaments d'interessos) entre la data de liquidació i la data de venciment.

Sintaxi

COUPNUM(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Liquidació és la data de compra del títol.

Venciment és la data en què venç el títol (caduca).

Freqüència és el nombre de pagaments d'interessos per any (1, 2 o 4).

La Base es tria d'una llista d'opcions i indica com s'ha de calcular l'any.

Base

Càlcul

0 or missing

Mètode americà (NASD), 12 mesos de 30 dies cadascun

1

Nombre exacte de dies en mesos, nombre exacte de dies en un any

2

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 360 dies

3

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 365 dies

4

Mètode europeu, 12 mesos de 30 dies cadascun


Exemple

Es compra un títol el dia 25-01-2001; la data de venciment és el 15-11-2001. L'interés es paga semestralment (la freqüència és 2). Si feu un càlcul (base 3) d'interessos sobre saldos diaris, quantes dates d'interés hi ha?

=NOMCUP("25-01-2001"; "15-11-2001"; 2; 3) retorna 2.

CUPDIAIL

Retorna el nombre de dies compresos entre el primer dia del pagament d'interessos d'un títol i la data de liquidació.

Sintaxi

COUPDAYBS(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Liquidació és la data de compra del títol.

Venciment és la data en què venç el títol (caduca).

Freqüència és el nombre de pagaments d'interessos per any (1, 2 o 4).

La Base es tria d'una llista d'opcions i indica com s'ha de calcular l'any.

Base

Càlcul

0 or missing

Mètode americà (NASD), 12 mesos de 30 dies cadascun

1

Nombre exacte de dies en mesos, nombre exacte de dies en un any

2

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 360 dies

3

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 365 dies

4

Mètode europeu, 12 mesos de 30 dies cadascun


Exemple

Es compra un títol el 25-01-2001; la data de venciment és el 15-11-2001. L'interés es paga semestralment (la freqüència és 2). Si feu un càlcul (base 3) d'interessos sobre saldos diaris, de quants dies parlem?

=CUPDIAIL("25-01-2001"; "15-11-2001"; 2; 3) retorna 71.

CUPDIES

Retorna el nombre de dies del període d'interés actual en què cau la data de liquidació.

Sintaxi

COUPDAYS(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Liquidació és la data de compra del títol.

Venciment és la data en què venç el títol (caduca).

Freqüència és el nombre de pagaments d'interessos per any (1, 2 o 4).

La Base es tria d'una llista d'opcions i indica com s'ha de calcular l'any.

Base

Càlcul

0 or missing

Mètode americà (NASD), 12 mesos de 30 dies cadascun

1

Nombre exacte de dies en mesos, nombre exacte de dies en un any

2

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 360 dies

3

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 365 dies

4

Mètode europeu, 12 mesos de 30 dies cadascun


Exemple

Es compra un títol el 25-01-2001; la data de venciment és el 15-11-2001. L'interés es paga semestralment (la freqüència és 2). Si feu un càlcul (base 3) d'interessos sobre saldos diaris, quants dies hi ha en el període d'interessos en què cau la data de liquidació?

=CUPDIES("25/1/2001"; "15/11/2001"; 2; 3) retorna 181.

CUPDIESSC

Retorna el nombre de dies des de la data de liquidació fins a la data d'interés següent.

Sintaxi

COUPDAYSNC(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Liquidació és la data de compra del títol.

Venciment és la data en què venç el títol (caduca).

Freqüència és el nombre de pagaments d'interessos per any (1, 2 o 4).

La Base es tria d'una llista d'opcions i indica com s'ha de calcular l'any.

Base

Càlcul

0 or missing

Mètode americà (NASD), 12 mesos de 30 dies cadascun

1

Nombre exacte de dies en mesos, nombre exacte de dies en un any

2

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 360 dies

3

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 365 dies

4

Mètode europeu, 12 mesos de 30 dies cadascun


Exemple

Es compra un títol el 25-01-2001; la data de venciment és el 15-11-2001. L'interés es paga semestralment (la freqüència és 2). Si feu un càlcul (base 3) d'interessos sobre saldos diaris, quants dies falten fins al pagament d'interessos següent?

=CUPDIESSC("25/1/2001"; "15/11/2001"; 2; 3) retorna 110.

NPER

Retorna el nombre de períodes per a una inversió sobre la base de pagaments periòdics constants i d'un tipus d'interés constant.

Sintaxi

NPER(Rate; Pmt; PV [ ; [ FV ] [ ; Type ] ])

Tipus és el tipus d'interés periòdic.

PMT és l'anualitat constant que es paga en cada període.

VA és el valor actual (valor efectiu) en una seqüència de pagaments.

VF (opcional) és el valor futur al qual s'arriba al final de l'últim període.

Tipus (opcional) és la data de venciment del pagament a l'inici o al final del període.

En les funcions del LibreOffice Calc, els paràmetres marcats com a «opcionals» es poden ometre quan no hi ha cap altre paràmetre que els seguïsca. Per exemple, en una funció amb quatre paràmetres, en què els dos darrers estan marcats com a «opcionals», es pot ometre el paràmetre 4 o bé els paràmetres 3 i 4; en canvi, no es pot ometre únicament el paràmetre 3.

Exemple

Quants períodes de pagament cobreix un període de pagament amb un tipus d'interés periòdic del 6%, un pagament periòdic de 153,75 unitats monetàries i un valor efectiu actual de 2,600 unitats monetàries?

=NPER(6%;153,75;2600) = -12,02. El període de pagament cobreix 12,02 períodes.

TAXA

Retorna el tipus d'interés constant, per període, d'una anualitat.

Sintaxi

RATE(NPer; Pmt; PV [ ; [ FV ] [ ; [ Type ] [ ; Guess ] ] ])

NPER és el nombre total de períodes durant els quals es fan els pagaments (període de pagament).

PMT és el pagament constant (anualitat) que es paga durant cada període.

VA és el valor efectiu en la seqüència de pagaments.

VF (opcional) és el valor futur que s'obté al final dels pagaments periòdics.

Tipus (opcional) és la data de venciment del pagament periòdic, bé al principi o al final d'un període.

Estimació (opcional) determina el valor estimat de l'interés amb càlcul iteratiu.

En les funcions del LibreOffice Calc, els paràmetres marcats com a «opcionals» es poden ometre quan no hi ha cap altre paràmetre que els seguïsca. Per exemple, en una funció amb quatre paràmetres, en què els dos darrers estan marcats com a «opcionals», es pot ometre el paràmetre 4 o bé els paràmetres 3 i 4; en canvi, no es pot ometre únicament el paràmetre 3.

Exemple

Quin és el tipus d'interés constant per a un període de pagament de 3 períodes si es paguen 10 unitats monetàries i el valor efectiu actual és de 900 unitats monetàries?

=RATE(3;-10;900) = -75.63% The interest rate is therefore 75.63%.

VF

Retorna el valor futur d'una inversió basat en pagaments periòdics i constants i un tipus d'interés constant (valor futur).

Sintaxi

FV(Rate; NPer; Pmt [ ; [ PV ] [ ; Type ] ])

Tipus és el tipus d'interés periòdic.

NPer és el nombre total de períodes (període de pagament).

PMT és l'anualitat que es paga regularment per període.

VA (opcional) és el valor efectiu (actual) d'una inversió.

Tipus (opcional) defineix si el pagament venç al començament o al final d'un període.

En les funcions del LibreOffice Calc, els paràmetres marcats com a «opcionals» es poden ometre quan no hi ha cap altre paràmetre que els seguïsca. Per exemple, en una funció amb quatre paràmetres, en què els dos darrers estan marcats com a «opcionals», es pot ometre el paràmetre 4 o bé els paràmetres 3 i 4; en canvi, no es pot ometre únicament el paràmetre 3.

Exemple

Quin és el valor al final d'una inversió si el tipus d'interés és del 4% i el període de pagament és de 2 anys, amb un pagament periòdic de 750 unitats monetàries? El valor actual de la inversió és de 2.500 unitats monetàries.

=VF(4%;2;750;2500) = -4234,00 unitats monetàries. El valor al final de la inversió és de 4234,00 unitats monetàries.

CUPDPC

Retorna la data de la data d'interés anterior a la data de liquidació. Formata el resultat com una data.

Sintaxi

COUPPCD(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Liquidació és la data de compra del títol.

Venciment és la data en què venç el títol (caduca).

Freqüència és el nombre de pagaments d'interessos per any (1, 2 o 4).

La Base es tria d'una llista d'opcions i indica com s'ha de calcular l'any.

Base

Càlcul

0 or missing

Mètode americà (NASD), 12 mesos de 30 dies cadascun

1

Nombre exacte de dies en mesos, nombre exacte de dies en un any

2

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 360 dies

3

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 365 dies

4

Mètode europeu, 12 mesos de 30 dies cadascun


Exemple

Es compra un títol el 25-01-2001; la data de venciment és el 15-11-2001. L'interés es paga semestralment (la freqüència és 2). Si feu un càlcul (base 3) d'interessos sobre saldos diaris, quina era la data d'interés abans de la compra?

=CUPDPC("25-01-2001"; "15-11-2001"; 2; 3) retorna 11-15-2000.

CUPDSC

Retorna la data del primer interés després de la data de liquidació. El resultat apareix en forma de data.

Sintaxi

COUPNCD(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Liquidació és la data de compra del títol.

Venciment és la data en què venç el títol (caduca).

Freqüència és el nombre de pagaments d'interessos per any (1, 2 o 4).

La Base es tria d'una llista d'opcions i indica com s'ha de calcular l'any.

Base

Càlcul

0 or missing

Mètode americà (NASD), 12 mesos de 30 dies cadascun

1

Nombre exacte de dies en mesos, nombre exacte de dies en un any

2

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 360 dies

3

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 365 dies

4

Mètode europeu, 12 mesos de 30 dies cadascun


Exemple

Es compra un títol el 25/1/2001; la data de venciment és el 15/11/2001. L'interés es paga cada mig any (la freqüència és 2). Mitjançant el càlcul d'interessos sobre saldos diaris (base 3), quan és la propera data d'interés?

=CUPDSC("25/01/2001"; "15/11/2001"; 2; 3) retorna 15/05/2001.

BDV

Retorna la depreciació d'un actiu durant un període indicat o parcial utilitzant un mètode d'amortització variable de saldo decreixent.

Sintaxi

VDB(Cost; Salvage; Life; Start; End [; Factor [; NoSwitch]])

Cost és el valor inicial d'un actiu.

Valor residual és el valor d'un actiu al final de la depreciació.

Vida és la duració de la depreciació de l'actiu.

I és l'inici de la depreciació. S'ha d'introduir A en la mateixa unitat de data que la duració.

Final és el final de la depreciació.

Factor (opcional) és el factor de depreciació. Factor = 2 és una depreciació de taxa doble.

NoSwitchis an optional parameter. NoSwitch = 0 (default) means a switch to linear depreciation. In NoSwitch = 1 no switch is made.

En les funcions del LibreOffice Calc, els paràmetres marcats com a «opcionals» es poden ometre quan no hi ha cap altre paràmetre que els seguïsca. Per exemple, en una funció amb quatre paràmetres, en què els dos darrers estan marcats com a «opcionals», es pot ometre el paràmetre 4 o bé els paràmetres 3 i 4; en canvi, no es pot ometre únicament el paràmetre 3.

Exemple

Quina és la depreciació de saldo doble decreixent d'un període si el cost inicial és de 35.000 unitats monetàries i el valor al final de la depreciació és de 7.500 unitats monetàries? El període de depreciació és de 3 anys. Es calcula la depreciació des del desè fins al vintè període.

=BDV(35000;7500;36;10;20;2) = 8603,80 unitats monetàries. La depreciació durant el període entre el desè i el vintè període és de 8603,80 unitats monetàries.

Torna a Funcions financeres, primera part

Torna a Funcions financeres, segona part

Funcions per categoria

Ens cal la vostra ajuda!